Ungdom i oppfølgingstjenesten 2018-19 (analyse)

Alle tall om ungdom i oppfølgingstjenesten ligger i statistikkportalen på udir.no.

Hovedfunn

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdom som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring. I juni 2019 ser vi at: 

  • I takt med bedre gjennomføring blir det færre ungdom som trenger hjelp av oppfølgingstjensten.
  • 2 av 5 ungdommer kommer i aktivitet i løpet av skoleåret, de fleste av disse er i tiltak.
  • De fleste ungdommene i oppfølgingstjenesten er 19 år eller eldre.

Mange har avbrutt opplæringen i løpet av skoleåret

30 prosent av ungdommene er i oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i skole eller lære underveis i skoleåret. 36 prosent har ikke søkt om skole- eller læreplass mens 19 prosent takket nei til skole- eller læreplass. 

Det er særlig de yngste som får hjelp av oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i skole eller lære i løpet av skoleåret. Det gjelder litt over halvparten av dem som er 17 år eller yngre. Kun 13 prosent i den yngste aldersgruppen er i oppfølgingstjenesten fordi de ikke har søkt videregående opplæring. Blant de eldste er det omvendt, 62 prosent av 20- åringene er tilmeldt oppfølgingstjenesten fordi de ikke har søkt videregående opplæring, mens bare 15 prosent avbrøt opplæringen i løpet av skoleåret. 

2 av 5 ungdommer har kommet i aktivitet i løpet av skoleåret

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak (Forskrift til opplæringsloven). Skoleåret 2018-19 har 36 prosent av ungdommene begynt i opplæring, jobb eller tiltak etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. 

5400 ungdommer har kommet i aktivitet i løpet av skoleåret. 

1400 ungdommer har status som  «ukjent», det betyr at oppfølgingstjenesten ikke har lykkes i komme i kontakt med dem. Det utgjør 9 prosent av ungdommene som er registrert i oppfølgingstjenesten. Ved starten av skoleåret var antallet ukjente dobbelt så høyt.  

 *Overgang til nytt saksbehandlersystem høsten 2018.

Endringer i statistikken som følge av nytt saksbehandlersystem

Overgang til nytt saksbehandlersystem kan ha medvirket til at antallet ungdommer i målgruppen har gått ned. Det nye saksbehandlersystemet ble tatt i bruk høsten 2018. Dette gjør at tallene fra og med november 2018 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.

Det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder andelen ungdommer med ukjent status og andelen som har kommet i aktivitet. Andelen med ukjent status er 35 prosent i Oslo og 34 prosent i Finnmark, mens den er på under 5 prosent i flere av fylkene. Tilsvarende har 59 prosent av ungdommene i Vestfold kommet i aktivitet i løpet av skoleåret, mens andelen kun er 13 prosent i Oslo. Samtidig har Oslo en lavere andel ungdom i oppfølgingstjenesten enn de andre fylkene (figur 6)

Mange kommer ikke i aktivitet

4 100 ungdommer har ikke kommet i aktivitet, men får oppfølging og veiledning av oppfølgingstjenesten.  Det er også en relativt stor gruppe, 12 prosent som er syke eller i institusjon.  

Blant ungdommene som har kommet i aktivitet er de fleste i ulike tiltak. Totalt er 20 prosent av ungdommene i tiltak i regi av NAV, og i  tillegg er omtrent 7 prosent i ulike fylkeskommunale opplæringstiltak.

1 av 3 er i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad

Ungdom som er registrert i oppfølgingstjenesten to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som i praksis er ute av opplæring og arbeid to år på rad, selv om de kan ha vært i opplæring eller arbeid i deler av denne perioden. Av de ungdommene som var registrert i oppfølgingstjenesten ved skoleårets slutt i 2018, er 36 prosent tilbake i juni 2019. Troms er fylket med lavest andel gjengangere, mens Buskerud og Vestfold ligger høyest.  

Færre ungdommer i oppfølgingstjenesten de siste årene

Antallet ungdommer i oppfølgingstjenesten gått ned fra 20 200 i 2012 til 15 000 i 2019. 

Hvis vi ser bort fra eventuelle endringer som skyldes nytt saksbehandlingssystem høsten 2018,  har det vært en trend over flere år at  færre ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe, en utvikling som kan sees i sammenheng med økt gjennomføring i videregående opplæring.  Ungdom som tidligere ble registert i skole eller lære ved hjelp av oppfølgingstjenesten tidlig i skoleåret blir trolig ikke registrert i oppfølgingstjenesten i det hele tatt. Dermed kan ungdommene som nå får hjelp av oppfølgingstjenesten kreve lenger tid med rådgivning og oppfølging før de kommer inn i et egnet tilbud, noe som påvirker andelen som er i aktivitet.

6,6 prosent av alle ungdommer i alderen 16-21 år er registrert i oppfølgingstjenesten. Det har vært en svak nedgang siden 2017. Blant ungdom som er 17 år eller yngre er andelen 2,6 prosent, mens den er 21,3 prosent for 20-åringene.  

Tabell 1 Andel ungdommer i oppfølgingstjenesten av ungdommer totalt*
 201720182019
Nasjonalt 7,7 % 7,3 % 6,6 %
*Andel ungdommer i OT av all ungdom 16-21 år. Ungdom som har fullført videregående opplæring er ikke inkludert i populasjonen. 

Det er forskjeller mellom fylkene i andelen ungdom som er i oppfølgingstjenesten. Andelen ungdommer utenfor opplæring og arbeid er vesentlig lavere i Akershus, Oslo og Sogn og Fjordane enn i Finnmark og Nordland. Mønsteret finner man igjen i gjennomføringsstatistikken. Andelen som fullfører videregående opplæring i løpet av fem år er betydelig høyere i Oslo og Akershus enn i Finnmark og Nordland. 

 

Om oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste for ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring eller arbeid.

Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

Ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten er regulert i forskrift

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!