Søkertall videregående opplæring

205 800 ungdommer søker videregående opplæring skoleåret 2020-21. 5800 søker seg til helt nye utdanningsprogrammer på Vg1. 

Hovedpunkter

 • Det er flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1.
 • 650 flere ungdommer søker yrkesfag på Vg1, sammenlignet med i fjor.
 • Det er relativt få søkere til de nye utdanningsprogrammene på Vg1. Salg, service og reiseliv er størst med med 2600 søkere.
 • Flere jenter søker seg til de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.
 • Det er størst nedgang i antall søkere på Vg1 til medier og kommunikasjon. 

205 800 søkere til videregående opplæring

Det er i år 205 800 ungdommer som søker videregående opplæring i skole og lærebedrift. Det er flest søkere til Vg1, og antallet har økt litt de siste årene. Siden 2016 har det blitt litt færre søkere til Vg3 skole, og litt flere søkere til læreplasser.

Antall søkere etter trinn, offentlige skoler
 20162017201820192020
Vg1 75 606 73 707 73 934 74 115 74 530
Vg2 66 851 66 401 64 503 64 325 64 118
Vg3 48 554 48 846 48 827 47 343 46 475
Læreplass 19 640 19 966 20 119 20 329 20 686
Totalt 210 651 208 920 207 383 206 112 205 809
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Litt flere søkere på yrkesfag enn studieforberedende på Vg1

Det er 650 flere ungdommer som søker på yrkesfaglig Vg1 enn forrige skoleår, og 250 færre som søker studieforberedende. Det gjør at det er et lite flertall søkere til yrkesfag - for første gang siden medier og kommunikasjon ble flyttet fra yrkesfag til studieforberedende,

Studiespesialisering er størst

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På Vg1 har antall søkere til studiespesialisering gått ned de siste årene, og fortsetter å gjøre det i år. 

Kunst, design og arkitektur er det utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 150 flere søkere på Vg1 sammenlignet med i 2019. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent.

Medier og kommunikasjon har størst nedgang i antall søkere på Vg1, med 350 færre søkere enn i 2019-20. Siden utdanningsprogrammet ble opprettet i 2016, har det vært en nedgang i antall søkere på 38 prosent.

Søkere til studieforberedende utdanningsprogrammer skoleåret 2020-21, offentlige skoler 
 Vg1Vg2Vg3Totalt
Idrettsfag 5477 4072 3806 13355
Kunst, design og arkitektur 1467 982 924 3373
Medier og kommunikasjon 1846 1751 1792 5389
Musikk, dans og drama 2763 1968 1894 6625
Påbygging til generell studiekompetanse     12222 12222
Studiespesialisering 25487 23516 22993 71996
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fire nye utdanningsprogrammer

Skoleåret 2020-21 er det fire nye utdanningsprogrammer på yrkesfaglig Vg1, mens utdanningsprogrammene design og håndverk og service og samferdsel er lagt ned. Av de nye utdanningsprogrammene har salg, service og og reiseliv flest søkere, mens håndverk, design og produktutvikling har færrest søkere. 

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på Vg1 og Vg2, med teknikk og industriell produksjon og bygg og anlegg er på andre og tredjeplass. 

Søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer skoleåret 2020-21, offentlige skoler
 Vg1Vg2Vg3LæreTotalt
Bygg- og anleggsteknikk 4289 4372   3397 12058
Elektrofag 5894 4425 1072 3378 14769
Helse- og oppvekstfag 10684 9564 882 4709 25839
Teknikk og industriell produksjon 6365 5094 119 3922 15500
Naturbruk 2202 1655 601 665 5123
Restaurant- og matfag 1773 1297   1044 4114
Informasjonsteknologi og medieproduksjon (nytt) 1809       1809
Håndverk, design og produktutvikling (nytt) 320       320
Salg, service og reiseliv (nytt) 2564       2564
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (nytt) 1121       1121
Service og samferdsel (utgående)* 325 4024   2900 7249
Design og håndverk (utgående)* 144 1398 170 670 2382
*Søkere til Vg1 blir plassert inn i nye utdanningsprogrammer     
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Fra skoleåret 2020–21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti. Det er 4 nye utdanningsprogrammer på Vg1. Disse er ikke søkbare på Vg2 og Vg3, men fases gradvis inn. To utdanningsprogramer legges ned og har ikke et tilbud på Vg1, men elever som allerede er i gang med disse fortsetter på disse løpet ut, og har dermed søkere til Vg2, Vg3 og lærefag.

Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020 - de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

 

 

Disse utdanningsprogrammene utgår på Vg1 fra 2020-21:

 • Design og håndverk
 • Service og samferdsel

 

Stabile søkertall for de største utdanningsprogrammene

Det er relativt stabile søkertall de to siste årene for utdanningsprogrammene som ikke er nyopprettet eller nedlagt. Elektrofag har hatt en svak, men vedvarende nedgang i søkertall siden 2015. Teknikk og industriell produksjon fortsetter oppgangen de har hatt siden 2018. I restaurant- og matfag fortsetter nedgangen man har sett de siste årene.

 *Nye utdanningsprogrammer 2020-21

Flere søkere til læreplass

Det er 20 700 søkere til læreplass. Dette er en økning på 350 søkere sammenlignet med 2019.

Helse og oppvekstfag er det utdanningsprogrammet flest søker læreplass i med 4700 søkere. Deretter følger teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikkog elektrofag med henholdsvis 3900, 3400 og 3400 søkere.

Søkere til læreplass  utgjør 10 prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. Andelen ligger mellom 10 og 12 i alle fylkene unntatt to. Oslo og Viken har henholdsvis 5 og 9 prosent søkere til lærefag.

Litt flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Men det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn for skoleåret 2020-21.

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon er også guttedominert, med 87 prosent mannlige søkere.

Det er også stor overvekt av jenter ved flere utdanningsprogrammer.  Aller størst overvekt er det til det nye utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign med over 90 prosent jenter. Helse- og oppvekstfag og kunst, design og håndverk har også stor overvekt av jenter. 

 

Om statistikken

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2020-2021 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Statistikken er basert på registrerinen i VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, mens bare noen private skoler er med i denne inntaksordningen. I Utdanningsdirektoratets analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående skoler inkludert.

Det søkes plass til Vg1, Vg2, Vg3 og lære. Søkerne kan sette opp en prioritert liste med flere ønsker. Statistikken som presenteres her er en oversikt over søkernes førsteønske. Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. For søkere registrert med flere førsteønsker, vil ønsket i hjemfylket telle foran andre førsteønsker. Av denne grunn vil det være forskjell på søkertallene for fylkene, som publiseres på Utdanningsdirektoratets sider, og fylkenes egne søkertall.

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir ikke det helt riktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående opplæring for det kommende skoleåret. Det har også vist seg at søkertallene er noe høyere når førsteinntaket gjøres til sommeren. Dette er fordi fylkene også tar imot søknader som kommer etter søknadsfristen 1. mars.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!