Fravær på 10. trinn og i videregående skole skoleåret 2019-20

Koronasituasjonen har påvirket føring av fraværet i 2019-20, både for elever på 10. trinn og på videregående skoler. Fra 4. mars og ut skoleåret 2019-20 ble det ikke ført fravær på vitnemål eller kompetansebevis.

Hovedfunn

  • Koronasituasjonen medførte en endring av regelverket for føring av fravær som har påvirket tallene
  • Det registrerte fraværet har, naturlig nok, gått kraftig ned både på grunnskolen og i videregående, som en følge av at tallene kun inkluderer fravær til og med mars
  • Andelen som blir stående uten vurderingsgrunnlag (IV) går litt ned
  • Av utvalgte fellesfag går andelen IV mest ned i matematikk 2P-Y og kroppsøving Vg2

Det registrerte fraværet har gått ned som følge av endringer i regelverket  

Fraværsnivået på 10. trinn har vært stabilt de siste årene. Som følge av unntak for kravet om føring av fravær er det registrerte fraværet betydelig lavere både på 10. trinn og i videregående skoleåret 2019-20. 

 

Midlertidig unntak til krav om fraværsføring

På grunn av koronautbruddet ble det laget midlertidig forskrift med unntak fra kravet om føring av fravær. I praksis innebærer disse unntakene at det fra 13. mars og ut skoleåret ikke gjaldt noen fraværsgrense. Fravær i denne perioden skulle heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.

Les mer om den midlertidige forskriften her.

 

Litt færre elever blir stående uten vurderingsgrunnlag (IV)

Nærmere 5 000 elever ble stående uten vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag i 2019-20. 40 prosent av disse fikk bare IV i ett fag, mens 60 prosent har mer enn én IV. Generelt går andelen elever som ikke får vurdering noe ned, fra 3,2 til 3 prosent av alle elever. Dette er det samme nivået som i 2017-18. Det er en nedgang fra 1,4 prosent til 1,3 prosent som får IV i kun ett fag. Andelen elever som får IV har holdt seg stabilt de siste fem årene. I perioden med hjemmeskole denne våren måtte lærerne og skolene arbeide med standpunktvurderinger på andre måter enn det de vanligvis gjør.

Endring i regelverk fører til at langt færre får IV på grunn av fraværsgrensen

75 prosent av elevene får IV fordi læreren mangler vurderingsgrunnlag. Eleven kan for eksempel ha vært borte på viktige prøver i faget. Elevene som tidligere tidligere ble stående uten vurderingsgrunnlag på grunn av fraværsgrensen får nå IV på grunn av manglende vurderingsgrunnlag. Endrede fraværsregler har ført til at andelen som får IV på grunn av fraværsgrensen har gått betraktelig ned. I skoleåret 2019-20 fikk 25 prosent av elevene IV på grunn av fraværsgrensen, mens tilsvarende tall for skoleåret 2018-19 var 50 prosent. 

Størst nedgang i IV i matematikk 2P-Y og Kroppsøving Vg2 

10 av de 17 utvalgte fellesfagene har hatt en nedgang i andel IV fra skoleåret 2018-19 til 2019-20. Fagene med størst nedgang er matematikk 2P-Y (matematikkfag for elever som går på påbygging til generell studiekompetanse) og Kroppsøving Vg2 som har gått ned fra 2,7 til 2,1 prosent. Dette er fag som i utgangspunktet hadde relativt høy andel IV. I kroppsøving Vg2 var det 511 som ble stående uten vurderingsgrunnlag i 2019-20. Det er 156 færre elever enn forrige skoleår. I matematikk 2P-Y var det 148 elever som fikk IV i 2019-20. Det er 59 færre elever enn i fjor.

 

Om statistikken

Fravær 

Fravær for elever på 10. trinn og i videregående er registerdata på individnivå, hentet fra fylkeskommunenes inntakssystem VIGO.

Statistikken viser tall for elevers fravær, både i timer og dager, målt i median.  Medianen viser til den midterste verdien når fraværet settes opp i synkende eller stigende rekkefølge. Medianen påvirkes mindre av ekstremverdier enn gjennomsnittet, og gir derfor et mer riktig mål på hvor høyt det normale fraværet for elever i grunnskolen er. 

Eleven kan kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer.

Kun elever  i grunnskolepliktig alder er inkludert i statistikken. Voksne i grunnskolen er ikke inkludert i tallene, fordi det ikke skal føres fravær for voksne som får grunnskoleopplæring. 

Statistikken inkluderer alle offentlige og private grunnskoler som finnes i Nasjonalt skoleregister

Elever uten vurderingsgrunnlag

Statistikken viser andel og antall elever som er registrert med «ikke vurderingsgrunnlag» (IV), og dermed ikke får standpunktkarakter i ett eller flere fag. 

Dersom læreren ikke har grunnlag for å gi vurdering med karakter, skal det føres «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i stedet for standpunktkarakter i faget. 

Kategorien IV i minst ett fag viser til den totale andelen IV for elevgruppen. IV i kun ett fag er en undergruppe av den førstnevnte kategorien og synliggjør hvor stor andel av elevene som kun har IV i ett fag. Du kan velge å se antallet bak de to andelene eller det totale antallet elever statistikken er laget ut ifra.

Statistikken inkluderer kun elever med elevstatus «E» (Elev). Elever som følger undervisning spesielt tilpasset for voksne (elevstatus «V») er ikke inkludert i tallene,  Elever med elevstatus «A» (Spesialundervisning) er heller ikke inkludert i tallene. 

Statistikken inkluderer alle offentlige og private videregående skoler som finnes i Nasjonalt skoleregister. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!