Høyere standpunktkarakterer i videregående opplæring

Utviklingen de siste årene med høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer fortsetter. Økningen i hvert enkelt fag er ikke nødvendigvis så stor, men det er uvanlig at økningen slår inn i så mange fag samtidig.

Denne artikkelen ble først publisert med midlertidige tall 3. september 2020. Artikkelen ble oppdatert med endelige tall 27. oktober 2020.

Hovedfunn 

 • Gjennomsnittskarakteren øker i de fleste fellesfag
 • Økningen i gjennomsnittskarakter i hvert enkelt fag er ikke så stor, men det er uvanlig at det øker i såpass mange fag samtidig
 • Jentenes standpunktkaraktersnitt er høyere enn guttenes

Hele karakterstatistikken ligger i statistikkportalen. 

Snittkarakterene i fellesfagene fortsetter å øke 

Utviklingen med høyere gjennomsnittlige standpunktkarakterer de siste årene fortsetter. I åtte av de ti største fellesfagene øker gjennomsnittlig standpunktkarakter sammenlignet med i fjor. For kroppsøving Vg3 og naturfag Vg1 studieforberedende, er snittkarakteren uendret sammenlignet med i fjor, men også for disse fagene ser vi en økning sammenlignet med for fem år siden. 

Totalt øker gjennomsnittskarakteren i 41 av 46 fellesfag som har 50 eller flere elever. Til sammenligning gjaldt det henholdsvis 18 og 15 av de samme fagene de to foregående årene. Selv om økningen i hvert enkelt fag ikke nødvendigvis er så stor, er det uvanlig at økningen slår inn i såpass mange fag samtidig.

Det er vanskelig å slå fast årsakene til den betydelige økningen i standpunktkarakterer dette året med det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag. Det er nærliggende å tenke at endrede rammevilkår for opplæring og standpunktvurdering kan ha hatt en betydning. Endrede rammevilkår er for eksempel flere uker med opplæring hjemme, økt bruk av digital undervisning, avlyst eksamen og mer tid til standpunktvurdering. På hvilken måte disse endrede rammevilkårene kan ha påvirket standpunktfastsettingen skal utredes nærmere.

Undersøkelser om hjemmeskole våren 2020

I en spørring om hjemmeskole utført av NIFU oppgir et flertall av lærerne å ha fått bedre digital kompetanse og at de har hatt relativt få problemer med å gjennomføre den digitale undervisningen. Det har imidlertid vært større utfordringer med å følge opp sårbare elever. En undersøkelse blant elever i ungdomsskolen og videregående skole i Oslo gjennomført av forskere ved OsloMet (2020) viser at et flertall av elevene opplevde at de brukte mer tid på skolearbeidet under hjemmeskoleperioden, men det fremkom også at seks av ti elever mener læringsutbyttet har vært mindre.

NIFUs rapport om hjemmeskole (2020).

OsloMETs undersøkelse blant elever i Osloskolen (2020).

Bedre karakterer i norsk, engelsk og matte 

I alle de større fagene i norsk, engelsk og matematikk, øker gjennomsnittlig standpunktkaraktene sammenlignet med skoleåret 2018-19. Økningen varierer fra 0,1 karakterpoeng i matematikk 1P-Y og engelsk for Vg1 studieforberedende, til 0,2 poeng i Matematikk 2P-Y og matematikk 1T.  

Jenter får fremdeles høyere karakterer 

I ni av de ti største fellesfagene er jentenes snittkarakter høyere enn guttenes. Forskjellen varierer fra 0,2 i engelsk for Vg1 studieforberedende til 0,6 i norsk hovedmål for Vg3 studieforberedende. I det siste faget, kroppsøving Vg3, gjør guttene det best, med et snitt på 4,9. Det er 0,1 karakterpoeng høyere enn jentenes snitt på 4,8. Sammenlignet med i fjor har snittkarakterene økt i åtte av de ti fagene for guttene og i ni av dem for jentene. 

Størst økning i fellesfag 

Normalt er det noe variasjon fra år til år i den gjennomsnittlige standpunktkarakteren, og det er det også fra i fjor til i år.  Fellesfagene skiller seg mest ut. Den gjennomsnittlige differansen for disse er på 0,1, over fem ganger så stor som i fjor, og også den høyeste de siste fem årene.

Gjennomsnittlig standpunktkarakter i programfag etter utdanningsprogram og fellesfag med 50 eller flere elever i 2019-20 
 2014-152015-162016-172017-182018-192019-20
Fellesfag 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2
Bygg og anlegg 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 4
Design og håndtverk 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Elektrofag 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2
Helse- og oppvekstfag 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2
Naturbruk 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4
Restaurant og matfag 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
Service og samferdesel 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8
Studieforberedende 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,5
Teknikk og industriell produksjon 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9

Oslo-elever har høyest snitt i samfunnsfag  

Hvilket fylke som har høyest snittkarakter varierer etter fag. Ser vi på de to største fagene i videregående, er det Oslo-elevene som har høyest snitt i samfunnsfag med 4,5, mens det i naturfag Vg1 studieforberedende var elevene i Oslo, Trøndelag og Vestland som hadde høyest snitt. Alle de tre fylkene har et snitt på 4,4. På landsnivå er snittet i de to fagene 4,3. 

 

Avlyst eksamen våren 2020

På grunn av koronasituasjonen våren 2020 ble de fleste eksamener for elever i videregående skole avlyst. Fristen for fastsetting av standpunktkarakterer ble utsatt for å gi skolene tid til arbeidet med vurdering på slutten av skoleåret. I tillegg ble skolehverdagen drastisk endret da skolene stengte. Alle disse faktorene kan føre til at årets tall skiller seg fra tidligere års tall. 

Nesten 500 elever har hatt tverrfaglig eksamen i automatiseringsfaget 

Det ble gjennomført eksamen i et fåtall fag i videregående skoleåret 2019-20. To av disse var tverrfaglig eksamen i automatiseringsfaget og eksamen i dataelektronikerfaget, hvor henholdsvis 478 og 231 elever tok eksamen. For begge eksamenene lå snittkarakteren på 2,8, som er en liten nedgang fra forrige skoleår. 

Om statistikken

Analysen er oppdatert med endelige tall i oktober. Foreløpige tall ble publisert i september.

For elever i videregående skole ble alle eksamener avlyst våren 2020 med noen unntak.

 • Unntakene gjaldt fag hvor læreplanen krever at eksamen er avlagt før fag- eller svenneprøve.

For sentralt gitte eksamener gjaldt unntakene følgende fag:

  • Anleggsmaskinmekanikerfaget (AMM3002)
  • Automatiseringsfaget (AUT4002)
  • Børsemaker (BMF3002)
  • Dataelektroniker (DAT4002)
  • Elektriker (ELE3002)
  • Energimontør (EMO3002)
  • Energioperatør (EOP3002)
  • Heismontør (HEI3002)
  • Maritim elektriker (MEL3005, MEL4002)
  • Signalmontør (SIG3002)
  • Telekommunikasjonsmontør (TEL3002)

I tillegg ble enkelte lokalt gitte eksamener avholdt. Blant annet fikk flere fag innenfor Luftfartøylære dispensasjon til å avholde eleveksamen.

Privatisteksamen ble avholdt.

Angående tabeller og figurer hvor det er spesifisert at kun fag med 50 eller flere elever er inkludert:

 • Kun fag med 50 eller flere elever skoleåret 2019-20 er benyttet.
 • Dersom det er 5 eller færre elever i et fag et år inngår ikke gjennomsnittet fra det året i beregningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!