Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Innledning

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Alle tall og beregninger i dette notatet er gjort med utgangspunkt i rapporter fra GSI. Dataene omfatter voksne som får opplæring etter opplæringsloven § 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne, og § 4A-2 om rett til spesialundervisning på grunnskolens område, og personalet som gir denne opplæringen.

Tallene inkluderer ikke voksne som kun får opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven eller personalressursene som brukes til å gi opplæring etter introduksjonsloven.

Tallene er per 1. oktober 2018 og den registrerte ressursbruken er den planlagte ressursbruken for hele skoleåret.

Sammendrag

Skoleåret 2018/19 er det 13 597 voksne som får grunnskoleopplæring, en økning på 451 deltakere i forhold til forrige skoleår.

Stadig flere voksne får ordinær grunnskoleopplæring, mens færre får spesialundervisning. Antallet minoritetsspråklige har økt. Økningen skyldes flere minoritetsspråklige i ordinær undervisning for voksne. Blant spesialundervisningsdeltakerne har det vært en oppgang i antallet minoritetsspråklige.

96 prosent av årsverkene til undervisning blir utført av personale med godkjent utdanning, noe som er en liten økning fra 95 prosent i 2017/18.

Hvor mange kommuner gir grunnskoleopplæring til voksne?

Alle over opplæringspliktig alder med lovlig opphold i Norge, som ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Kommunen har ansvaret for opplæringen, men trenger ikke gjennomføre den selv. En god del kommuner gir grunnskoleopplæring for voksne ved interkommunalt samarbeid. Skoleåret 2018/19 er det 361 kommuner med innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Dette er en nedgang på 3 kommuner fra forrige skoleår. 281 kommuner gir grunnskoleopplæringen for voksne i egen kommune, mens 155 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring i en annen kommune. 87 kommuner gir undervisning til deltakere fra andre kommuner. Flere kommuner gir både opplæring i egen kommune, og har innbyggere som får opplæringen i andre kommuner.

Av kommuner som gir grunnskoleopplæring for voksne i egen kommune, har 217 kommuner deltakere med ordinær undervisning, mens 197 kommuner har deltakere med spesialundervisning.

Ikke alle kommuner har innbyggere som mottar grunnskoleopplæring for voksne. Dette kan skyldes mangel på innbyggere med behov for slik opplæring, eller at de som har behov for grunnskoleopplæring ikke kjenner godt nok til tilbudet eller rettighetene sine.

Hvor mange voksne får grunnskoleopplæring?

I 2018/19 får 13 597 voksne grunnskoleopplæring, som er en økning på 450 deltakere sammenlignet med forrige skoleår. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring, omfatter både voksne med ordinær grunnskoleopplæring, og voksne med spesialundervisning.

Antall voksne som kun mottar ordinær grunnskoleopplæring har økt til 10 260. Dette er en økning på 453 deltakere sammenlignet med forrige år. Seks* fylker har nedgang i antallet deltakere i ordinær grunnskoleopplæring, mens det er en økning i 12 fylker. Kraftigst vekst i antall deltakere i ordinær grunnskoleopplæring har Hordaland og Rogaland hatt. Møre og Romsdal har hatt den største nedgangen med 177 færre deltakere enn i 2017/18. I 2018/19 har Oslo 1 923 deltakere i ordinær undervisning, som utgjør i underkant av 19 prosent av landets deltakere.

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I 2018/19 mottar 3 337 voksne spesialundervisning, som er 2 færre enn i fjor. Det har vært en jevn nedgang de siste årene i antallet voksne som får spesialundervisning. Tallene for spesialundervisning inkluderer en gruppe på 212 deltakere som både mottar ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Syv fylker har en nedgang i antall deltakere som mottar spesialundervisning. Den største endringen i antall deltakere fra i fjor til i år, finner vi i Vest-Agder. I dette fylket har 52 færre voksne som mottar spesialundervisning. Oslo er fylket med flest voksne i denne gruppen. Det er 619 deltakere med spesialundervisning i dette fylket, som tilsvarer 19 prosent av deltakerne nasjonalt.

*Inkluderer Trøndelag som hadde to færre deltakere enn Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag hadde i 2017/18

Andel deltakere i befolkningen over 16 år

Per 1 000 innbyggere over 16 år (per 01.01.2018) mottok 2,4 voksne personer ordinær grunnskoleopplæring. Andelen voksne over 16 år som mottar ordinær grunnskoleopplæring varierer relativt mye mellom fylkene. Aust-Agder har høyest andel med 3,9 deltakere per 1 000 innbyggere, mens Østfold og Akershus har lavest andel med 1,4 deltakere per 1 000 innbyggere over 16 år.

0,8 voksne mottok spesialundervisning per 1 000 innbyggere over 16 år i 2018/19. Høyest andel har Telemark med 1,8 deltakere per 1 000 innbyggere, mens Østfold har lavest andel med 0,2 deltakere per 1 000 innbyggere.

 

Kjønn

Andelen kvinner som får grunnskoleopplæring for voksne har økt noe fra i fjor. I år er den 50,8 prosent, en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor.

Antallet kvinner i ordinær grunnskoleopplæring for voksne har økt med nesten 900 deltakere fra 2017/18 til 2018/19.

Det er i den ordinære grunnskoleopplæringen andelen kvinner er høyest. Her er den på 51,7 prosent i 2018/19, en økning på 6,6 prosentpoeng fra i fjor. Andelen kvinner som mottar spesialundervisning er stabil på rundt 48 prosent.

 

Språklige minoriteter

10 655 minoritetsspråklige får grunnskoleopplæring for voksne i 2018/19, som er en økning på 547 fra forrige skoleår. Dette utgjør 78 prosent av deltakerne. Det har vært en stor økning i antall voksne minoritetsspråklige i grunnskoleopplæring siden 2014/15. Da fikk 6 429 minoritetsspråklige grunnskoleopplæring for voksne, noe som utgjorde rundt 64 prosent av deltakerne.

Økningen i minoritetsspråklige deltakere i 2018/19 skyldes i all hovedsak en økning i ordinær undervisning, som har økt med 456 til 10 010. Dette utgjør en andel på i underkant av 98 prosent av deltakerne i ordinær undervisning. Andelen minoritetsspråklige som mottar spesialundervisning er noe over 19 prosent, som tilsvarer 645 deltakere. Det er en økning på 91 minoritetsspråklige deltakere med spesialundervisning fra 2017/18 til 2018/19. Utviklingen i denne gruppen har vært relativ stabil de siste årene.

 

Alder

Alderssammensetningen for voksne i ordinær grunnskoleopplæring og for voksne som mottar spesialundervisning, er relativt forskjellig. Deltakerne med ordinær grunnskoleopplæring er yngre enn deltakerne med spesialundervisning. 37 prosent av deltakerne med ordinær undervisning er under 25 år, mens bare 14 prosent er eldre enn 40 år. I spesialundervisningen er 20 prosent av deltakerne under 25 år, mens 39 prosent av deltakerne er eldre enn 40 år.

 

Siden vi begynte å registrere deltakernes alder i 2010/11, har det vært en tendens at deltakerne i ordinær undervisning er yngre enn deltakerne med spesialundervisning. Både aldersgruppen 16-18 år og 19-24 år har en nedgang i år, mens det er flere som deltar i aldersgruppene 19-24 år og 25-40 år.

For deltakerne med spesialundervisning har aldersfordelingen vært forholdsvis stabil de siste årene. Gjennom de siste årene har vi sett at det er færre som deltar i spesialundervisningen i aldersgruppene 25-40 år og 41 år og eldre. Mens denne trenden fortsetter for aldersgruppen 41 år og eldre så ser vi en økning i antall deltakere i aldersgruppen 25-40 år.

Ressursbruk

Antall årsverk til undervisningspersonale er på om lag 1 462 i 2018/19. Dette er omtrent 54 årsverk flere enn i 2017/18.

3,8 prosent av årsverkene til undervisning blir utført av personale uten godkjent utdanning. Andelen årsverk til undervisning utført av personale uten godkjent utdanning hatt en betydelig reduksjon siden i fjor, da var 4,7 prosent av årsverkene gitt av personale uten godkjent utdanning.

Det er 9,3 deltakere per årsverk til undervisningspersonale. Det har ikke vært noen endring siden i fjor, men vi ser en klar nedgang siden 2015/16 da det var 10,1 deltakere per årsverk.

Antall årstimer per deltaker har økt sammenlignet med 2017/18. I ordinær undervisning er det nå 61,4 årstimer per deltaker, opp fra 59,6 forrige skoleår. For spesialundervisning er det 74,2 årstimer per deltaker, opp fra 73,3 årstimer per deltaker i 2017/18.

Opplæringsted og tid

86 prosent av voksenopplæringsinstitusjonene gir hele eller deler av opplæringen på et voksenopplæringssenter, og 94 prosent av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring er på en slik voksenopplæringsinstitusjon*. 19 prosent av voksenopplæringsinstitusjonene tilbyr opplæring på arbeidsplassen, og 30 prosent av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring går på en voksenopplæringsinstitusjon med et slikt tilbud.

Samtlige voksenopplæringsinstitusjoner gir opplæring på dagtid, mens 10 prosent tilbyr undervisning på kveldstid. 32 prosent av deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring for voksne går på en voksenopplæringsinstitusjon som har tilbud om opplæring på kveldstid.

*Tallene for opplæringssted og tid inkluderer ikke enheter og deltakere der opplæringen organisatorisk er lagt hos kommunen sentralt eller enheter uten elever.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!