Hva er skolebidragsindikatorer for grunnskolen?

23. mai 2019 publiserer vi skolebidragsindikatorer for grunnskoler. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare hva skolebidragsindikatorer er, hvordan de skal leses og hva som er nytt siden SSBs publisering i 2017. 

Hva er skolebidragsindikatorer?

Hver elev som begynner på en grunnskole har med seg mange forutsetninger som påvirker resultatene han eller hun får. Hva som kan tilskrives skolens innsats, er derfor uklart. For hva betyr egentlig lærernes evne til å formidle fag og motivere elevene, og skolens arbeid med læringsmiljøet og tilpasset opplæring, for elevenes resultater? Det er nettopp skolens innsats skolebidragsindikatorene forsøker å vise. 

For å kunne måle skolens bidrag, må vi skille ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg. Det kontrolleres derfor for tidligere elevprestasjoner. I tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes innvandringsbakgrunn).  

Det finnes ikke tidligere resultater enn nasjonale prøver på 5. trinn. For indikatoren for 1.-4. trinn kontrolleres det derfor kun for familiebakgrunn. Den gir derfor ikke et så presist estimat på skolens bidrag sammenlignet med de andre.

Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må sees i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsresultater og læringsmiljø.

En indikasjon – ikke en absolutt sannhet

Det er forhold med betydning for elevenes resultater som vi ikke kjenner eller ikke kan måle. Det kan for eksempel være påvirkning fra familie og venner eller sykdom. Det er derfor ikke mulig å rendyrke skolens virkelige bidrag, men vi kan få en indikasjon på skolens bidrag.

Hvilke fag og emner sier indikatorene noe om?

  • Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning.
  • På samme måte er skolebidragsindikatorene på 8.-10. trinn et mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.
  • Utover dette, sier ikke indikatorene noe om skolenes bidrag til elevenes læring i andre fag. Den sier heller ikke noe om skolens evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag.

Hvordan lese indikatorene?

En skolebidragsindikator kan tolkes som:

Forskjellen mellom det skolens elever faktisk oppnår (for eksempel snittkarakter på skriftlig eksamen 10. trinn) og det vi forventer at elever skal oppnå når vi tar hensyn til elevenes forutsetninger.

For å ta hensyn til elevgrunnlaget ser vi på elevenes tidligere resultater - f.eks. på nasjonale prøver 8. trinn for elever som avsluttet ungdomsskolen - og/eller familiebakgrunn (foreldres utdanning, husholdningsinntekt og innvandringsbakgrunn).

  • Dersom en skole har et faktisk resultat som er i tråd med forventet resultat vil skolebidraget være lik gjennomsnittet for alle skoler i landet – som er null.
  • Indikatorer med negativt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger under landsgjennomsnittet.
  • Indikatorer med positivt fortegn indikerer at skolen har et skolebidrag som ligger over landsgjennomsnittet. 

En negativ verdi betyr altså ikke at skolen bidrar negativt til elevenes resultater, men at bidraget er mindre enn landssnittet. Skolebidrag er en relativ størrelse, hvor alle skolene måles mot et landssnitt.

Sjekk usikkerheten

Det er viktig å være forsiktig når man sammenlikner resultater som er basert på få elever. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, vil påvirke gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Desto flere elever et gjennomsnittsresultat er basert på, desto sikrere er vi på gjennomsnittet. For å synliggjøre at det er usikkerhet knyttet til de estimerte indikatorene presenterer vi et usikkerhetsintervall, som viser hvor sikre vi er på at skolens bidrag er forskjellig fra landsnittet.

Hva er nytt siden fjorårets publisering?

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet. Indikatorene som publiseres i Skoleporten bygger på samme type data og beregningsgrunnlag, men med litt ulik valg av skala og presentasjonsform.

I SSBs rapport fra 2017 ble indikatorene presentert på en skala hvor snittet var 3,4, som viste hvilken karakter elevene ville oppnådd dersom elevsammensetningen var gjennomsnittlig. Etter tilbakemeldinger har vi valgt å presentere resultatene på følgende måte:

  • På barnetrinnet, 1.-4. trinn og 5.-7. trinn benytter vi samme skala som på nasjonale prøver.
  • På ungdomsskolen, 8.- 10. trinn vises resultatene som karakterpoeng (karaktersnitt på eksamen multiplisert med 10).

Dersom skolens bidrag er likt med landssnittet, vil skolebidraget være lik null.

Publisering på Skoleporten

  • Vi publiserer tall for fire sammenslåtte årganger (2014+2015, 2015+2016, 2016+2017, 2017+2018)
  • Vi publiserer tall for skoler, kommuner og fylker. Fordi indikatorene skal brukes til lokalt kvalitetsarbeid av skoleeier, har vi kun med de offentlige skolene i kommunetallene.

Et eksempel på presentasjon og tolkning i Skoleporten

For å gi en bedre forståelse for tolkningen av skolebidragsindikatoren gir vi et eksempel på en skole med følgende verdier for 5.-7. trinn i «2017+2018»:

Forventet skalpoeng - 5.-7. trinn

52.2

Faktisk skalapoeng - 5.-7. trinn

49.3

Skolebidrag - 5.-7. trinn

-2.9

Usikkerhet - nedre grense

-4.1

Usikkerhet - øvre grense

-1.7

 Figur 1. Skolebidragsindikator for perioden 2014 til 2018Illustrasjon av skolebidragsindikatorer for en skole som gir et lavere bidrag enn landsgjennomsnittet

Gjennomsnittlig skalapoeng på nasjonale prøver 8. trinn for elever på skolen er 49,3 skalapoeng. På landsnivå har elevene med de samme forutsetningene som skolens elever et gjennomsnitt på 52,2 skalapoeng. Med samme forutsetninger mener vi at de har samme gjennomsnittsresultater fra nasjonale prøver 5. trinn (altså ved inngangen til 5.-7. trinn) og har tilsvarende familiebakgrunn. 

 Figur 2. Forventet og faktiske skalapoeng for perioden 2014 til 2018

Illustrasjon av forventet og faktisk skalapoeng i perioden 2014 - 2018

Skolebidraget 5.-7. trinn er lik faktisk resultat nasjonale prøver minus forventet resultat gitt elevgrunnlaget ved skolen (49,3 - 52,2 = -2,9 skalapoeng)

Dette indikerer at skolenes bidrag til elevenes læring på 5.-7. trinn er under gjennomsnittet for hele landet. Ser vi på usikkerhetsintervallet for skolen spenner dette fra -4,1 til -1,7. Det er knyttet litt usikkerhet til estimatet, men fordi usikkerhetsintervallet ikke overlapper med landsgjennomsnittet, som er 0, kan vi med stor sikkerhet si på at skolens bidrag er lavere enn landsgjennomsnittet. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!