Tall på elevenes fravær på 10. trinn skoleåret 2022–2023

Elevenes fravær, både antall dager og timer, har økt sammenlignet med før koronapandemien.

Hovedpunkter

  • Elevene på 10. trinn har typisk åtte dager og 6 timer fravær. Det er to dager og én time høyere enn i 2018–2019.
  • Økningen i fraværet er størst for jentene, som nå har én dag og to enkelttimer høyere fravær enn guttene.
  • 15 prosent av elevene har 20 fraværsdager eller mer. Det er 6 prosentpoeng flere enn i 2018–2019.
  • Elevene har høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og høyest timefravær i Oslo.

Elevene har høyere fravær enn før pandemien

I skoleårene 2019–2020 til 2021–2022 ble det på grunn av koronapandemien innført unntak fra fraværsreglene. Det gjør at fraværet på vitnemålet disse tre årene ikke er sammenlignbare med tallene før og etter pandemien. Årets fraværstall sammenlignes derfor med tall for skoleåret 2018–2019.

En elev på 10. trinn har typisk åtte dager og seks timer fravær i 2022–2023. Det er to dager og én time mer enn det typiske fraværet i 2018–2019. Denne økningen er i samsvar med funnene i en spørreundersøkelse gjennomført våren 2023 (Bergene mfl., 2023).

I denne spørreundersøkelsen svarer 83 prosent av skoleledere på ungdomsskoler at de er enig i at antall fraværsdager har økt de senere årene. 65 prosent er enig i at antall fraværstimer har økt. Videre oppgir 41 prosent av skoleledere i ungdomsskoler at de i stor eller svært stor grad er bekymret for fraværssituasjonen på sin skole.

I fokusgrupper bestående av skoleledere og skoleeiere, er det flest som peker på individuelle og personlige faktorer som mulige årsaker til økningen i fraværet. Den mest utbredte årsaksforklaringen i fokusgruppene er psykisk uhelse. Blant kommunale skoleeiere er det imidlertid noe større grad av enighet, enn blant skoleledere, i at fraværet i hovedsak skyldes skolemiljø og sosiale faktorer. Forklaringer som oppgis er økt forventningspress i samfunnet, en endret foreldrerolle og mer testing og vurdering i skolen. Andre peker på et sterkt fokus på teoretiske fag, og et vedvarende problem med mobbing i skolen.

* I hele eller deler av skoleåret skulle fravær som skyltes helsegrunner ikke føres på vitnemålet.

Jentenes timefravær har økt

Jentene har typisk én fraværsdag mer enn guttene, slik som i 2018-2019. Jentenes timefravær har derimot økt mer enn guttenes siden 2018-2019, slik at jentene nå har typisk to timer fravær mer enn guttene på 10. trinn.

Flere elever har 20 fraværsdager eller mer

56 prosent av elevene har under 10 dager fravær i skoleåret 2022–2023. Det er 15 prosentpoeng færre enn i 2018–2019. I samme periode har også andelen elever med 20 eller flere fraværsdager økt med 6 prosentpoeng, fra 9 til 15 prosent.

Andelen jenter med 20 eller flere fraværsdager har økt fra 10 prosent i 2018–2019 til 17 prosent i 2022–2023. Blant guttene har tilsvarende andel har økt fra 8 til 13 prosent i samme periode. Det har altså blitt litt flere jenter enn gutter som har et relativt høyt dagsfravær sammenlignet med før pandemien.

Flere jenter med 20 fraværstimer eller mer

Fordelingen av elever på antall fraværstimer har ikke endret seg like mye fra 2018–2019, som for fraværsdager. Det er 68 prosent som har under 10 enkelttimer fravær, en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med 2018-2019. Samtidig har andelen som har 20 eller flere timer fravær økt med 2 prosentpoeng i samme periode, fra 13 til 15 prosent.

Økningen i andelen elever med 20 fraværstimer eller mer skyldes primært en økning blant jentene. Andelen jenter med 20 eller flere fraværstimer har økt fra 14 prosent i 2018–2019 til 18 prosent i 2022–2023, mens tilsvarende andel blant guttene har vært stabil.

Høyest dagsfravær i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og høyest timefravær i Oslo

Elevene i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har det høyeste dagsfraværet, mens elevene i Oslo har det høyeste timefraværet. Det typiske timefraværet i Oslo er likevel to timer lavere enn det var i 2018-2019. I Rogaland er både det typiske dags- og timefraværet relativt lavt.

Høyest timefravær i Bærum

Det er betydelige forskjeller mellom de ti største kommunene i både dags- og timefraværet. Elevene i både Asker og Fredrikstad har et typisk fravær som er to dager høyere enn medianen for hele landet. I Bærum har elevene et typisk fravær som er to dager lavere enn for landet.

Timefraværet i de fleste av de største kommunene varierer med én time over eller under medianfraværet for hele landet. Unntaket er Oslo og Bærum, hvor timefraværet er betydelig høyere enn for landet. I Bærum er det typiske timefraværet fem timer høyere enn medianfraværet for hele landet.

Om statistikken

Statistikken viser medianen for antall dager og timer fravær for elever på 10. trinn, slik det er ført på vitnemålet. Her kan du lese mer om reglene for hvordan fravær skal føres på vitnemålet.