Fakta om grunnskolen 2022–2023

Voksne i grunnskolen

10 800 personer deltar i grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne skoleåret 2022–2023. Dette er en nedgang på over 1 000 personer sammenlignet med forrige skoleår.

Hovedfunn

  • 10 800 personer deltar i grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne i 2022–2023.
  • Siden 2019 har det vært en nedgang på over 3 000 personer i grunnskoleopplæring for voksne.
  • 63 prosent av deltakerne er kvinner.
  • 2 800 får spesialundervisning.

Færre voksne tar grunnskoleopplæring

I 2022–2023 får 10 800 voksne grunnskoleopplæring. Dette er over 1 000 færre enn forrige skoleår. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring omfatter både voksne med ordinær grunnskoleopplæring, og voksne med spesialundervisning.

Oslo har litt over 2 200 voksne deltagere som får ordinær grunnskoleopplæring eller spesialundervisning, noe som utgjør 20 prosent av alle deltagerne. Viken og Rogaland har også mange deltagere på grunnskolens område, med henholdsvis 18 og 13 prosent av deltagerne.

I årene fram til 2019–2020 økte antallet voksne deltakere, noe som har sammenheng med den store økningen i flyktninger rundt 2016 (Statistisk sentralbyrå 2020). Denne trenden har nå snudd og fra 2019 til 2022 har antall deltakere i voksenopplæringen gått ned med over 3 000. Vi ser foreløpig ikke tegn til at det økte antallet flyktninger fra Ukraina har ført til flere deltakere i voksenopplæringen. Vi forventer ikke en stor økning i antall voksne i grunnskoleopplæring med ukrainsk bakgrunn til neste år. En foreløpig kartlegging viser at over 80 prosent av de ukrainske flyktningene som har kommet til Norge har påbegynt eller fullført høyere utdanning. Ukrainske flyktninger har høyere utdanningsnivå enn tidligere grupper av flyktninger (Hernes mfl. 2022)

*Inkluderer både deltakere som kun har spesialundervisning og deltakere med både ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning.

Flertallet av deltakerne er kvinner

Flertallet av deltakerne i grunnskoleopplæringen for voksne er kvinner. Kvinnene utgjør 63 prosent av deltakerne, en nedgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med forrige skoleår. 2017–2018 var forrige gang menn utgjorde flertallet, med 54 prosent av deltakerne.

Hovedgruppen voksne er mellom 25 og 40 år

Den største gruppen deltakere er mellom 25 og 40 år. Denne aldersgruppen utgjør i underkant av halvparten av deltakerne. Blant de med kun spesialundervisning utgjør imidlertid de som er 41 år og eldre den største gruppen, med 48 prosent.

Flesteparten er minoritetsspråklige

78 prosent av deltagerne som får grunnskoleopplæring for voksne er minoritetsspråklige. Blant deltakerne som kun får ordinær grunnskoleopplæring utgjør minoritetsspråklige hele 98 prosent, mens de utgjør litt over 20 prosent av deltakerne som kun får spesialundervisning.

At minoritetsspråklige utgjør en så stor andel av deltakerne kan tyde på at mange som mottar slik grunnskoleopplæring har innvandret til Norge som ungdom eller voksne og ikke har fått opplæring tilsvarende norsk grunnskole.

Nesten 3 000 mottar spesialundervisning

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I 2022–2023 gjelder dette om lag 2 800 av de voksne i grunnskoleopplæring. De aller fleste av disse mottar all undervisning som spesialundervisning, men litt over 100 av dem mottar ordinær grunnskoleopplæring i tillegg.

Undervisningen av voksne foregår med personell som har godkjent utdanning

98 prosent av årsverkene til undervisning av voksne i grunnskoleopplæring blir utført av personell med godkjent utdanning. Denne andelen har vært stabil de siste årene.

Totalt er det nesten 1 300 årsverk til undervisningspersonale til grunnskoleopplæring for voksne i 2022–2023. Dette gir 8,4 deltakere per årsverk til undervisningspersonale, noe som er en nedgang på 0,1 deltakere per årsverk sammenlignet med i 2021–2022.

Flere kommuner samarbeider om grunnskoleopplæring for voksne

269 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. 204 kommuner har voksenopplæring i egen kommune, mens 109 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring i en annen kommune. Det er totalt 59 kommuner som gir grunnskoleopplæring til deltakere fra andre kommuner. Noen av kommunene gir opplæring i kommunen, samtidig som det er innbyggere i kommunen som får opplæring i andre kommuner.

Av kommuner som gir grunnskoleopplæring for voksne i egen kommune, har 173 kommuner deltakere med ordinær undervisning, mens 141 kommuner har deltakere med spesialundervisning.

Noen kommuner har ikke innbyggere som mottar grunnskoleopplæring for voksne. Dette kan skyldes at det ikke bor noen i kommunen som har behov for slik opplæring, eller at de som har behovet ikke kjenner godt nok til tilbudet og rettighetene sine til slik opplæring.

Mange gir opplæring ved arbeidsplassen

Voksenopplæringssenter er det vanligste undervisningsstedet for voksenopplæring. Samtidig tilbyr også 21 prosent av voksenopplæringsenhetene opplæring på arbeidsplassen.

De aller fleste enhetene som tilbyr voksenopplæring tilbyr dette på dagtid, men 8 prosent tilbyr opplæring på kveldstid. Alle som tilbyr opplæring på kveldstid, tilbyr også opplæring på dagtid.

Kilder