Voksne i grunnskolen

11 800 personer deltar i grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne i skoleåret 2021-22. Dette er en nedgang på over 1 000 sammenlignet med forrige skoleår.

Hovedfunn

  • 11 800 personer deltar i grunnskoleopplæring spesielt tilrettelagt for voksne i 2021-22.
  • 64 prosent av deltakerne er kvinner.
  • 3 000 får spesialundervisning.

Voksenopplæring under koronapandemien

Også voksne i grunnskoleopplæring ble berørt av nedstengningen i samfunnet på grunn av koronapandemien. Du kan lese mer om dette i rapporten fra den ekstraordinære GSI-innsamlingen i vår, og i analysen om grunnskoleopplæring under koronasituasjonen.[Legge inn lenke til korona-artikkel]

Færre voksne tar grunnskoleopplæring

I 2021-22 får 11 800 voksne grunnskoleopplæring. Dette er over 1 000 færre enn forrige skoleår. Gruppen av voksne som får grunnskoleopplæring omfatter både voksne med ordinær grunnskoleopplæring, og voksne med spesialundervisning.

Oslo har nesten 2 400 voksne deltagere som får ordinær grunnskoleopplæring eller spesialundervisning, noe som utgjør 20 prosent av alle deltagerne. Viken og Rogaland har også mange deltagere på grunnskolens område, med henholdsvis 18 og 11 prosent av deltagerne.

I årene fram til 2019-20 økte antallet voksne deltakere, noe som har sammenheng med den store økningen i flyktninger rundt 2016 (Statistisk sentralbyrå 2020). Denne trenden ser nå ut til å ha snudd og fra 2019 til 2021 har antall deltakere i voksenopplæringen gått ned med over 2000.

*Inkluderer både deltakere som kun har spesialundervisning og deltakere med både ordinær grunnskoleopplæring og spesialundervisning.

Rett til grunnskoleopplæring for voksne

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende vilkår:

  • Være over opplæringspliktig alder
  • Ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
  • Ha lovlig opphold i Norge
  • Trenge grunnskoleopplæring

Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring. Retten er regulert i opplæringslova kap. 4A og i rundskriv Udir-3-2012.

Kommunen har ansvaret for opplæringen, men trenger ikke gjennomføre den selv. En god del kommuner gir grunnskoleopplæring for voksne ved interkommunalt samarbeid.

Mer informasjon om voksenopplæring finner du her.

64 prosent av deltakerne er kvinner

Flertallet av deltakerne i grunnskoleopplæringen for voksne er kvinner. Kvinnene utgjør 64 prosent av deltakerne, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med forrige skoleår, og andelen har vært økende de siste fire årene. 2017-18 var forrige gang menn utgjorde flertallet, med 54 prosent av deltakerne. 

Hovedgruppen voksne er mellom 25 og 40 år

Aldersfordelingen blant deltakerne viser at den største gruppen er mellom 25 og 40 år. Denne aldersgruppen utgjør nesten halvparten av deltakerne. Blant de med kun spesialundervisning utgjør imidlertid de som er 41 år og eldre den største gruppen, med 43 prosent.  

Flesteparten er minoritetsspråklige

78 prosent av deltagerne som får grunnskoleopplæring for voksne er minoritetsspråklige. Blant deltakerne som kun får ordinær grunnskoleopplæring er utgjør minoritetsspråklige hele 98 prosent, mens de utgjør 15 prosent blant deltakerne som kun får spesialundervisning. 

At minoritetsspråklige utgjør en så stor andel av deltakerne kan tyde på at mange som mottar slik grunnskoleopplæring har innvandret til Norge som ungdom eller voksne og ikke har fått opplæring tilsvarende norsk grunnskole.

3 000 voksne får spesialundervisning

Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. I 2021-22 gjelder dette om lag 3 000 av de voksne i grunnskoleopplæring. De aller fleste av disse mottar all undervisning som spesialundervisning, men nesten 200 av dem mottar ordinær grunnskoleopplæring i tillegg. 

Undervisningen av voksne foregår med personell med godkjent utdanning

97prosent av årsverkene til undervisning av voksne i grunnskoleopplæring blir utført av personell med godkjent utdanning. Denne andelen har økt 2 prosentpoeng sammenlignet med 2016-17. 

Totalt er det nesten 1 400 årsverk til undervisningspersonale til grunnskoleopplæring for voksne i 2021-22. Dette gir 8,5 deltakere per årsverk til undervisningspersonale, noe som er en nedgang på 0,2 deltakere per årsverk sammenlignet med i 2020-21.

Flere kommuner samarbeider om grunnskoleopplæring for voksne

310 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. 221 kommuner har voksenopplæring i egen kommune, mens 132 kommuner har innbyggere som deltar i grunnskoleopplæring i en annen kommune. Det er totalt 72 kommuner som gir grunnskoleopplæring til deltakere fra andre kommuner. Noen av kommunene gir opplæring i kommunen, samtidig som det er innbyggere i kommunen som får opplæring i andre kommuner.

Av kommuner som gir grunnskoleopplæring for voksne i egen kommune, har 187 kommuner deltakere med ordinær undervisning, mens 143 kommuner har deltakere med spesialundervisning.

Noen kommuner har ikke innbyggere som mottar grunnskoleopplæring for voksne. Dette kan skyldes at det ikke bor noen i kommunen som har behov for slik opplæring, eller at de som har behovet ikke kjenner godt nok til tilbudet og rettighetene sine til slik opplæring.

Mange gir opplæring ved arbeidsplassen

Voksenopplæringsenter (VO- senter) er det vanligste undervisningsstedet for voksenopplæring.  19 prosent av voksenopplæringsenhetene tilbyr også opplæring på arbeidsplassen. 

De aller fleste enhetene som tilbyr voksenopplæring tilbyr dette på dagtid, men 9 prosent tilbyr opplæring på kveldstid. De fleste som tilbyr opplæring på kveldstid, tilbyr også opplæring på dagtid. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!