Konsekvenser av smitteverntiltak i grunnskolen

Datagrunnlaget i dette notatet er hentet inn i perioden september– oktober, en periode med relativt lavt smittetrykk sammenlignet med november og desember 2021. I midten av september (uke 38) hadde 22 prosent av lærerne og 15 prosent av elevene minst en fraværsdag. 

Hovedfunn

  •  6 prosent av skolene måtte stenge skolen helt eller delvis minst én gang som følge av smitteutbrudd i perioden fra skolestart i august og frem til den 1. oktober
  • 18 prosent av skolene innførte rødt eller gult tiltaksnivå i perioden fra skolestart og frem til den 1. oktober
  • 22 prosent av lærerne hadde minst én fraværsdag i uke 38
  • 15 prosent av elevene var borte minst én dag i uke 38
  • 10 prosent av elevene som er tildelt timer med spesialundervisning har fått færre timer enn normalt
  • 9 prosent av elevene som er tildelt timer med særskilt språkopplæring har fått færre timer enn normalt/planlagt

Stengte skoler

178 skoler har måttet stenge helt eller delvis minst én gang som følge av smitteutbrudd i perioden fra skolestart i august og frem til den 1. oktober. Det utgjør 6 prosent av skolene.

I tilfeller der hele skolen måtte holde fysisk stengt, var skolen i gjennomsnitt stengt i 3 dager. Skolene som måtte holde enkelte klasser stengt, holdt i gjennomsnitt stengt 4 dager i denne perioden.

Til sammenligning måtte 25 prosent av skolene holde helt eller delvis stengt minst en gang vinteren 2021 (4. januar – 12. mars) (Utdanningsdirektoratet 2021).

18 prosent av skolene (509 skoler) har rapportert at de innførte rødt eller gult tiltaksnivå i perioden fra skolestart og frem til den 1. oktober.

Rødt og gult nivå

I nivåinndelingen av smitteverntiltak definerer Folkehelseinstituttet grønt, gult og rødt nivå for hvilke smitteverntiltak som skal følges (trafikklysmodellen). På rødt nivå skal elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte på skoler. Skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre.

Høyt fravær for elever og lærere

Totalt hadde 95 171 elever minst én fraværsdag i uke 38 (20.-24. september), noe som utgjør 15 prosent av alle elevene. Det er på nivå med uke 10 vinteren 2021 da 16 prosent av elevene borte minst en dag (Utdanningsdirektoratet 2021). Smittetrykket har variert gjennom året slik at det er vanskelig å sammenligne vinter  mot høst med utgangspunkt i disse to ukene.

Annen sykdom var den hyppigst registrerte årsaken til fravær, men mange elever har også fravær på grunn av koronasymptomer. Totalt var 78 prosent av fraværet blant elever sykdomsrelatert.

Fraværet er altså høyere blant lærere enn blant elever.

Årsaker til fravær blant elever i uke 38
ÅrsakAndel
Syk/symptomer på korona 30 %
Syk/annet 48 %
Karantene 5 %
Andre årsaker 11 %
Vet ikke/ukjent/ikke gitt beskjed 4 %
Sum elever med fravær 100 %

I en tilfeldig valgt uke (uke 38, 20.- 24. september), hadde litt over 15 000 lærere minst én fraværsdag, noe som utgjør 22 prosent av lærerne

Korona eller symptomer på korona var årsaken til 25 prosent av fraværet. 43 prosent av fraværet skyldes annen sykdom. Totalt var 68 prosent av fraværet knyttet til sykdom.

Årsaker til fravær blant lærere i uke 38 (2021)
ÅrsakAndel
Syk/symptomer på korona 25 %
Syk/annet 43 %
Karantene 2 %
Andre årsaker 29 %
Vet ikke/ukjent/ikke gitt beskjed 1 %
Sum lærere med fravær 100 %

Redusert tilbud for elever med spesialundervisning og særskilt norskopplæring

10 prosent av elevene med vedtak om spesialundervisning har fått færre timer enn normalt i perioden fra skolestart til 1. oktober. Det er en lavere andel enn vinteren 2021 da andelen var 20 prosent (Utdanningsdirektoratet 2021).
Elever på 8.–10. trinn fikk i større grad timene som normalt, enn elevene på 1.–7. trinn.

 

Andel som har fått færre timer til spesialundervisning
TrinnHøst 2020Vinter 2021Høst 2021
1.-4. trinn 12 % 20 % 12 %
5.-7. trinn 12 % 20 % 12 %
8.-10. trinn 8 % 21 % 8 %
Totalt 1.-10. trinn 10 % 20 % 10 %
       

9 prosent av elevene som er tildelt timer med særskilt språkopplæring har fått færre timer enn normalt/planlagt i perioden fra skolestart til 1. oktober. Totalt 3 534 elever som har tildelt timer til spesialundervisning har fått færre timer enn normalt/planlagt i perioden fra skolestart og frem til 1. oktober.

Til sammenligning fikk 25 prosent av elevene som er tildelt timer til særskilt norskopplæring, færre timer enn normalt våren 2021 (Utdanningsdirektoratet 2021).

I høst fikk elever på 8.-10. trinn i større grad timene som normalt/planlagt enn elevene på 1.-7. trinn.

Antall og andel som har fått færre timer til særskilt språkopplæring
TrinnAntall elever med særskilt språkopplæring totaltAntall elever som har fått færre timerAndel som har fått færre timer
1.-4. trinn 19 428 1 954 10 %
5.-7. trinn 11 711 1 237 11 %
8.-10. trinn 8 586 343 4 %
Totalt 1.-10. trinn 39 725 3534 9 %

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!