Antall permitterte lærlinger

Halvveis i desember har utviklingen i antall permitterte lærlinger snudd. 336 lærlinger og lærekandidater er permittert som følge av koronasituasjonen, en økning på nesten 200 sammenlignet med for fire uker siden. 

Hovedfunn

 • 336 lærlinger er permittert, noe som utgjør 0,7 prosent av lærlingene. Det er en nedgang fra 4 400 permitterte lærlinger på det meste, men en økning på nesten 200 fra forrige innsamling i november.
 • Økningen i permitterte den siste måneden skyldes i hovedsak at det er flere permitteringer innen restaurant- og matfag.
 • Totalt har 40 lærlinger og lærekandidater blitt sagt opp siden 1. mars på grunn av koronasituasjonen.

Ekstra innsamling om permitterte lærlinger

Utdanningsdirektoratet innhenter jevnlig tall fra fylkeskommunene for å få et oppdatert bilde av konsekvensene koronasituasjonen får for lærlinger og lærekandidater. 

Tall per uke 50 viser at 336 lærlinger er permittert. Dette er mer enn dobbelt så mange som i november, men det er samtidig betydelig lavere enn i april da nesten 4 400 lærlinger var permittert. Siden april har antallet permitterte lærlinger sunket frem til november,, men det er tydelig at tiltak knyttet til den andre smittebølgen har påvirket antall permitterte lærlinger.

På landsbasis er 0,7 prosent av lærlingene permittert, mot 0,3 prosent ved rapporteringen i november. På fylkesnivå er andelen permitterte lærlinger høyest i Oslo, som har 215 av permitteringene. Etter Oslo følger Rogaland og Viken med henholdsvis 28 og 25 permitterte. Flere fylker har imidlertid fremdeles lave permitteringstall.

Totalt er det 40 lærlinger som har blitt sagt opp siden 1. mars som følge av koronasituasjonen. Disse kan ha fått seg ny læreplass i mellomtiden.

Mange lærlinger har fått avlagt fag- og svenneprøven selv om de var permittert

Tilbakemeldinger fra flere fylker tyder på at opplæringskontorene, bedriftene og prøvenemdene har strukket seg langt for å tilrettelegge for de permitterte lærlingene som hadde planlagt å gå opp til fag- og svenneprøve denne våren og sommeren. Noen har derfor fått avlagt sin avsluttende fag- og svenneprøve til tross for at de har vært permittert. Det har også bidratt til færre permitterte lærlinger.

Kokker og servitører hardest rammet

Andelen permitterte lærlinger i restaurant- og matfag ligger nå på 12 prosent. Nest størst andel permitterte er det innen design og håndverk, med 0,7 prosent. De øvrige utdanningsprogrammene har 0,5 prosent eller færre permitterte.

Sammenlignet med i midten av november har antall permitterte innen restaurant- og matfag økt med over 200, fra 48 til 250. Det er spesielt kokkelærlinger og servitørlærlinger som er rammet. Det er nærliggende å tenke at dette har sammenheng med at årets julebordsesong i stor grad er avlyst eller begrenset.

Uvisst hvordan koronasituasjonen påvirker inntaket av nye lærlinger

Selv om antallet permitterte lærlinger nå er lavt, kan det fremdeles være utfordringer knyttet til koronasituasjonen og opplæring i bedrift. Vi har ennå ikke oversikt over hvordan det slår ut på inntaket av nye lærlinger og rekruttering av lærebedrifter denne høsten. Statistikken over søkere som har fått lærekontrakt denne høsten vil bli publisert i januar 2021.

Om tallene

 • Statistikken er basert på tall som Utdanningsdirektoratet jevnlig henter inn fra fylkeskommunene. Neste oppdatering er planlagt til uke 3 2021.
 • Tallene omfatter både lærlinger og lærekandidater, selv om benevningen lærlinger brukes. 
 • Tallene rapporteres tirsdag tirsdag og publiseres torsdag. Det ble ikke samlet inn tall i uke 28-33.  
 • Fra uke til uke kan noen lærlinger ha kommet tilbake i jobb, mens nye permitteringer kan ha kommet til. Figurene viser det totale antall permitterte ved rapportering.
 • Det kan være flere som er permittert eller sagt opp - eller som har kommet tilbake til jobb igjen - enn det fylkeskommunene har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
 • Tallene tar ikke hensyn til i hvor stor grad lærlingen er permittert. Hvis en lærling er permittert 40 prosent kan han eller hun fortsatt motta noe opplæring og være i arbeid, men telles her som permittert.
 • Tallene har ikke gått gjennom ordinære kvalitetssikringsrutiner, og kan derfor ikke ses på som nasjonal statistikk. Tallene kan likevel gi et godt bilde av utviklingen, og for eksempel vise i hvilke bransjer lærlingene er mest utsatt.
 • Tallene kan ikke direkte sammenlignes med statistikk publisert fra NAV.
 • Ikke alle fylkene har oppdaterte tall for hver rapportering, for disse brukes den siste tilgjengelige rapporteringen.
 • Utdanningsprogrammet design og håndverk inkluderer lærefag fra tidligere medier og kommunikasjon
 • For beregning av andel permitterte blir tall på løpende lærekontrakter samlet inn. Antall løpende kontrakter kan variere fra uke til uke. Derfor kan for eksempel andel permitterte stige noe selv om antall permitterte har gått ned.
 • Lærlinger i alternative løp i ny tilbudsstruktur er ikke inkludert i beregningen av andel permitterte etter utdanningsprogram.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!