Lærlinger, lærebedrifter og fagbrev

Det ble inngått 23 000 nye lærekontrakter i 2019, en økning på 24 prosent siden 2012. I samme periode har antallet oppnådde fagbrev økt med 26 prosent.

Tallene om lærebedrifter ble oppdatert 29. oktober 2020. De andre tallene er fra 2019. 

Hovedfunn

  • I 2019 ble det inngått 23 000 nye lærekontrakter. Det er 550 flere enn i 2018.
  • Totalt var 45 300 lærlinger i lære per 1. oktober 2019.
  • Totalt var det 28 724 godkjente lærebedrifter. Av disse hadde 72 prosent av lærebedriftene hatt lærling i løpet av det siste året.
  • Mer enn 9 av 10 består fag- eller svenneprøven.
  • 27 200 fag- og svennebrev ble oppnådd i 2018-19.

Hvor mange læreplasser har vi i Norge, og hvor finner vi dem?

Fra 2012 til 2019 har antall nye lærekontrakter økt med 24 prosent, og i 2019 startet over 23 000 personer i lære. Dette er det høyeste som er registrert siden målingene startet, og er nesten 550 flere enn i fjor.

 

Tallet på lærlinger har økt med 24 prosent siden 2012, da samfunnskontrakten for flere læreplasser ble inngått. 

 

Hoveddelen av læreplassene finner vi i privat sektor. 73 prosent av alle nye lærlinger har læreplass i privat sektor. 21 prosent har startet i lære i kommunal sektor og 6 prosent i statlig sektor. Læreplasser fordelt på sektor har vært stabilt siden 2012.

Nye lærlinger 2019 er lærlinger som begynte kontrakten sin mellom 1. oktober 2018 og 30. september 2019. 

Flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk

I 2019 er det flest nye lærlinger i bygg- og anleggsteknikk og færrest nye lærlinger i naturbruk. 6 av 9 utdanningsprogrammer har hatt en økning siden 2012, mens resten har hatt en nedgang. Størst økning i antall nye lærlinger har helse- og oppvekstfag, med 1400 flere lærlinger sammenlignet med i 2012. Det er størst nedgang i design og håndverk med 200 færre nye lærlinger. Design og håndverk har også hatt en nedgang i søkere til Vg1.

45 300 lærlinger totalt i 2019

Totalt var det over 45 300 lærlinger i lære per 1. oktober 2019. Det er 2000 flere sammenlignet med året før. Tallet inkluderer både lærlinger som er i sitt første år som lærling og de som har vært lærlinger i mer enn ett år. I tillegg er det 1860 lærekandidater og nesten 1100 elever i fagopplæring i skole. Nærmere 290 er under kontrakt om fagbrev på jobb.

Hva er lærling, lærekandidat, fagopplæring i skole og fagbrev på jobb?

Lærlinger er personer som har inngått en lærekontrakt om opplæring og praksis i en bedrift, med sikte på fag- eller svennebrev. Læretiden er normalt på to år.

En lærekandidat inngår i en opplæringskontrakt med en lærebedrift og går opp til ei kompetanseprøve med sikte på kompetansebevis. Et kompetansebevis er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift.

Fagbrev på jobb er en ny ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Ordningen gir mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Antallet lærebedrifter med lærling øker

I 2019-20 var det 28 724 godkjente lærebedrifter i landet, hvorav 20 746 hadde lærling. Fra 2012-13 til 2019-20 har antall lærebedrifter med lærling økt med 3588 totalt i landet. Dette tilsvarer en økning på 21 prosent.

Antall lærebedrifter med lærling har økt hvert år siden 2012-13, men det er en mindre økning i år enn tidligere år. Det er mange bedrifter som har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen denne våren, og mange lærlinger har vært permittert. Dette kan også ha gjort det vanskelig for bedriftene å ta inn nye lærlinger.

 

Les mer om permitterte lærlinger og lærekandidater på udir.no/statistikk.

28 prosent av lærebedriftene har ikke lærling

Til tross for at antallet lærebedrifter med lærling har økt de siste årene, er det fortsatt mange godkjente lærebedrifter uten lærling. I 2019-20 hadde 28 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke hatt lærling det siste året, som er på samme nivå som i fjor. Dette viser at det ikke er nok å rekruttere en bedrift til å bli lærebedrift. Den trenger også ta opp nye lærlinger.

Det varierer en del mellom fylkene hvor stor andel av de godkjente lærebedriftene som har lærling. I Oslo har nesten 80 prosent av de godkjente lærebedriftene lærling, mens i Innlandet har 66 prosent av lærebedriftene lærling.

Bygg- og anleggsvirksomhet har flest lærebedrifter

Nesten 90 prosent av lærebedriftene er private, mens 7 prosent er kommunale og 3 prosent er statlige. De resterende lærebedriftene er registret med ukjent sektor. Det er flest lærebedrifter med lærling innen næringsområdene bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel, bilverksteder og industri. Over 60 prosent av alle lærebedrifter med lærling finnes innenfor disse tre næringene. Bygg- og anleggsvirksomhet utgjør 34 prosent.

Hvordan går det med dem som begynner i lære?

I løpet av 2018-19 ble det avlagt 29 000 fag- og svenneprøver. Totalt fikk 94 prosent av de avlagte prøvene karakteren bestått eller bestått meget godt. Dette utgjør 27 200 fag- og svennebrev.

Det er relativt små forskjeller mellom fylker og utdanningsprogram i andel som består fag- og svenneprøven. Andelen «bestått» og «bestått meget godt» varierer fra 91 prosent i design og håndverk til 99 prosent i medier og kommunikasjon. For fylkene varierer andelen som får fag- og svennebrev fra 91 prosent i Oslo til 96 prosent i Møre og Romsdal og Innlandet.

 

 

Resultater på fag og svenneprøven, 2018-19
 Bestått meget godtBeståttIkke bestått
Agder 33 % 62 % 5 %
Innlandet 32 % 64 % 4 %
Møre og Romsdal 31 % 65 % 4 %
Nordland 41 % 55 % 5 %
Oslo 24 % 67 % 9 %
Rogaland 35 % 59 % 6 %
Troms og Finnmark 29 % 65 % 6 %
Trøndelag 30 % 65 % 5 %
Vestfold og Telemark 30 % 64 % 6 %
Vestland 23 % 69 % 8 %
Viken 27 % 66 % 6 %
Hele landet 30 % 64 % 6 %

Flere oppnår fag- og svennebrev

Fra 2011-12 til 2018-19 har antallet oppnådde fag- og svennebrev økt med 26 prosent. Det er flere måter å oppnå et fag- eller svennebrev på. I 2018-19 fikk:

  • Nærmere 17 100 fag- eller svennebrev som lærling.
  • 9300 fikk fagbrev som praksiskandidat. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid.
  • 870 elever fikk et brev etter fullført fagopplæring i skole.

 

Det var også en del som fikk kompetansebevis etter opplæring i bedrift. Nesten 600 lærekandidater oppnådde et kompetansebevis i 2018-19. I tillegg fikk 11 personer et praksisbrev som praksisbrevkandidat. Målgruppen for praksisbrevordningen er elever fra grunnskolen som har lite motivasjon for ordinær skole, men som ikke har særskilte opplæringsbehov.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!