Spørsmål til Skole-Norge våren 2021

Elever med null i grunnskolepoeng, evaluering av fagfornyelsen og læreres kompetanse til å undervise minoritetsspråklige elever er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse.

Hovedfunn

  • Mer enn halvparten av skolelederne har hatt elever som har evner til å oppnå karakter, men som får null grunnskolepoeng på grunn av fravær. 
  • Kun én av tre skoleeiere og skoleledere opplever å ha hatt tilstrekkelig tid til å arbeide med fagfornyelsen.
  • Rundt halvparten av både skoleledere i grunnskolen og skoleeiere i kommunene oppgir at de har tilgang på lærere for tospråklig opplæring. Andelen er kun 17 prosent i videregående. 

Elever med null grunnskolepoeng

30 prosent av grunnskolene opplever en økning i antallet elever med null grunnskolepoeng, mens rundt halvparten opplever at antallet er stabilt.

Blant grunnskolene som har elever med null grunnskolepoeng, opplever nesten alle skolelederne at antallet elever med utfordringer med psykisk helse øker, og 44 prosent opplever at elever med denne problematikken i større grad får null grunnskolepoeng nå enn tidligere.

Evaluering av fagfornyelsen

Kun én av tre skoleeiere og skoleledere opplever å ha hatt tilstrekkelig tid til å arbeide med fagfornyelsen.

Flertallet av skolelederne gir uttrykk for at de tre tverrfaglige temaene er prioritert ved skolen, at lærerne er høyt motiverte for å arbeide med dem og at de har høy kompetanse innenfor dem. Det er ingen som oppgir at lærerne ved skolen ikke har høy kompetanse innen noen av de tverrfaglige temaene.

Læreres kompetanse til å undervise minoritetsspråklige elever

Flertallet av skoleledere og skoleeiere oppgir at de har elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Andelene med annet morsmål er høyere i Oslo-området. Det er færre videregående skoler som ikke har elever med annet morsmål i 2021 enn i 2019.

Godt over halvparten av skolelederne og tre av fire skoleeiere i kommunene har ansatte med kompetanse til å vurdere når elever med særskilt språkopplæring kan følge vanlig undervisning. Sammenlignet med 2019 gjøres denne vurderingen i 2021 oftere av skolens egne ansatte. Blant grunnskoleledere i små kommuner mangler imidlertid halvparten ansatte med denne kompetansen.