Utdanningsspeilet 2022

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Stadig lavere andel ungdommer uten og utenfor videregående opplæring

I aldersgruppen 16–25 år er det 75 900 ungdommer som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring. De utgjør i underkant av 12 prosent av alle i denne aldergruppen. Andelen varierer fra 15 prosent i Troms og Finnmark til 10 prosent i Oslo og i Rogaland. På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, sunket hvert år siden 2010.

Ungdommer som ikke har fullført videregående opplæring, trenger ikke å være inaktive. Mange velger å avslutte opplæringen for å jobbe. Av de 12 prosentene som er uten og utenfor videregående opplæring, er halvparten i arbeid. Andelen som er i arbeid, er høyest i Troms og Finnmark og Nordland. Det er de samme to fylkene som har den høyeste andelen ungdom som ikke fullfører videregående opplæring.

Det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører videregående opplæring, men guttene er i større grad enn jentene i arbeid.

Andelen ungdommer uten og utenfor videregående opplæring er høyere blant elever som har innvandret til Norge. 22 prosent av innvandrere i alderen 16–25 år er uten og utenfor videregående opplæring, mot 10 prosent i den øvrige befolkningen. Norskfødte av to innvandrerforeldre skiller seg lite fra øvrige elever.

Oppfølgingstjenesten – for ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe ungdommer som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid. I juni 2022 var 13 500 ungdommer registrert i oppfølgingstjenesten. De siste årene har det blitt færre ungdommer som er utenfor opplæring og arbeid. Fra 2013 har antall ungdommer i oppfølgingstjenesten gått ned med 31 prosent. Trenden kan henge sammen med at flere fullfører videregående opplæring.

Halvparten er i gang med videregående opplæring eller arbeid neste skoleår

Det viktigste målet på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommene kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har vært i kontakt med tjenesten. 55 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni 2021, var i gang med skole, lære eller arbeid høsten 2021. Andelen varierer fra 62 prosent i Oslo til 50 prosent i både Viken og Troms og Finnmark.

Om oppfølgingstjenesten