Utdanningsspeilet 2020

Vi har fått mer kunnskap om koronapandemiens betydning for barnehager og skoler

Kunnskapen om hvordan koronapandemien har preget barnehager og skoler, har økt gjennom dette året. Skolene omstilte seg raskt til digital undervisning der både lærere og elever var hjemme. Kunnskapsgrunnlaget viser at elevene i Norge stort sett har gode rammevilkår for å gjøre skolearbeid hjemme og få opplæring digitalt. Likevel har det vært utfordrende å opprettholde god kvalitet på undervisningen og å ivareta et godt sosialt miljø for elevene.

Etter gjenåpningen av barnehagene og skolene har fraværet blant barn, elever og ansatte vært høyere enn normalt, blant annet fordi terskelen for å være hjemme ved sykdomstegn har vært lav. Et spørsmål som gir grunn til bekymring, er hvilken betydning mye korttidsfravær har for elevenes opplæringstilbud og læring.

Hvordan situasjonen kommer til å se ut fremover, er fortsatt uklart. Det er et sterkt ønske om at barn og unge skal kunne gå i barnehagen og på skolen som normalt, delta på fritidsaktiviteter og være med venner. En utfordrende smittesituasjon høsten 2020 gjør dette krevende.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan koronapandemien har preget barnehage, grunnopplæring og videregående opplæring dette året. Det er satt i gang flere forskningsprosjekter som ser på både hvordan koronasituasjonen har blitt håndtert, og hvilke konsekvenser pandemien har hatt for barn og unge. Noen av temaene som tas opp, er barn og unges trivsel, læringsresultater og tilgang på læreplasser. Resultatene fra disse forskningsprosjektene kommer i første halvdel av 2021.