Flere søker og flere får læreplass

I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt innen utgangen av året ligget rundt 70 prosent. 

Hovedfunn:

  • 29 241 søkere
  • 21 706 godkjente lærekontrakter
  • 74 prosent har fått godkjent lærekontrakt. Det er den høyeste andelen siden målingene startet i 2011.
Du finner alle tallene på udir.no/statistikk

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Stadig flere søker læreplass

I hele landet har antallet søkere til læreplass økt med over 4600 siden 2011, som tilsvarer en økning på 19 prosent.

I disse tallene er alle som har søkt læreplass på førsteønske inkludert, uavhengig av om de vurderes som kvalifiserte eller ikke. De som har skaffet seg læreplass på egenhånd, og de som har søkt skoleplass, men likevel fått læreplass, er lagt til som søkere.

Det har vært en økning i samtlige fylker i løpet av denne perioden. Den største økningen av søkere til læreplass finner vi innen utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. I helse- og oppvekstfag har antallet søkere til læreplass økt med over 2000 søkere fra 2011 til 2018. Design og håndverk, restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon har hatt en nedgang i antallet søkere til læreplass siden 2011.

Økt andel får lærekontrakt

Samtidig som flere søker læreplass er det også flere som får læreplass. Antall godkjente lærekontrakter har økt fra 2011 til 2018. Ved utgangen av 2018 hadde 74 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene startet i 2011.

Tabell 1:  Søkere som har fått lærekontrakt. Per 31. desember. Antall og prosentandel.   
 År Antall søkere Antall godkjente lærekontrakter Andel søkere med lærekontrakt
2011 24613 17443 71 %
2012 25505 18039 71 %
2013 25783 18059 70 %
2014 26948 18617 69 %
2015 28024 18959 68 %
2016 27673 19083 69 %
2017 28891 20822 72 %
2018 29241 21706 74 %

 Flest søkere får læreplass i bygg- og anleggsteknikk

Vi ser at økningen i andelen søkere som får lærekontrakt fordeler seg over flere utdanningsprogram. Størst vekst finner vi i naturbruk og bygg og anleggsteknikk. I bygg og anleggsteknikk fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakt i 2018. Til sammenlikning fikk 69 prosent av søkerne læreplass innen helse og oppvekstfag, som er det utdanningsprogrammet med flest søkere til læreplass. Lavest andel har fått godkjent lærekontrakt i medier og kommunikasjon og service og samferdsel.

Flest søkere får læreplass i Rogaland

Det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som får læreplass. Det er 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, hvor lavest andel får læreplass, og Rogaland, hvor størst andel får læreplass. I Rogaland har 81 prosent fått læreplass, i Østfold 62 prosent.

Det er også store fylkesforskjeller innenfor hvert utdanningsprogram. For eksempel har 82 prosent av søkerne til helse- og oppvekstfag i Rogaland fått læreplass, mens 51 prosent har fått i Vestfold. Det er tilsvarende forskjeller innen de fleste utdanningsprogrammene.

I perioden 2015 til 2018 har andelen som har fått læreplass økt med 6,5 prosentpoeng på landsbasis. Denne økningen fordeler seg ulikt mellom fylkene. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenliknet med 2015. Troms, Finnmark, Nordland, og Hedmark har også hatt en stor økning i andelen søkere som har fått læreplass i denne perioden. Flere av disse fylkene er nå blant de med høyest andel søkere som får læreplass.

Fylkesforskjeller bruk av lærekandidatordningen

Selv om mange unge står uten læreplass ved utgangen av året, betyr det ikke at de er utenfor videregående fagopplæring. Noen fylker tilbyr i stor grad opplæringskontrakter til søkerne. Dette er en kontrakt som tegnes mellom en lærekandidat og en bedrift eller et opplæringskontor. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev. Det er stor variasjon i fylkenes bruk av lærekandidatordningen. Andelen søkere som har fått godkjent opplæringskontrakt varierer fra 10 prosent i Østfold til 1 prosent i Oslo. I hele landet totalt sett har 3 prosent av søkerne inngått en slik type kontrakt.

En evaluering av lærekandidatordningen viser at fylkeskommunene definerer målgruppen for ordningen svært ulikt. Mangelen på en felles definisjon av hvem som kan bli lærekandidat kan være en forklaring til de fylkesvise forskjellene 

3 prosent av søkerne begynner fagopplæring i skole

Søkere som ikke får læreplass (opplæringskontrakt eller lærekontrakt) skal få et tilbud om fagopplæring i skole, også kalt alternativ Vg3 i skole. Eleven følger samme læreplan som om den var i bedrift, men opplæringen skjer i regi av skolen. Totalt har tre prosent av søkerne fått tilbud og takket ja til et slikt opplæringstilbud innen utgangen av 2018. Forskjellene mellom fylkene er svært store, fra 0 prosent i Troms og Sogn og Fjordane til 12 prosent av søkerne i Aust-Agder.

8 av 10 søkere har startet opplæring i bedrift eller fagopplæring i skole

Som vi har sett er det store forskjeller mellom fylkene i andeler søkere som får lærekontrakt, opplæringskontrakt eller fagopplæring i skole. Når vi ser alle kontrakttypene i sammenheng jevner de fylkesvise forskjellene seg ut. Per desember 2018 har 81 prosent av søkerne startet opplæring i bedrift eller fagopplæring i skole. Andelen varierer fra 77 prosent i Vestfold til 86 prosent i Vest-Agder.

 

Statistikken Søkere som har fått lærekontrakt er laget for å kunne følge utviklingen i andelen søkere som får lærekontrakt utover høsten. Vi publiserer tall per august, oktober og desember. Tallene per desember inkluderer alle lærekontrakter som har startet og blitt godkjent mellom 1. januar og 31. desember 2018.

Statistikken viser kun kontrakter som faktisk er blitt godkjent av fylkeskommunene. Dette er ikke det samme som hvor mange som er formidlet til læreplass. Det er ingen garanti for at en formidlet søker ender opp med en godkjent lærekontrakt. Derfor viser Utdanningsdirektoratets statistikk tall over godkjente kontrakter og ikke formidling av læreplasser. Dette er heller ikke en fulltelling av antall nye lærekontrakter for et år. Statistikken for 2018 inkluderer kun kontrakter som har startdato og godkjentdato i 2018.

Databehandling:

  • Det er kun søkere med læreplass som førsteønske som telles. I tillegg er de som har skaffet seg læreplass på egenhånd (ikke søkt), og de som har søkt skoleplass men likevel fått læreplass, lagt inn som søkere. 
  • Hvis en person har fått en kontrakt, vil fylke, program, rettsstatus og så videre fra kontraktsfil telle.
  • Fylkesfordelingen skjer etter avgiverfylket.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!