Analyse - Ungdom utenfor opplæring og arbeid

17 000 ungdommer var registrert i oppfølgingstjenesten (OT) per juni 2018. De ble registrert fordi de har vært eller er utenfor opplæring og arbeid. Det er omtrent 1000 færre ungdommer enn på samme tid i fjor. Dette er den største nedgangen vi har sett siden 2012.

Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom under 21 år som har rett til opplæring, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.


1 av 3 i oppfølgingstjenesten har ikke søkt skole- eller læreplass

35 prosent av ungdommene ble kontaktet av OT fordi de ikke hadde søkt om skole- eller læreplass. 30 prosent av ungdommene hadde avbrutt opplæringen og 19 prosent takket nei til skole- eller læreplass. De resterende 15 prosentene hadde andre grunner til ikke å være i skole eller arbeid.

Her finner du alle tallene- ungdom utenfor opplæring og arbeid

Over halvparten er 18 eller 19 år

Over halvparten av ungdommene i OT er 18 eller 19 år. Andelen ungdommer som kontaktes av OT fordi de ikke søker om skole eller læreplass stiger klart med alderen. 64 prosent av 20-åringene er i OT fordi de ikke har søkt om plass. Dette gjelder bare 17 prosent av 17-åringene. De yngste registreres i OT fordi de avbryter opplæringen i større grad enn de eldre ungdommene.

Liten nedgang i andelen som har kommet i aktivitet

Det viktigste målet på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har fått hjelp fra oppfølgingstjenesten. I år har 44 prosent av ungdommene begynt i opplæring, jobb eller tiltak rettet mot å få jobb eller skole/læreplass etter å ha vært i kontakt med OT. Det er 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. 24 prosent får oppfølging og veiledning av OT. 25 prosent er avklart av OT, noe som betyr at de ikke trenger videre oppfølging dette skoleåret. De resterende 7 prosentene har OT ikke fått kontakt med, og står derfor med statusen ukjent aktivitet.

 

Stor variasjon mellom fylkene i ungdommenes aktivitet

Det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder andelen i aktivitet og hvilken type aktivitet ungdommene er i. Eksempelvis er det over dobbelt så mange ungdommer som har kommet i aktivitet i Oppland og Vestfold sammenlignet med Oslo. I Oppland har 58 prosent av ungdommene kommet i aktivitet etter de var i kontakt med OT. Det gjelder kun 25 prosent av ungdommene i Oslo.

Størst andel ungdommer i arbeidsrettet NAV-tiltak

Blant ungdommene som har kommet i aktivitet er de fleste i arbeidsrettet NAV-tiltak. Totalt er 20 prosent av ungdommene i ulike typer tiltak i regi av NAV. Andelen med arbeidsrettet NAV-tiltak er lavest i Oslo og Sogn og Fjordane (14 %) og høyest i Vest-Agder, Møre og Romsdal og Buskerud (27 %).

Over en av ti er tilbake i videregående opplæring

I skole/lære via OT viser til ungdommer som har kommet i gang med videregående opplæring etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. De kan ha fått hjelp til å søke, hjelp til å få en skoleplass etter at skoleåret har startet, hjelp til å få en læreplass eller komme i gang med et grunnkompetanseløp. Totalt har 12 prosent av ungdommene startet i videregående opplæring ved hjelp av OT. 9 prosent av disse går på videregående skole, mens 3 prosent er i lære. Det er samme nivå som i fjor. Også her er det store forskjeller mellom fylkene. I Østfold har 18 prosent kommet tilbake i skole/lære. I Vest-Agder gjelder det bare 3 prosent av ungdommene.

Andelen ukjente har gått litt opp

OT har etablert kontakt med 93 prosent av ungdommene. De resterende 7 prosentene har statuskoden ukjent, som vil si at OT ikke har fått kontakt med ungdommen. Andelen ukjente er ett prosentpoeng høyere enn målingen i juni 2017.

Andelen ukjente synker i løpet av skoleåret etter hvert som OT får etablert kontakt med ungdommene. 17 prosent var ukjente i november, 10 prosent i februar og 7 prosent i juni 2018.
Nærmere en av fire er i gang med å finne et tilbud som passer

4 100 ungdommer (24 prosent) har enda ikke funnet et tilbud som passer og får derfor oppfølging og veiledning av OT. Det er ett prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

Det er også her store forskjeller mellom fylkene. Mens det kun er 11 prosent av ungdommene som ikke enda har funnet et tilbud som passer  i Aust-Agder gjelder dette 34 prosent av ungdommene i nabofylket Vest-Agder.

En av ti ungdommer er ikke i opplæring eller arbeid på grunn av sykdom eller opphold i institusjon

En del av ungdommene i oppfølgingstjenesten er i en situasjon der videregående opplæring eller arbeid ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. Det kan for eksempel være ungdommer som er i militæret, eller ungdom som er i gang med en type opplæring som ikke gir formell kompetanse, for eksempel folkehøyskole. Det kan også være ungdom som har omsorg for små barn og for en begrenset periode er i en situasjon der opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Den største gruppen er imidlertid ungdommer som er syke og eller i institusjon. Det gjelder 11 prosent av ungdommene. Denne gruppen har økt noe de siste årene.

To av fem ungdommer er tilbake i oppfølgingstjenesten neste skoleår

Ungdom som er registrert i OT to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som, i prinsippet, er ute av opplæring og arbeid to år på rad. Av de ungdommene som var registrert ved skoleårets slutt i 2017, er 42 prosent tilbake i juni 2018. Finnmark er fylket med lavest andel gjengangere. Hedmark og Vest-Agder hadde høyest andel gjengangere i juni 2018. I Finnmark er i underkant av en tredjedel av ungdommene i OT to år på rad, mens det i Hedmark og Vest-Agder gjelder nærmere halvparten av ungdommene.

57 prosent er i gang med videregående opplæring eller arbeid neste skoleår

57 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni skoleåret 2016-17, var i gang med skole, lære eller arbeid høsten 2017. Andelen varierer fra 46 prosent i Vest-Agder til 67 prosent i Troms. Det er store variasjoner mellom fylkene i andelen ungdommer som er i oppfølgingstjenestens målgruppe to skoleår på rad. I Finnmark er andelen 24 prosent, mens den er 43 prosent i Hedmark.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!