Analyse – ungdom utenfor opplæring og arbeid

18 000 ungdommer er i målgruppa til oppfølgingstjenesten i juni 2017. Det er omtrent 300 færre enn på samme tid i fjor. Målgruppen har blitt mindre de siste årene.  

I år er tallene for første gang hentet fra vårt statistikksystem. Det innebærer at de er duplikathåndtert og dermed noe lavere enn tidligere rapportert. Der vi omtaler endring fra tidligere år, sammenligner vi årets tall med tall fra tidligere år.

Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom under 21 år som har rett til opplæring, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

To av fem følges opp fordi de ikke har søkt skole- eller læreplass

Av alle ungdommene som var tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT) i juni 2017, var 35 prosent i OT fordi de ikke hadde søkt om skole- eller læreplass. 29 prosent av ungdommene hadde avbrutt opplæringen og 20 prosent takket nei til skole- eller læreplass. De resterende 15 prosentene hadde andre grunner til ikke å være i skole eller arbeid.

Over halvparten av ungdommene i OT er 18 eller 19 år. Andelen ungdommer som tilmeldes OT fordi de ikke søker om skole eller læreplass stiger klart med alderen. 64 prosent av 20-åringene er i OT fordi de ikke har søkt om plass. Dette gjelder bare 13 prosent av 17 åringene. De yngste tilmeldes OT fordi de avbryter opplæringen i større grad enn de eldre ungdommene.

Flere kommer i aktivitet

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdommer utenfor skole og arbeidsliv får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er å få ungdom i aktivitet.

I år er 45 prosent av ungdommene som ble tilmeldt oppfølgingstjenesten kommet i aktivitet via OT. Det utgjør om lag 8 000 ungdommer. Det er 2 prosentpoeng høyere enn i fjor. 23 prosent får oppfølging og veiledning mens 26 prosent er avklart og trenger ikke videre oppfølging dette skoleåret. De resterende 6 prosentene har OT ikke fått kontakt med, og står derfor med statusen ukjent aktivitet.

Figur 1. Fordeling for de fire hovedgruppene registrert i OT. Nasjonale tall for juni 2015, (N=19 018) juni 2016 (N=18 334) og juni 2017 (N=18 000). Prosent.

 Prosentvis fordeling for de fire hovedgruppene registrert i OT. Nasjonale tall for juni 2015, juni 2016, og juni 2017.

Stor variasjon i ungdommenes aktivitet

Det er stor variasjon mellom fylkene både når det gjelder andelen i aktivitet og hvilken type aktivitet ungdommene er i. Eksempelvis er det nesten dobbelt så mange ungdommer som er i aktivitet i Oppland og Aust-Agder sammenlignet med Oslo.  

Størst andel ungdommer i arbeidsrettet NAV-tiltak

Blant ungdommene som er tilmeldt oppfølgingstjenesten er den største gruppen som er i aktivitet i arbeidsrettet NAV-tiltak. Totalt er 20 prosent av ungdommene i OTs målgruppe i ulike typer tiltak i regi av NAV. Andelen med arbeidsrettet NAV-tiltak er lavest i Akershus og Nordland (15 prosent) og høyest i Aust-Agder og Hedmark (27 prosent).

I snitt er 2 prosent av ungdommene i kombinasjonstiltak. Kombinasjonstiltak er tiltak der NAV og fylkeskommunen samarbeider om innhold og/eller finansiering. Hvert fylke har imidlertid ulike samarbeidsmodeller med NAV, noe som gjør at det varierer om tiltakene klassifiseres som kombinasjonstiltak eller NAV-tiltak. Sogn og Fjordane har den høyeste andelen ungdommer i kombinasjonstiltak, med 9 prosent.

En av ti er i videregående opplæring

I skole/lære via OT viser til ungdommer som har kommet i gang med videregående opplæring etter å ha vært i kontakt med oppfølgingstjenesten. De kan ha fått hjelp til å søke, hjelp til å få en skoleplass etter at skoleåret har startet, eller hjelp til å få en læreplass eller komme i gang med et grunnkompetanseløp. Totalt har 12 prosent av ungdommene startet i videregående opplæring ved hjelp av OT. Det er 20 prosent flere enn i fjor. 9 prosent av disse går på videregående skole, mens 3 prosent er i lære.

Figur 2. Aktivitetstype fordelt på fylke per juni 2017. N = 8 029. Prosent.

 Aktivitetstype fordelt på fylke per juni 2017. N = 8 029. Prosent.

Etter første datainnsamling i november har andelen som er i NAV-tiltak, arbeid og skole/lære gradvis økt. Andelen som er i opplæring eller arbeidspraksis i regi av fylket eller kombinasjonstiltak er uforandret.  

Se mer om utviklingen blant ungdommer i aktivitet her

Andelen ukjente holder seg stabil

OT har etablert kontakt med 94 prosent av ungdommene som var i målgruppen i juni 2017. De resterende 6 prosentene har statuskoden ukjent, som vil si at OT ikke har fått kontakt med ungdommene. Andelen ukjente er på samme nivå som målingen i juni 2016. Det er en tendens til at OT lykkes med å etablere kontakt med de aller fleste ungdommene i løpet av året.

Andelen ukjente synker i løpet av skoleåret etter hvert som OT får etablert kontakt med ungdommene. Skoleåret 2016-2017 startet med en lavere andel ukjente enn forrige skoleår. 17 prosent var ukjente i november, 9 prosent i februar og altså 6 prosent i juni 2017.  

Figur 3. Utvikling i andelen ungdommer i ukjent aktivitet i løpet av skoleåret.

 Utvikling i andelen ungdommer i ukjent aktivitet i løpet av skoleåret.

En av fire ungdommer er i oppfølging og veiledning

Av de ungdommene som var tilmeldt OT per 15. juni 2017, var 4 200 ungdommer (23 prosent) i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT. Andelen ungdommer som er i en oppfølgings- og veiledningssituasjon med OT er 2 prosentpoeng lavere enn den var ved skoleslutt i 2016.

Det er også her store forskjeller mellom fylkene. Mens det kun er 8 prosent av ungdommene som er under oppfølging og veiledning i Østfold gjelder dette 40 prosent av ungdommene i Sør-Trøndelag.

Se mer om fylkesforskjeller i oppfølging og veiledning her

En av ti er ikke i opplæring på grunn av sykdom eller institusjonsopphold

En del av ungdommene i oppfølgingstjenesten er i en situasjon der videregående opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Det innebærer at OT ikke jobber aktivt med disse etter at de har kommet i kontakt med dem og avklart hva som er situasjonen. Dette er en sammensatt gruppe. Det kan for eksempel være ungdommer som er i militæret, eller ungdom som er i gang med en type opplæring som ikke gir formell kompetanse, for eksempel folkehøyskole. Det kan også være ungdom som har omsorg for små barn og for en begrenset periode er i en situasjon der opplæring eller arbeid ikke er aktuelt. Den største gruppen er imidlertid ungdommer som er syke og eller i institusjon. Det gjelder en av ti ungdommer i OT.

Andelen ungdommer som har takket nei til oppfølging fra OT har økt noe de siste årene, fra 5 prosent i juni 2015 til nærmere 7 prosent i juni 2017. Det er også noe færre ungdommer i militæret eller som har ansvar for barn.

Se mer om ungdom som er avklart av OT her

To av fem ungdommer er tilbake i OT neste skoleår

Ungdom som er i oppfølgingstjenestens målgruppe to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Det er altså ungdommer som, i prinsippet, er ute av opplæring og arbeid to år på rad. Av de ungdommene som var registrert hos oppfølgingstjenesten ved skoleårets slutt i 2015-16, er 41 prosent også tilmeldt OT i juni 2016. I juni 2016 var det 40 prosent som også var tilmeldt OT i juni 2017.

Finnmark er fylket med lavest andel gjengangere. Østfold hadde høyest andel gjengangere i juni 2017. I Finnmark er om lag en tredjedel av ungdommene i OT to år på rad, mens det i Østfold gjelder nærmere halvparten av ungdommene. Møre og Romsdal har den største økningen i andelen gjengangere, med 16 prosent.  

Figur 4. Andel ungdommer som er registrert i OT to skoleår på rad. Data per juni 2016 og 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Andel ungdommer som er registrert i OT to skoleår på rad. Data per juni 2016 og 2017.

 

Over halvparten av ungdommene er i opplæring eller arbeid neste skoleår

Det viktigste målet på at oppfølgingstjenesten lykkes i sitt arbeid, er at ungdommer kommer i gang med videregående opplæring eller arbeid etter at de har vært tilknyttet oppfølgingstjenesten. 58 prosent av ungdommene som var i oppfølgingstjenestens målgruppe per juni skoleåret 2015-16, var i gang med skole, lære arbeid eller anen utdanning høsten 2016. Andelen varierer fra 49 prosent i Vest-Agder til 65 prosent i Finnmark.

Figur 5. Status det påfølgende skoleåret for ungdom tilmeldt oppfølgingstjensten per juni 2016. Prosent.

Prosentvis oversikt over hva ungdommer som er tilmeldt oppfølgingstjenesten gjør det påfølgende året. Fylkesvis inndeling.

Siste analyser og kodeverk for oppfølgingstjenesten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!