Barnehager

Det er 5876 barnehager i Norge, en nedgang på 103 barnehager fra 2016.

Halvparten av barna går i private barnehager

46 prosent av barnehagene er kommunale og 54 prosent er private. 50 prosent av barna går i kommunale barnehager. Det har blitt færre barnehager de siste årene, og det gjelder både ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager.

Det går tre ganger så mange barn uten rett til plass i private barnehager som i kommunale barnehager.

Tabell 11 Antall barnehager etter barnehagetype. 2013-2017.
Barnehagetype20132014201520162017
Ordinære barnehager 5 462 5 412 5 348 5 297 5 235
Familiebarnehager 735 689 632 578 537
Åpne barnehager 184 180 171 165 159

*Barnehager som er registrert som en kombinasjon av flere barnehagetyper, for eksempel både ordinær og familiebarnehage er i denne tabellen regnet som begge deler. Summen av ordinære- og familiebarnehager er dermed større enn det totale antallet barnehager.

Tabell 12 Antall barnehager etter eier (ordinære barnehager og familiebarnehager). 2013-2017.
Eierform20132014201520162017
Kommunale barnehager 2 892 2 841 2 780 2 733 2 682
Private barnehager 3 282 3 243 3 190 3 133 3 081
Totalt6 1746 0845 9715 8665 763

En familiebarnehage er en liten barnehageenhet som drives i et privat hjem.  I hver enhet/gruppe kan det være opp til fem barn.  I hovedsak er det en assistent som utfører det daglige arbeidet mens en barnehagelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke. 

En åpen barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet hvor det ikke går en fast gruppe barn, men hvor barn og foreldre/omsorgsperson kan komme sammen med andre en viss tid per dag.  Virksomheten ledes av en barnehagelærer og er basert på at de voksne som følger barna tar aktivt del i barnehagens aktiviteter.

Barnehager som ikke er familiebarnehager eller åpne barnehager omtales som ordinære barnehager.

1,5 prosent går i familiebarnehager

98,5 prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. Tallet på barn i familiebarnehage har gått ned flere år på rad. I 2017 gikk 4 200 barn i familiebarnehage.

Tabell 13 Antall barn i familiebarnehager, etter alder. 2013-2017.
Alder20132014201520162017
0 år 161 190 196 198 185
1 år 2 151 1 956 1 710 1 578 1 461
2 år 1 800 1 613 1 392 1 270 1 249
3 år 614 549 548 574 486
4 år 506 460 405 473 443
5 og 6 år 426 379 366 374 375
Totalt5 6585 1474 6184 4674 199
Andel som går
i familiebarnehage
2,00 %1,80 %1,70 %1,60 %1,50 %

Færre åpne barnehager

I 2017 gir åpne barnehager tilbud til 4 164 barn. Tallet for antall barn i åpne barnehager viser hvor mange barn de åpne barnehagene har kapasitet til å ta imot, ikke hvor mange som faktisk benytter tilbudet. Kapasiteten har vært fallende de siste årene, og i 2017 er den redusert med 157 barn fra 2016.

Figur 4 Antall barn i åpne barnehager.

I en avdelingsfri barnehage er store deler av barnehagens areal felles for alle barna i barnehagen.  Dette fellesarealet deles gjerne inn i spesialrom, hvor de ansatte kan fordele seg og være tilgjengelige for alle barna, på tvers av gruppetilhørighet.

90 prosent av alle barnehager er organisert i avdelinger, men det har blitt vanligere med avdelingsfrie barnehager de siste årene. Det er vanligere med avdelingsfri organisering i de største barnehagene. De aller fleste barnehagene har 2, 3 eller 4 avdelinger.

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for.  Gruppestørrelse sier noe om barnehagens organisering og hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige, ikke hvor mange ansatte det er per barn.

For de yngste barna (0-2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn. For de eldste barna (3-5 år) er den 18. For aldersblandede grupper er også 18 barn den vanligste gruppestørrelsen.

Det er relativt stor variasjon i gruppestørrelse mellom barnehager. Blant annet ser vi at selv om 9 er vanligste gruppestørrelse for små barn, har over 1000 barnehager 14 barn eller flere i småbarnsgruppene.

1547* barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen - totalt oppgir 329 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 8 prosent av alle barnehager.

*tall rettet 13.09.2018

Figur 5 Barnehagens profil, 2017

Færre barn på venteliste

Per 15.12.2017 var det totalt 6 169 barn på venteliste for å få barnehageplass. Det er 2162 færre enn i 2016. Barn på venteliste viser til barn det er søkt plass for, men som ikke har fått innvilget plass per 15. desember 2017.

Alle landets kommuner oppfyller retten til plass. 2800 av barna på venteliste er 0 år eller 1-åringer født etter fristen. Barn på venteliste kan også være barn som har søkt plass i en annen kommune enn den de bor i.

At et barn står på venteliste sier ikke noe om hvor lenge det er siden barnet har søkt om plass. Etterhvert som retten til plass er utvidet ser det ut til at søking og tildeling av plasser i større grad skjer fortløpende i stedet for at det er knyttet til et hovedopptak. Nesten alle kommuner har ulike varianter av supplerende opptak.

Les mer om rett til plass på udir.no

Tabell 14 Barn på venteliste.
Alder0 år1 år uten rett til plass1 år med rett til plass2 år3 år4 år5 årSum barn
2014 2 398 1 263 1 882 1 178 800 551 262 8 334
2015 3 883 1 420 2 017 1 300 854 581 356 10 411
2016* 2 790 1 707 1 189 1 173 639 525 308 8 331
2017** 2 337 460 1 492 835 486 333 219 6 162

* I 2016 ble retten til plass for 1-åringer utvidet til også gjelde barn født i september og oktober.
**I 2017 ble retten til plass for 1-åringer utvidet til også gjelde barn født i november.

Halvparten av barnehagene har hatt tilsyn

Tilsyn

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med både kommunale og private barnehager.  Det kan ha vært enten skriftlig tilsyn, stedlig tilsyn eller begge deler.  Det samles ikke inn opplysninger om hvilke områder tilsynet er utført på eller hva som var resultatet av tilsynet.

At barnehagen har hatt tilsyn betyr at det finnes en tilsynsrapport som er tilgjengelig i kommunen.  Om en barnehage har hatt tilsyn eller ikke sier ikke noe om kvaliteten ved barnehagen.

Stedlig tilsyn viser til tilsyn der kommunen har gjennomført intervjuer og/eller befaring for å supplere den skriftlige dokumentasjonen.  Det samles ikke inn opplysninger om hvilke områder tilsynet er utført på eller hva som var resultatet av tilsynet.

Skriftlig tilsyn betyr at kommunen har gjort vurderinger utelukkende basert på skriftlig dokumentasjon.  Det samles ikke inn opplysninger om hvilke områder tilsynet er utført på eller hva som var resultatet av tilsynet.

49 prosent av barnehagene at de har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn etter barnehagelovens § 16 i løpet av de siste tolv månedene. Dette er en nedgang på 9 prosentpoeng fra 2016.

  • 36 prosent av barnehagene hadde stedlige tilsyn.
  • 55 prosent av de private barnehagene har hatt tilsyn.
  • 43 prosent av de kommunale barnehagene har hatt tilsyn.


Du finner statistikk om tilsyn i barnehager på udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!