Ansatte i barnehagen

De ansatte i barnehagen består av styrere, grunnbemanning og øvrige ansatte.   Grunnbemanningen består av pedagogiske ledere og andre ansatte som jobber direkte med alle barna i barnehagen.  I tillegg til styrere og grunnbemanning er det ansatte som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn, ansatte som jobber med barn som krever ekstra ressursinnsats og andre ansatte som vaktmestere og merkantilt personale.

Høyere bemanningstetthet i kommunale enn i private barnehager

Det er i gjennomsnitt 6,0 barn per ansatt. Kommunale barnehager har litt flere ansatte per barn enn private barnehager. Det er 5,9 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,2 barn per ansatt i private.

På nasjonalt nivå har bemanningstettheten vært tilnærmet uendret siden 2013, men det er relativt stor variasjon mellom kommunene. 143 kommuner har under 5,5 barn per ansatt. Dette gjelder i hovedsak små kommuner. 86 kommuner har mer enn 6,1 barn per ansatt.

Tabell 7 Barn per ansatt. 2013-2017.
 20132014201520162017
Privat 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2
Kommunal 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
Totalt6,16,16,06,06,0

Beregning av bemanningstetthet

For å kunne sammenligne barnehager med ulik sammensetning av barn, justerer vi for alder og oppholdstid.  Barn under tre år teller derfor som to barn når vi regner barn per ansatt.  I beregningen av barn per ansatt regner vi med årsverk til ansatte i grunnbemanningen.  

Bemanningstettheten blir den samme i en gruppe med tre små barn og én ansatt, som i en gruppe med seks store barn og én ansatt.

Se tall om bemanning i barnehager: kartvisning eller rapportvisning.

Nesten 4 av 10 ansatte er barnehagelærere

Det er totalt 38 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen. 1 prosent har annen pedagogisk utdanning som tilsvarer kravet til pedagogisk leder. 2 prosent har annen pedagogisk utdanning og 20 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning.

Tabell 7 Ansattes utdanning. 2016-2017. Årsverk og prosent.
 20162017
UtdanningÅrsverkAndelÅrsverkAndel
Barnehagelærer 23 479 37 % 23 938 38,2 %
Pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til pedagogisk leder 649 1 % 745 1,2 %
Annen pedagogisk utdanning* * 0 % 1 120 1,8 %

Annen universitets- og høyskoleutdanning

2 221 4 % 1 247 2,0 %

Barne- og ungdomsarbeiderfag

12 733 20 % 12 495 19,9 %

Annen fagarbeiderbakgrunn

1 830 3 % 2 818 4,5 %

Annen bakgrunn

21 680 35 % 20 316 32,4 %
Totalt 62 637   62 679  

* For 2016 finnes ikke en egen kategori «annen pedagogisk utdanning». Ansatte med annen pedagogisk utdanning ligger under «annen universitets- og høyskoleutdanning». 

Beregning av ansattes utdanning

Tallene for ansattes utdanning viser den høyeste fullførte utdanningen til ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Andelen beregnes ut fra årsverk til ansatte med ulik utdanningsbakgrunn i prosent av årsverk til grunnbemanning totalt.

Kategorien barnehagelærer brukes for barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning. Barnehagelærerutdanning inkluderer ikke ansatte med annen pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til styrer eller pedagogisk leder.

75 500 årsverk til barnehage i 2017

I 2017 ble det utført 75 500 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 62 700 går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Du finner mer statistikk om årsverk på udir.no.

Tabell 8 Årsverk etter stillingskategori. 2013-2017.
Stilling20132014201520162017
Styrere 5 130 5 043 4 846 4 803 4 822
Pedagogiske ledere 24 137 23 639 24 675 24 967 25 583
Annen grunnbemanning* 37 641 38 690 37 747 37 646 37 123
Årsverk til særskilt språkstimulering 389 435 384 387 403
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats 3 802 3 795 3 679 3 984 4 359
Øvrige personale** 3 274 3 394 3 320 3 242 3 244
Totalt 74 373 74 998 74 647 75 033 75 534
Lærlinger**   1 670 1 612 1 728 1 601

*For 2013-2016 er stillingene «assistent», «øvrig barnehagelærer» og «barne- og ungdomsarbeidere» slått sammen til kategorien «annen grunnbemanning».

**I øvrig personale inngår blant annet vaktmester, kjøkkenpersonale og merkantilt/ administrativt personale.

***Mangler tall for «lærlinger» for 2013.

I 2017 har 5,0 prosent av de pedagogiske lederne varig eller midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Andelen styrere med dispensasjon er 0,7 prosent. Det blir stadig færre pedagogiske ledere og styrere med dispensasjon fra utdanningskravet.

Tabell 9 Andelen styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet - prosent

 20132014201520162017
Andel styrere på varig dispensasjon 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%
Andel styrere på midlertidig dispensasjon 2,0% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%
Andel pedagogiske ledere på varig dispensasjon 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
Andel pedagogiske ledere på midlertidig dispensasjon 13,6% 8,6% 6,1% 5,3% 4,6%

Stadig flere barnehager oppfyller pedagognormen

77 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 2016. 17 prosent oppfyller normen med dispensasjon fra utdanningskravet, mens 6 prosent av barnehagene ikke oppfyller normen.

12 900 barn går i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen. 47 000 går i en barnehage som oppfyller med dispensasjon. Totalt utgjør dette 22 prosent av barnehagebarna, det er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2016.

Figur 3 Barnehager som oppfyller pedagognormen.

 

Du finner statistikk om pedagognormen på udir.no

Av de 309 barnehagene som ikke oppfylte pedagognormen (og ikke har dispensasjon fra utdanningskravet) mangler 122 barnehager ett årsverk eller mer for å oppfylle pedagognormen. 68 barnehager mangler 0,2 årsverk eller mindre, mens de øvrige mangler mellom 0,2 og 1 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder. Det betyr at alle barnehager som ikke oppfyller pedagognormen mangler minst ett årsverk til pedagogisk leder. For barnehagene totalt mangler det derfor 327 årsverk.

Tar vi med barnehager som oppfyller pedagognormen med dispensasjon mangler det 1611 årsverk på nasjonalt nivå.

Tabell 11 Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen. 2017.

 Oppfyller ikke pedagognormenOppfyller ikke pedagognormen (inkl. barnehager med dispensasjon)
Sum hele årsverk 327 1611
Sum deltidsårsverk 203 1256*

*Tall rettet 19.02.2018.

Du finner mer statistikk om pedagognormen på udir.no

Pedagognormen

Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det være minimum én pedagogisk leder per 18 barn når barna er over 3 år. Når barna er under tre år skal det være minimum én pedagogisk leder per 9 barn. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet kan jobbe som pedagogisk leder. Dette skal kun benyttes unntaksvis.

Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet (Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet fra styrer).

Familiebarnehager og åpne barnehager har egne krav til pedagogisk bemanning og veiledning. Disse barnehagene inngår derfor ikke i beregningen av pedagognormen.

Pedagognormen endres

Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Forskrift gjeldende fra 01.08.2018 finner du her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!