Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017

7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. 

Statistikken om sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere tar utgangspunkt i et kull nyutdannede fagarbeidere og viser hvorvidt de er i arbeid, utdanning eller utenfor arbeid og utdanning per 1. november i årene etter at de oppnådde fag-/svennebrevet.  

  • Et kull nyutdannede fagarbeidere er definert som alle som har oppnådd fag- eller svennebrev mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter. 2016-2017-kullet tar utgangspunkt i de som besto fag- eller svenneprøven mellom 1. oktober 2016 og 30. september 2017. 

  • Fag- og svenneprøve kan avlegges av lærlinger, elever med fagopplæring i skole og praksiskandidater. Statistikken viser sysselsettingsstatus for alle fagarbeidere totalt og for lærlinger/elever og praksiskandidater.  

  • Statistikken viser også sysselsettingsstatus per fylke. Vi fordeler fagarbeiderne på fylke etter avgiverfylke. Det vil si at vi regner dem i fylket hvor fag-/svenneprøven er registrert og dermed ikke nødvendigvis i fylket hvor de har bostedsadresse.

Få endringer i sysselsettingsstatus av fagarbeidere  

De fleste lærlinger oppnår fag- eller svennebrev. I perioden 1. oktober 2016 til 30. september 201fikk: 

  • over 15600  fagbrev som lærling eller elev 

  • nærmere 9000 praksiskandidater  fag- eller svennebrev 

73 prosent av lærlingene som avla fagprøven i 2016-17 var i arbeid første året etter. Tilsvarende andel for praksiskandidater var 95 prosent. 

Fra 2016 til 2017 har det vært en svak økning i andelen av sysselsatte blant nyutdannede fagarbeidere. Totalt har sysselsettingsgraden av fagarbeidere økt med 1,8 prosentpoeng. I løpet av de siste 9 årene (fra 2009-2017) har det likevel vært få endringer  i sysselsettingsgraden av fagarbeidere første året etter de har oppnådd fag- eller svennebrev. Fra 2014 til 2015 sank sysselsettingsgraden for både lærlinger og praksiskandidater. Det er imidlertid usikkert hvor mye av dette som skyldes faktisk nedgang og hvor mye som skyldes endringen SSB har gjort med datakilden for sysselsettingstall (se forklaring under Kilder i notatet).

Nesten alle praksiskandidater var i arbeid første år etter de avla fagprøven

Andelen praksiskandidater som er i arbeid etter oppnådd fagbrev, er gjennomgående høy i alle fylkerSysselsettingen er også høy i de fleste utdanningsprogrammer. Her skiller design og håndverk seg ut med 23 prosent som er utenfor arbeid og utdanning.  

Siden praksiskandidatene hovedsakelig er voksne som har jobb før de tar fagbrev, er det, i et gjennomføringsperspektiv, mer interessant å fokusere på hvordan sysselsettingssituasjonen er for lærlingene som har oppnådd fagbrev. I resten av notatet er det derfor denne gruppen vi ser på. 

Flest lærlinger i arbeid i Oppland 

For lærlinger og elever med bestått fag- eller svenneprøve varierer andelen i arbeid fra 66 prosent i Rogaland til 81 prosent i Oppland. Oppland er også det fylke som sammen med Sogn og Fjordane har færrest utenfor arbeid og utdanning. Mange av fylkene med lavest andel i arbeid har samtidig de høyeste andelene i utdanning. Møre og Romsdal og Rogaland er de fylkene med størst andeler i utdanning.   


Lærlinger i bygg- og anleggsteknikk får i størst grad jobb  

Hvor mange som er i arbeid året etter endt fagutdanning varierer mellom utdanningsprogrammene. Medier og kommunikasjon er det utdanningsprogrammet som har lavest andel i arbeid, mens bygg- og anleggsteknikk er det programmet med høyest andel i arbeid.  

Når det gjelder de som verken var i arbeid eller utdanning varier dette også mellom utdanningsprogrammene. 15 prosent av dem som tok fagbrev innen service og samferdsel, var verken i arbeid eller utdanning det første året etter oppnådd fagbrev. For bygg- og anleggsteknikk var tilsvarende prosentandel 7. 


Størst svingninger i sysselsetting innen medier og kommunikasjon 

Et flertall av utdanningsprogrammene har hatt en økning i andel lærlinger i arbeid første år etter endt utdanning sammenlignet med 2016. Størst økning ser vi for medier og kommunikasjon med 5,9 prosentpoeng flere lærlinger i arbeid i 2017. Til tross for dette er Medier og kommunikasjon det utdanningsprogrammet med størst nedgang i andelen i arbeid dersom man ser på utviklingen fra 70 prosent i 2009 til 59 prosent i 2017.  

Elektrofag og Bygg- og anleggsteknikk er de to utdanningsprogrammene som siden 2009 har hatt økning i andelen av nyutdannede i arbeid. Elektrofag har hatt den største økning i hele perioden fra 75 prosent i 2009 til 80 prosent i 2017. I tillegg har Bygg og anleggsteknikk hatt en økning i fra 81 prosent i 2009 til 83 prosent i 2017.  

 

SSB kobler data om fag- og svenneprøver med informasjon fra deres utdanningsregistre og A-ordningen. Fagarbeidernes sysselsettingsstatus er delt inn i tre ulike kategorier: 

  • I arbeid er andelen nyutdannede fagarbeidere som er registrert i lønnsbringende arbeid i referanseuka. Kategorien skiller ikke mellom heltids- og deltidsarbeid og tar ikke hensyn til om arbeidet er relevant for den enkelte fagutdannede. 

  • I utdanning er andelen nyutdannede fagarbeidere som er i en form for utdanning per 1. oktober. Både høyere utdanning, fagutdanning og videregående utdanning er inkludert. Personer i både utdanning og arbeid er plassert i kategorien I utdanning dersom de er registrert i heltidsutdanning, og i kategorien I arbeid dersom de er registrert i deltidsutdanning. 

  • Utenfor arbeid og utdanning er andelen nyutdannede fagarbeidere som ikke finnes i noen av de andre to kategoriene. 

Frem til og med 2014 er informasjon om antallet sysselsatte hentet fra AA registeret fra NAV, mens fra 2015 benyttes en ny datakilde, A-ordningen. Dette medfører endringer i tidsserien f.o.m. 2015. Det er derfor vanskelig å si hvor mye av endringen i andelen sysselsatte som skyldes konjunkturendringer og hvor mye som skyldes endring i datagrunnlag mellom 2014 og 2015.  

Det står mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk her: 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!