Søkertall for videregående opplæring skoleåret 2021–22

Rekordmange jenter søker seg til utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. 

Hovedpunkter

  • Det er 1000 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på vg1
  • Søkerandelen til yrkesfag varierer fra 61 prosent i Møre og Romsdal til 27 prosent i Oslo
  • Færre søker medier og kommunikasjon. Søkertallet til vg1 er halvert siden 2017
  • 900 flere søker læreplass
  • Flere jenter søker seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

206 800 søkere til videregående opplæring

Det er i år 206 800 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Dette er omtrent 1000 flere enn i fjor.

Søkere til videregående opplæring 
 20172018201920202021
Vg1 73 707 73 934 74 115 74 530 73 512
Vg2 66 401 64 503  64 325 64 118 64 201
Vg3 48 799 48 742 47 280 46 423 47 517
Læreplass 20 013 20 204 20 329 20 738 21 601
Totalt 208 920 207 383 206 112 205 809 206 831
Kilde: Utdanningsdirektoratet

1000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på vg1

Det er 1000 færre søkere til vg1 enn forrige skoleår: 250 færre søkere til yrkesfag og 750 færre til studieforberedende. Det gjør at det i år er omtrent 1000 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på vg1.

I Møre og Romsdal og Nordland søker over 60 prosent av ungdommene et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1. I Oslo gjør 27 prosent av ungdommene det samme.

Studiespesialisering er det største utdanningsprogrammet

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På vg1 har søkertallet gått ned de siste årene, men øker litt i år.

I de studieforberedende utdanningsprogrammene har det også vært en økning i søkere til kunst, design og arkitektur på vg1. Det har vært en nedgang på 500 søkere til både medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama. Det tilsvarer en nedgang på henholdsvis 28 og 18 prosent. For medier og kommunikasjon kommer dette i tillegg til en nedgang på 16 prosent i fjor. Siden 2017 er antall søkere til vg1 medier og kommunikasjon halvert.

Helse- og oppvekstfag er størst på yrkesfag 

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1, vg2 og til læreplass. Teknologi- og industrifag har nest flest søkere.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 270 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2020. Det er også økning i flere av utdanningsprogrammene som var nye i fjor. Informasjonsteknologi og medieproduksjon har 220 flere søkere, mens håndverk, design og produktutvikling øker med 37 prosent fra 320 til 440 søkere.

Flere søkere til læreplass

Det er 21 600 søkere til læreplass. Det er en økning på 900 sammenlignet med 2020.

Det er i helse og oppvekstfag at flest søker læreplass, med 5100 søkere. Deretter følger teknologi- og industrifag, bygg- og anleggsteknikk og elektro og datateknologi med henholdsvis 4200, 3500 og 3400 søkere.

Søkere til læreplass utgjør 10 prosent av det totale søkertallet til videregående opplæring. Andelen ligger mellom 9 og 13 i alle fylkene unntatt ett. I Oslo søker under 6 prosent på et lærefag.

Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år. 

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har en sterk overvekt av gutter med kun 15 prosent kvinnelige søkere.

Det er stor overvekt av jenter som søker helse- og oppvekstfag, kunst, design og håndverk og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. I disse utdanningsprogrammene er det henholdsvis 17, 17 og 11 prosent mannlige søkere.

Om statistikken

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 20212022 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Statistikken er basert på registreringen i VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, mens bare noen private skoler er med i denne inntaksordningen. I Utdanningsdirektoratets analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående skoler inkludert.

Det søkes plass til vg1, vg2, vg3 og lære. Søkerne kan sette opp en prioritert liste med flere ønsker. Statistikken som presenteres her er en oversikt over søkernes førsteønske. Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. For søkere registrert med flere førsteønsker, vil ønsket i hjemfylket telle foran andre førsteønsker. Av denne grunn vil det være forskjell på søkertallene for fylkene, som publiseres på Utdanningsdirektoratets sider, og fylkenes egne søkertall.

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir ikke det helt riktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående opplæring for det kommende skoleåret. Det har også vist seg at søkertallene er noe høyere når førsteinntaket gjøres til sommeren. Dette er fordi fylkene også tar imot søknader som kommer etter søknadsfristen 1. mars. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!