7 av 10 søkere fikk lærekontrakt

72 prosent av søkerne fikk lærekontrakt viser tall per 31. desember 2017. Det er en økning fra året før.

Et excelark med alle tallene finner du nederst på siden. Dette er den siste publiseringen av statistikk over søkere til læreplass og godkjente kontrakter i 2017. 

På grunn av endringer i behandlingen av data kan ikke excelarkene fra de ulike årene brukes for å lage tidsserier. Tallene i tidsseriene innen hvert enkelt excelark er imidlertid sammenlignbare.

Nøkkeltall

  • 28 900 søkere
  • 20 800 godkjente lærekontrakter
  • 1 739 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor
  • 72 prosent har fått godkjent lærekontrakt. Det er den høyeste andelen siden målingene startet i 2011.

Statistikken over søkere og godkjente lærekontrakter viser andel søkere til læreplass som har fått godkjent lærekontrakt. Statistikken inkluderer alle lærekontrakter som har startet og blitt godkjent mellom 1. januar og 31. desember 2017.

Statistikken viser kun kontrakter som faktisk er blitt godkjent av fylkeskommunene. Dette er ikke det samme som hvor mange som er formidlet til læreplass. Det er ingen garanti for at en formidlet søker ender opp med en godkjent lærekontrakt. Derfor viser Utdanningsdirektoratets statistikk tall over godkjente kontrakter og ikke formidling av læreplasser.

Dette er heller ikke en fulltelling av antall nye lærekontrakter for et år. Statistikken over søkere og godkjente lærekontrakter er basert på kontraktens godkjentdato, og er laget for å kunne følge utviklingen i andelen søkere som får lærekontrakt utover høsten.

Søkere per 31. desember 2017

Per 31. desember er det 28 893 søkere til læreplass. Det er 1 206 flere enn på samme tid i fjor. Fra i fjor har det vært størst økning i antall søkere i bygg- og anleggsteknikk med henholdsvis 434 flere søkere. Det har vært størst nedgang i design og håndverk med 99 færre søkere.

Rogaland og Trøndelag er fylkene med flest søkere, mens færrest søker læreplass i Aust-Agder og Finnmark.

Teknikk og industriell produksjon er fortsatt det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. Det er færrest søkere til læreplass innen medier og kommunikasjon

Lærekontrakter

20 822 lærekontrakter har blitt godkjent 

På landsbasis har 20 822 lærekontrakter blitt godkjent og startet mellom 1. januar 2017 og 31. desember 2017. For personer med ungdomsrett er det godkjent 14 480 lærekontrakter. Inkludert i disse antallene finner vi både personer som har søkt læreplass gjennom VIGO-systemet og de som har skaffet læreplass på egenhånd uten å søke. Disse tallene inkluderer også de som har skoleplass som førsteønske.

72 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt

Av de 28 893 søkerne til læreplass har 20 822 fått godkjent lærekontrakt per 31. desember. Det betyr at 72 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt. Det er den høyeste andelen vi har registrert siden målingene startet i 2011. 18 386 av søkerne har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 2 436 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket. 

Størst andel søkere har fått godkjent lærekontrakt i Oslo og Rogaland

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo og Rogaland har 78 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 61 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Østfold.

Tabell 1: Antall søkere og godkjente lærekontrakter per 31. desember. *

Størst andel søkere har fått godkjent læreplass i bygg- og anleggsteknikk

Det er også stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i andel godkjente lærekontrakter. I bygg- og anleggsteknikk har 83 prosent av søkerne fått godkjent lærekontrakt, mens i medier og kommunikasjon har 52 prosent fått lærekontrakt.

Det er svært store forskjeller mellom fylkene innenfor de ulike utdanningsprogrammene. 

Hvordan har utviklingen vært sammenlignet med tidligere?

Flere har fått godkjent lærekontrakt enn tidligere

På landsbasis har det vært en økning i kontrakter per 31. desember fra 2016 til 2017, med 1 739 flere lærekontrakter.

Fra utgangen av desember 2016 til 2017 har det vært en økning i antall godkjente lærekontrakter i samtlige fylker. Rogaland har størst økning med henholdsvis 277 flere godkjente lærekontrakter i år sammenlignet med fjoråret. 

Størst økning i bygg- og anleggsteknikk

Fra utgangen av desember 2016 til 2017 har det vært en økning i antall godkjente lærekontrakter på alle utdanningsprogrammer, med unntak av design og håndverk og medier og kommunikasjon som har hatt en nedgang. Størst økning har det vært i bygg- og anleggsteknikk med 574 flere kontrakter i 2017. 

Økning i andel med godkjent lærekontrakt

På landsbasis er det også en økning i andel søkere med godkjent lærekontrakt sammenlignet med til samme tid i 2015 og 2016. Økningen er på henholdsvis 4,5 og 3,2 prosentpoeng.

Figur 1: Andel søkere med godkjent lærekontrakt i hele landet høsten 2015, 2016 og 2017.

 

Flest lærlinger i privat sektor

72 prosent av de godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor. Denne prosentandelen varierer fra 63 i Aust-Agder til 79 i Oslo. 21 prosent av kontraktene har blitt tegnet i kommunal/fylkeskommunal sektor, 6 prosent i statlig sektor og 1 prosent har ukjent sektortilhørighet.

Forskjellene i sektorfordelingen av godkjente lærekontrakter er imidlertid betydelig større mellom utdanningsprogrammene. 95 prosent eller mer av kontraktene innenfor design og håndverk og bygg- og anleggsteknikk er tegnet i privat sektor, mens det gjelder bare 9 prosent av kontraktene i helse- og oppvekstfag. De fleste kontraktene i dette utdanningsprogrammet blir inngått i kommunal sektor. 

Andre kontraktstyper

En del får andre typer kontrakter

Per 31. desember hadde 1 056 personer inngått opplæringskontrakter. Dette er en kontrakt som tegnes mellom en lærekandidat og en bedrift eller et opplæringskontor. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev.

Det er også blitt opprettet klasser for fagopplæring i skole. 1 135 søkere har fått tilbud om en slik plass. Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. Målet er allikevel fag- eller svennebrev.

Det er kun søkere med læreplass som førsteønske som telles. I tillegg er de som har skaffet seg læreplass på egenhånd (ikke søkt), og de som har søkt skoleplass men likevel fått læreplass, lagt inn som søkere. 

Individenes egenskaper fra kontraktsfil overstyrer egenskaper fra søkerfil. Det vil si at hvis en person har fått en kontrakt, vil fylke, program, rettsstatus og så videre fra kontraktsfil telle. Hvis personen kun finnes i søkerfil (altså ikke fått kontrakt), er det fylke, rettsstatus og så videre fra denne som teller. Fylkesfordelingen skjer etter avgiverfylket.

Dubletthåndteringen av primærønskene (ett individ kan ha flere førsteønsker) har skjedd etter en prioritering i denne rekkefølgen:

  • Ønsker med kontrakt teller over andre ønsker.
  • Læreønsker prioriteres over skoleønsker.
  • Ønsker der kurskoden på ønsket er lik kurskoden på kontrakten prioriteres foran ønsker som er ulik kontrakten (har kun betydning for søkere som har fått kontrakt).
  • Ønsker der hjemfylke er lik avgiverfylke prioriteres foran ønsker der disse er ulike.
  • Ønsker som er formidlet prioriteres foran ønsker som ikke er formidlet (har kun betydning for søkere uten kontrakt).

I de fleste tabellene er det ikke et krav at lærefaget personen har fått kontrakt i er lik primærønsket. I oversiktstabellene vises det imidlertid hvor mange av kontraktene som er primærønske og hvor mange som er lavere ønske.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!