Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2018-19 – analyse

Skolebidragsindikatorene skal gi en indikasjon på hva skolens innsats har å si for elevenes resultater. 

Hovedfunn

 • Det er tydelige forskjeller mellom skoler i deres bidrag til å
  - løfte elever faglig (karakterpoeng)
  - få elever til å fullføre og bestå (årsbestått)
  - holde på elevene slik at de ikke slutter (deltakelse)
 • Forskjellene er særlig store i skolenes bidrag til å få elevene til å bestå.
 • Nær 9 av 10 skoler bidrar likt med eller over landsgjennomsnittet i å få elevene til å bestå.
 • Det er større forskjeller mellom fylkene i årsbestått enn på de andre indikatorene.
 • Det er større forskjeller mellom fylkene på yrkesfag enn på studieforberedende.

Fakta om skolebidragsindikatorer

Det forventede resultatet for en skole tilsvarer resultatet som elevene med samme forutsetninger som skolens elever, i snitt oppnår. Ved å sammenligne forventet resultat med det faktiske resultatet skolens elever oppnådde, får vi en indikasjon på om skolen har bidratt mer, mindre eller på nivå med landsgjennomsnittet.

I den statistiske beregningen av de forventede resultatene kontrollerer vi for følgende forutsetninger og forhold:

 • Karaktergjennomsnitt fra trinnet under (justert for skolens karakterpraksis)
 • Utdanningsprogram
 • Trinn
 • Kjønn

Vi beregner tre ulike indikatorer som viser ulike sider av en skoles bidrag til sine elever:

 1. Karakterpoeng
 2. Årsbestått
 3. Deltakelse

Karakterpoeng viser til karaktersnittet av alle elevens karakterer (standpunkt, 2. halvårsvurdering, eksamen), justert for karakterpraksis, multiplisert med 10.

Årsbestått viser til hvor stor andel av elevene på skolen som har fullført skoleåret og bestått alle fagene ett skoleår.

Deltakelse viser til hvor stor andel av elevene på skolen som har fullført skoleåret, men ikke nødvendigvis bestått alle fagene.

Skolebidragsindikatorene beregnes separat for de studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Forskjeller mellom skoler

En måte å illustrere spredningen i skolebidragsindikatorene på er å beregne avstanden mellom 10. og 90. persentil i fordelingen av skolene. Det vil si at vi først ser bort fra de 10 prosent av skolene med høyest og lavest skolebidragsindikator, og deretter ser på forskjellen mellom skolen med høyest og lavest bidrag av skolene som gjenstår. Spredningen i de resterende skolenes bidrag er på er 3,8 karakterpoeng (fra -2,1 til 1,7) for studieforberedende utdanningsprogram. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er tilsvarende spredning noe høyere, 5,9 karakterpoeng.

Tilsvarende skiller det 12,0 prosentpoeng mellom skolen med lavest og høyest bidrag til å få elevene til å fullføre og bestå innen studieforberedende utdanningsprogram, og 14,5 for yrkesfaglige utdanningsprogram. For deltakelse skiller det kun 2,9 og 5,7 prosentpoeng for henholdsvis studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tabell 1. Spredning i bidrag mellom skoler, 2018-2019.

  Antall 10. persentil 25. persentil 75. persentil 90. persentil
Skolebidrag – karakterpoeng
Studieforberedende 342 -2,1 -0,9 0,8 1,7
Yrkesfag 279 -2,9 -1,4 1,3 3,0
Skolebidrag – årsbestått
Studieforberedende 341 -5,6 -2,1 3,3 6,4
Yrkesfag 281 -6,4 -2,5 4,9 8,1
Skolebidrag – deltakelse
Studieforberedende 344 -1,3 -0,5 0,8 1,6
Yrkesfag 281 -2,5 -0,9 2,0

3,2

Karakterpoeng 

Fylkesbidraget i 2018-19 

Fylkesbidraget viser det samlede bidraget til elevene på alle de offentlige skolene i et fylke. De private skolene er samlet i en egen kategori.  

For de studieforberedende utdanningsprogrammene har ingen av fylkene i 2018-19 et bidrag som er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. Dette vises ved at usikkerhetsintervallene overlapper med landsgjennomsnittet, som er lik null.   

For yrkesfaglige utdanningsprogram er det større forskjeller mellom fylkenes bidrag sammenlignet med studieforberedende utdanningsprogram. Samtidig er usikkerheten knyttet til de estimerte bidragene noe større. Kun de offentlige skolene i Oppland har et bidrag som er signifikant lavere enn landsgjennomsnittet. Det er forventet at elevene i Oppland oppnår et karakterpoengsnitt på 39,6 når vi tar hensyn til elevenes forutsetninger og skolenes karakterpraksis, mens elevene faktisk oppnår et snitt på 37,6. Det estimerte fylkesbidraget er derfor 2,1 karakterpoeng under landsgjennomsnittet. 

Figur 1. Skolebidrag – Karakterpoeng for fylker og private skoler for studieforberedende utdanningsprogram, 2018-19. 

Figur 2. Skolebidrag – Karakterpoeng for fylker og private skoler for yrkesfaglige utdanningsprogram, 2018-19.

Endringer over tid for fylkene

Bidraget er en relativ størrelse som benytter landsgjennomsnittet som en referanseverdi. Fordi landsgjennomsnittet kan endre seg noe fra år til år, er indikatorene for det enkelte fylket ikke direkte sammenlignbare mellom år. Strukturelle endringer, som at medier og kommunikasjon har gått fra å være et yrkesfaglig til å bli et studieforberedende utdanningsprogram, kan også påvirke størrelsen på bidragene på tvers av år. Det er likevel interessant å se om bildet endrer seg mye eller lite mellom år.
Fylkesbidraget til elever på de studieforberedende utdanningsprogram endrer seg lite mellom år, mens fylkesbidraget til elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene varierer atskillig mer fra år til år. Dette kan være en konsekvens av at det er færre elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, og at det er færre elever som trekkes ut til skriftlig eksamen enn på de studieforberedende utdanningsprogrammene. Fordi vi justerer elevenes karakterer opp eller ned på bakgrunn av avviket mellom standpunktskarakter og skriftlig eksamenskarakter i fag, vil fylkesbidraget for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene påvirkes mer av resultatene i det enkelte eksamensfaget. 

Antall skoler med bidrag over eller under landsgjennomsnittet 

Tre av fire skoler har et bidrag til elevene på studieforberedende utdanningsprogram som ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. Tilsvarende har tre av fem skoler et bidrag til elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram som ikke skiller seg fra landsgjennomsnittet. Innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram har henholdsvis 13 og 20 prosent av skolene et bidrag som er lavere enn landsgjennomsnittet. For studieforberedende utdanningsprogram er det 10 prosent av skolene som løfter sine elever signifikant mer enn landsgjennomsnittet, mens andelen er 18 prosent for yrkesfaglige utdanningsprogram. Mellom fylkene varierer andelen skoler som bidrar mer enn landsgjennomsnittet fra 0 til 23 prosent for studieforberedende, og 0 til 54 prosent for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Tabell 2. Studieforberedende skoler* som har et faglig bidrag som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

32

5

26

1

16

81

3

Aust-Agder

7

0

6

1

0

86

14

Buskerud

12

0

9

3

0

75

25

Finnmark

7

1

3

3

14

43

43

Hedmark

12

1

9

2

8

75

17

Hordaland

29

1

25

3

3

86

10

Møre og Romsdal

18

1

15

2

6

83

11

Nordland

16

2

11

3

13

69

19

Oppland

13

3

7

3

23

54

23

Oslo

22

2

18

2

9

82

9

Rogaland

21

2

18

1

10

86

5

Sogn og Fjordane

10

2

8

0

20

80

0

Telemark

11

2

7

2

18

64

18

Troms

13

1

8

4

8

62

31

Trøndelag

30

2

22

6

7

73

20

Vest-Agder

9

7

7

1

11

78

11

Vestfold

10

0

9

1

0

90

10

Østfold

11

0

9

2

0

82

18

Private skoler

59

7

46

6

12

78

10

Hele landet

342

33

263

46

10

77

13

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

Tabell 3. Yrkesfaglige skoler* som har et faglig bidrag som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19. 

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

26

7

16

3

27

62

12

Aust-Agder

7

0

7

0

0

100

0

Buskerud

11

1

4

6

9

36

55

Finnmark

7

1

5

1

14

71

14

Hedmark

13

7

2

4

54

15

31

Hordaland

30

3

20

7

10

67

23

Møre og Romsdal

16

4

11

1

25

69

6

Nordland

16

2

10

4

13

63

25

Oppland

12

0

7

5

0

58

42

Oslo

13

4

6

3

31

46

23

Rogaland

17

4

12

1

24

71

6

Sogn og Fjordane

10

2

8

0

20

80

0

Telemark

10

1

5

4

10

50

40

Troms

10

2

5

3

20

50

30

Trøndelag

29

4

23

2

14

79

7

Vest-Agder

9

1

6

2

11

67

22

Vestfold

10

0

6

4

0

60

40

Østfold

11

0

5

6

0

45

55

Private skoler

22

6

15

1

27

68

5

Hele landet

279

49

173

57

18

62

20

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

Årsbestått 

Fylkesbidrag 2018-19 

Fylkesbidraget viser det samlede bidraget til elevene på alle de offentlige skolene i et fylke. De private skolene er samlet i en egen kategori.  

For de studieforberedende utdanningsprogrammene har 9 av fylkene (private skoler regnes her som et fylke) et bidrag som er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet skoleåret 2018-19. Dette vises ved at usikkerhetsintervallene ikke overlapper med landsgjennomsnittet.  

Det estimerte fylkesbidraget varierer fra -1,8 prosentpoeng i Oslo til 4,9 prosentpoeng i Hedmark. Det vil si at andelen som fullfører og består et skoleår innen studieforberedende utdanningsprogrammer i Hedmark, er nesten fem prosentpoeng høyere enn for elever med tilsvarende forutsetninger på landsbasis. 

For yrkesfaglige utdanningsprogram er 7 av 19 fylker (private skoler regnes her som et fylke) signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. På yrkesfag er det de private skolene som har det høyeste fylkesbidraget med 4,7. Lavest bidrag til å få elevene til å bestå skoleåret har skolene i Oslo. I dette fylket er det faktiske årsbestått 5,7 prosentpoeng lavere enn det vi kunne forvente utfra elevgrunnlaget.  

Figur 3. Skolebidrag – Årsbestått for fylker og private skoler for studieforberedende utdanningsprogram, 2018-19. 

Figur 4. Skolebidrag – Årsbestått for fylker og private skoler for yrkesfaglige utdanningsprogram, 2018-19. 

Endringer over tid for fylkene 

Selv om resultatene for det enkelte fylket ikke er direkte sammenlignbare mellom år, er det interessant å se hvordan bildet endrer seg. Fylkesbidragene kan variere endel fra år til år i enkelte fylker for både studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogrammer. Men det er likevel en tydelig tendens til at fylker med positivt bidrag ett år også har positivt bidrag de andre årene. Det er også en tydelig sammenheng mellom fylkenes bidrag på studieforberedende og fylkenes bidrag på yrkesfag. Hedmark og Møre og Romsdal har statistisk signifikante, positive bidrag alle de tre siste årene for både studieforberedende og yrkesfagMens Hordaland, Oslo og Vestfold har bidrag som er lavere enn landsgjennomsnittet alle de tre siste årene for begge studieretningene. 

Antall skoler med bidrag over eller under landsgjennomsnittet 

Omtrent to av tre skoler har et bidrag som ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. Innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram er det henholdsvis 11 og 12 prosent av skolene som bidrar mindre enn landsgjennomsnittet til å få elevene til å fullføre og bestå. For studieforberedende utdanningsprogram er det 20 prosent av skolene som løfter sine elever signifikant mer enn landsgjennomsnittet, mens andelen er noe høyere for yrkesfaglige utdanningsprogram, 23 prosent. Blant fylkene varierer andelen skoler som bidrar mer enn landsgjennomsnittet fra 0 til 67 prosent for studieforberedende, og 0 til 60 prosent for yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Tabell 4. Studieforberedende skoler* som har et bidrag til årsbestått som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19. 

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

32

9

21

2

28

66

6

Aust-Agder

7

0

6

1

0

86

14

Buskerud

12

3

9

0

25

75

0

Finnmark

9

1

8

0

11

89

0

Hedmark

12

8

4

0

67

33

0

Hordaland

29

3

19

7

10

66

24

Møre og Romsdal

19

7

12

0

37

63

0

Nordland

16

2

14

0

13

88

0

Oppland

13

3

10

0

23

77

0

Oslo

22

1

16

5

5

73

23

Rogaland

21

5

10

6

24

48

29

Sogn og Fjordane

10

3

6

1

30

60

10

Telemark

11

1

10

0

9

91

0

Troms

12

4

7

1

33

58

8

Trøndelag

30

3

23

4

10

77

13

Vest-Agder

9

2

7

0

22

78

0

Vestfold

10

0

9

1

0

90

10

Østfold

11

0

9

2

0

82

18

Private skoler

56

14

33

9

25

59

16

Hele landet

341

69

233

39

20

68

11 

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

Tabell 5. Yrkesfaglige skoler* som har et bidrag til årsbestått som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19. 

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

26

5

17

4

19

65

15

Aust-Agder

7

0

7

0

0

100

0

Buskerud

11

1

10

0

9

91

0

Finnmark

10

0

9

1

0

90

10

Hedmark

13

6

7

0

46

54

0

Hordaland

30

7

14

9

23

47

30

Møre og Romsdal

16

5

11

0

31

69

0

Nordland

16

4

12

0

25

75

0

Oppland

12

1

11

0

8

92

0

Oslo

13

1

6

6

8

46

46

Rogaland

17

7

10

0

41

59

0

Sogn og Fjordane

10

1

8

1

10

80

10

Telemark

10

3

5

2

30

50

20

Troms

10

3

5

2

30

50

20

Trøndelag

30

3

25

2

10

83

7

Vest-Agder

9

3

4

2

33

44

22

Vestfold

10

1

7

2

10

70

20

Østfold

11

1

8

2

9

73

18

Private skoler

20

12

8

0

60

40

0

Hele landet

281

64

184

33

23

65

12

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

Deltakelse 

Fylkesbidrag 2018-19 

Fylkesbidraget viser det samlede bidraget til elevene på alle de offentlige skolene i et fylke. De private skolene er samlet i en egen kategori.  

For de studieforberedende utdanningsprogrammene har 7 av fylkene (private skoler regnes her som et fylke) et bidrag som er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet skoleåret 2018-19. Dette vises ved at usikkerhetsintervallene ikke overlapper med landsgjennomsnittet. Det estimerte fylkesbidraget varierer fra -0,8 prosentpoeng i Finnmark til 1,2 prosentpoeng i Nordland. Det er altså svært små forskjeller mellom fylkene i hvor stor grad skolene klarer å holde på elevene slik at de ikke slutter i løpet av året.  
For yrkesfaglige utdanningsprogrammer er 7 av 19 fylker signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet. På yrkesfag er det større forskjeller mellom fylkenes bidrag enn for studieforberedende utdanningsprogrammer. Nordland og private skoler har det høyeste fylkesbidraget med 3,3. Lavest bidrag til å gjennomføre skoleåret har skolene i Oslo. I dette fylket er den faktiske deltakelsen 2,6 prosentpoeng lavere enn det vi kunne forvente utfra elevgrunnlaget. 

Figur 5. Skolebidrag – Deltakelse for fylker og private skoler for studieforberedende utdanningsprogram, 2018-19. 

Figur 6. Skolebidrag – Deltakelse for fylker og private skoler for yrkesfaglige utdanningsprogram, 2018-19.

Endringer over tid for fylkene 

Selv om resultatene for det enkelte fylket ikke er direkte sammenlignbare mellom år, er det interessant å se hvordan bildet endrer seg. Det er generelt små endringer fra år til år i det estimerte fylkesbidraget til elevenes deltakelse på både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene varierer fylkesbidragene noe mer fra år til år. Dette kan være en konsekvens av at det er færre elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, og at det er en større andel her som slutter i løpet av året. For studieforberedende er det 99 prosent av elevene som gjennomfører skoleåret, mens det på yrkesfag er 96 prosent. Det gjør at det er større mulighet for variasjon på yrkesfag enn på studieforberedende. 

Antall skoler med bidrag over eller under landsgjennomsnittet 

For studieforberedende utdanningsprogram har omtrent tre av fem skoler et bidrag til deltakelse som ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. For yrkesfaglige utdanningsprogram har nær tre av fire skoler et bidrag som ikke er forskjellig fra landsgjennomsnittet. På studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram er det henholdsvis 4 og 6 prosent av skolene som bidrar mindre enn landsgjennomsnittet til å holde på elevene gjennom skoleåret. For studieforberedende utdanningsprogram er det 33 prosent av skolene som løfter sine elever signifikant mer enn landsgjennomsnittet, men andelen er noe lavere for yrkesfaglige utdanningsprogram, 22 prosent. Blant fylkene varierer andelen skoler som bidrar mer enn landsgjennomsnittet fra 0 til 100 prosent for både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Tabell 6. Studieforberedende skoler* som har et bidrag til deltakelse som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19. 

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

32

3

29

0

9

91

0

Aust-Agder

7

0

7

0

0

100

0

Buskerud

12

3

7

2

25

58

17

Finnmark

9

2

6

1

22

67

11

Hedmark

12

1

11

0

8

92

0

Hordaland

29

3

24

2

10

83

7

Møre og Romsdal

19

5

13

1

26

68

5

Nordland

16

15

1

0

94

6

0

Oppland

13

3

10

0

23

77

0

Oslo

22

3

19

0

14

86

0

Rogaland

21

2

15

4

10

71

19

Sogn og Fjordane

10

3

7

0

30

70

0

Telemark

11

2

8

1

18

73

9

Troms

12

1

9

2

8

75

17

Trøndelag

30

6

23

1

20

77

3

Vest-Agder

9

1

8

0

11

89

0

Vestfold

10

2

8

0

20

80

0

Østfold

11

1

9

1

9

82

9

Private skoler

59

59

0

0

100

0

0

Hele landet

344

115

214

15

33

62

4

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

Tabell 7. Yrkesfaglige skoler* som har et bidrag til deltakelse som er signifikant over, under eller som ikke er signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet, 2018-19. 

 

 

Antall

Andel

 

Alle skoler

Over snittet

På snittet

Under snittet

Over snittet

På snittet

Under snittet

Akershus

26

3

21

2

12

81

8

Aust-Agder

7

0

7

0

0

100

0

Buskerud

11

1

9

1

9

82

9

Finnmark

10

1

8

1

10

80

10

Hedmark

13

1

12

0

8

92

0

Hordaland

30

2

25

3

7

83

10

Møre og Romsdal

16

4

11

1

25

69

6

Nordland

16

16

0

0

100

0

0

Oppland

12

2

8

2

17

67

17

Oslo

13

0

8

5

0

62

38

Rogaland

17

0

16

1

0

94

6

Sogn og Fjordane

10

2

8

0

20

80

0

Telemark

10

1

9

0

10

90

0

Troms

10

1

9

0

10

90

0

Trøndelag

30

5

24

1

17

80

3

Vest-Agder

9

1

7

1

11

78

11

Vestfold

10

1

9

0

10

90

0

Østfold

11

1

10

0

9

91

0

Private skoler

20

20

0

0

100

0

0

Hele landet

281

62

201

18

22

72

6

*To statlige videregående skoler er plassert under private skoler. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!