Lærlingene trives på arbeidsplassene sine

Lærlingene har høy motivasjon er også fornøyde med fagvalget. Det viser resultater fra Lærlingundersøkelsen 2020.

 Hovedfunn

 • 85 prosent av lærlingene trives i svært stor eller i nokså stor grad på arbeidsplassen.
 • 93 prosent er i svært stor eller nokså stor grad stor grad motivert for å lære på arbeidsplassen.
 • 78 prosent er fornøyde med valg av fag.
 • 85 prosent av lærlingene hatt praksis i bedrift på Vg1 og Vg2.
 • 3 prosent av lærlingene har blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene, en svak nedgang fra 2018 og 2019.
 • 34 prosent av lærlingene har ikke en plan for hva de skal lære i lærebedriften.

Motiverte lærlinger

Lærlingene er i svært stor eller nokså stor grad motivert for å lære på arbeidsplassen.
66 prosent er i svært stor grad motivert, og 27 prosent er i nokså stor grad motivert.

Lærlingundersøkelsen de siste tre årene viser at motivasjonen er stabilt høy. Lærlingundersøkelsen i 2018 viser at lærlinger som opplever å få god veiledning og støtte i arbeidet, og som opplever at de får ta del i egen opplæring, trives bedre enn lærlinger som ikke opplever dette. Rapporten viser også at lærlinger som opplever at de deltar i planlegging og vurdering av eget arbeid og får tilbakemeldinger på arbeidet, og føler seg bedre forberedt til fagprøven. (NTNU Samfunnsforsking 2020).

Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av korona. Det kan ha ført til at bedriftene i noe mindre grad tar inn nye lærlinger, noe tallene over andel søkere som fikk lærekontrakt i 2020 også indikerer. Vi vet også at den del lærlinger er eller har vært permittert det siste året. (Utdanningsdirektoratet 2021). Lærlingundersøkelsen viser imidlertid at lærlingene trives, og at trivselen og motivasjonen, på tross av koronapandemien, ikke har gått ned. 

Høy tilfredshet med valg av fag

Lærlingene scorer høyt på spørsmål om de har valgt riktig fag der 78 prosent svarer i svært stor eller i nokså stor grad. 8 av 10 gleder seg til å gå på arbeid i bedriften, og like mange svarer at de liker arbeidsoppgavene. Naturbruk har størst andel som svarer at de i svært stor eller i nokså stor grad liker arbeidsoppgavene sine med 86 prosent. Restaurant- og matfag har lavest andel med 76 prosent som har svart i svært stor eller i nokså stor grad.

Stor grad av tilfredshet med opplæringen i bedrift

8 av 10 lærlinger trives på arbeidsplassen og 9 av 10 trives med kollegaene. Det er litt større andel i elektro og datateknologi som trives på arbeidsplassen og med kolleger sammenlignet med lærlinger i de andre lærefagene.

 

Over 8 av 10 lærlinger trives med å ha kontakt med kunder, leverandører eller pasienter. Andelen er størst i helse- og oppvekstfag med 93 prosent. Nær 9 av 10 lærlinger ville anbefalt lærebedriften til andre. Det er små forskjeller mellom programfagene, men elektro og datateknologi kommer best ut. I restaurant- og matfag er det færrest som vil anbefale bedriften til andre.

85 prosent av lærlingene har hatt praksis i bedrift på Vg1 eller Vg2

På Vg1 og Vg2 legger faget yrkesfaglig fordypning opp til at elevene skal ha praksis i bedrift. Det er 85 prosent av lærlingene som var i praksis i Vg1 eller Vg2, eller på begge trinn. Over halvparten av lærlingene var i praksis på både Vg1 og Vg2. 15 prosent svarer at de ikke var ute i praksis i det hele tatt. 

75 prosent av de som har hatt praksis i bedrift opplever at praksisen ga viktig kjennskap til arbeidslivet.

Programfaget der høyest andel har vært i praksis på både Vg1 og Vg2 er helse- og oppvekstfag med 83 prosent. Det er også i helse- og oppvekstfag at flest er enig i at yrkesfaglig fordypning har gitt viktig kjennskap til arbeidslivet. Utdanningsprogrammene håndverk, design og produktutvikling og bygg- og anleggsteknikk har størst andel som ikke var i praksis. Innlandet har høyest andel utplassert på både Vg1 og Vg2 med nær 68 prosent. Lavest andel er det i Møre og Romsdal med 41 prosent.

Var du utplassert i praksis i bedrift i faget yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/ eller Vg2
 Ja, kun på Vg1Ja, kun på Vg2Både på Vg1 og Vg2Nei
Agder 5,5 % 20,7 % 58,7 % 15,1 %
Innlandet 2,7 % 19,0 % 67,6 % 10,8 %
Møre og Romsdal 2,3 % 44,7 % 40,9 % 12,1 %
Nordland 4,4 % 27,2 % 54,2 % 14,2 %
Oslo 4,9 % 20,7 % 56,9 % 17,5 %
Rogaland 3,9 % 32,9 % 46,2 % 17,0 %
Troms og Finnmark 5,5 % 24,6 % 55,0 % 14,9 %
Trøndelag 4,5 % 25,8 % 54,6 % 15,2 %
Vestfold og Telemark 3,2 % 34,9 % 44,9 % 17,1 %
Vestland 5,1 % 26,9 % 52,1 % 15,8 %
Viken 5,0 % 31,7 % 48,7 % 14,6 %

   

Rapporten fra Lærlingundersøkelsen 2018 utforsker også hvilken betydning opplæringsdelen i skole har for lærlingenes opplevelser av opplæringen i bedrift. Blant annet viser den at lærlinger som mener at skolen har forberedt dem godt for læretiden også opplever at de får medvirke og delta i eget arbeid i bedriften. Tilsvarende positiv sammenheng er det mellom gode erfaringer fra opplæringen i skole og opplevelsen av å kjenne innholdet i læreplanen for det aktuelle lærefaget og vurdere om det de lærer er i samsvar med den. (NTNU Samfunnsforskning 2020).

Praksiserfaring er et av de viktigste virkemidlene for å få læreplass. Mange lærlinger skaffer seg læreplass gjennom praksis i bedrift på Vg1 eller Vg2, enten direkte der de er utplassert, eller indirekte ved å få tilgang til nettverk av aktuelle lærebedrifter. (Utdanningsspeilet 2018).

På spørsmålet om undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det de skulle lære i bedriften svarer nær 60 prosent nokså enig eller helt enig. Dette er en svak nedgang sammenlignet med 2019. I årets undersøkelse er det helse- og oppvekstfag at flest svarer helt enig eller nokså enig i denne påstanden.

Svak nedgang i mobbing på arbeidsplassen

Det er 3 prosent av lærlingene som opplever å bli mobbet på arbeidsplassen 2-3 ganger i måneden, en gang i uken eller flere ganger i uken. Halvparten av de som blir mobbet opplever dette 2-3 ganger i måneden og halvparten opplever det omtrent en gang i uken eller flere ganger i uken. Tendensen er en svak nedgang de siste tre årene i andelen som opplever å bli mobbet.

 

Av de som oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere svarer 59 prosent at de har fortalt det til noen i bedriften. De fikk også spørsmål om det er gjort noe for å få slutt på mobbingen, og det er 35 prosent som svarer ja, og 65 prosent svarer nei på dette spørsmålet. Oslo har størst andel som blir mobbet, mens Vestfold og Telemark har minst andel som blir mobbet. Det er flest som blir mobbet i programfagene restaurant- og matfag og færrest i elektro og datateknologi og service og samferdsel. Av de som har blitt mobbet svarer 68 prosent at de har blitt mobbet av andre kollegaer, mens 20 prosent svarer at de har blitt mobbet av ledelsen.

3 av 10 lærlinger har ikke en intern plan for hva de skal lære i lærebedriften

Det er lovpålagt at bedrifter skal ha en intern plan over det lærlingen skal lære i bedriften. (Forskrift til opplæringslova).


66 prosent av lærlingene svarer ja eller ja, til dels på spørsmålet om bedriften har laget en plan for hva lærlingen skal lære34 prosent svarer nei eller vet ikke.

Håndverk, design og produktutvikling er det utdanningsprogrammet som har størst andel med over 46 prosent som svarer at bedriften har laget en plan. Andelen er lavest ved bygg- og anleggsteknikk med 24 prosent. Av de som har en intern plan er det over 60 prosent som bruker den, og nær 30 prosent som svarer ja, til dels. Det er små forskjeller mellom programfagene.

Bedriftene skal gjennomføre en planlagt halvårlig samtale med lærlingene. (Forskrift til opplæringslova). 70 prosent svarer at de har hatt en halvårsvurdering med en i bedriften eller opplæringskontoret der de går gjennom hva de har lært og hva de skal lære fremover. Nærmere 20 prosent svarer at de har samtaler, men ikke hvert halvår. I helse- og oppvekstfag er det størst andel av lærlingene som har en slik halvårsvurdering med over 73 prosent. Restaurant- og matfag har lavest andel med over 64 prosent.

Om denne statistikken

Lærlingundersøkelsen gir læringer og lærekandidater mulighet til å si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er 14 447 lærlinger og 412 lærekandidater som har svart på undersøkelsen. Det utgjør om lag 33 prosent av totalt antall læringer i Norge.

Lærlingene kunne besvare undersøkelsen i perioden 15. oktober til 20. desember 2020. Resultatene er sammenlignet med 2019-tallene og det ser i liten grad ut til at resultatene har blitt påvirket av koronasituasjonen. Lærlingundersøkelsen ble gjennomført første gang i 2012.

Lærlingundersøkelsen ble revidert i 2018 ved at antall spørsmål og tema ble betraktelig kuttet ned. Det betyr at resultatene, med noen unntak, vanskelig lar seg direkte sammenligne med tidligere års resultater. Basert på erfaringer med de de nye spørsmålene ble disse ytterligere justert i 2020.

Undersøkelsen består av 33 spørsmål fordelt på 11 temaer:

 • yrkesfaglig fordypning (YFF)
 • opplæring i skole som forberedelse til opplæring i arbeidslivet
 • motivasjon
 • trivsel
 • trygt miljø
 • helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • læreplan
 • intern plan
 • medvirkning, veiledning og egenvurdering
 • halvårsvurdering
 • fagprøven

Deltakelse og svarprosent

Utvalget for undersøkelsen er lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. Lærlingene velger selv om de vil svare. I utvalget er alle programfag representert.

Utvalg

Inviterte

Besvarte

Svarprosent

2018

22558

13475

60,2 %

2019

23758

14022

59,0 %

2020

24115

14859

61,6 %


Det har vært relativt stabil svarprosent de siste 3 årene.

Svarprosenten per fylke varierer fra 43 prosent som lavest (Oslo) til 72 prosent for det fylket med høyest svarprosent (Troms og Finnmark). Se oversikt over svarprosent i tabellen nedenfor.

Fylke

Inviterte

Besvarte

Svarprosent

Troms og Finnmark

1509

 1086

72,0% 

Innlandet

1476

 1056

71,5% 

Agder

1535

 1036

67,5% 

Rogaland

2823

 1849

65,5% 

Vestland

3429

2225

64,9%

Møre og Romsdal

1194

 757

63,4% 

Viken

4324

  2664

61,6% 

Nordland

1461

 869

59,5% 

Trøndelag

2420

1428

59,0% 

Vestfold og Telemark

1891

998

52,8% 

Oslo

2053

  891

43,4% 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!