Overganger i videregående opplæring

De aller fleste elevene på studieforberedende utdanningsprogrammer har progresjon til et høyere trinn både fra Vg1 og Vg2. På yrkesfag er progresjonen betraktelig lavere, men det har vært en positiv utvikling de siste årene.

Hovedfunn

Flere tall om overganger (statistikkbanken).

 • Økning i andelen med progresjon fra studieforberedende Vg1
 • Liten endring i andel med progresjon fra Vg2 det siste året
 • Liten nedgang i andel med overgang til læreplass etter yrkesfaglig Vg2
 • Stor forskjell mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer, særlig på Vg2

Overganger i videregående opplæring

Etter mange år med økning, har andelen elever som går fra Vg1 til et høyere trinn stabilisert seg de siste årene. Fra 2019 til 2020 har imidlertid andelen med progresjon økt fra 87,2 prosent til 88,8 prosent. Det er hovedsakelig på studieforberedende utdanningsprogrammer økningen skjer. På studieforberedende utdanningsprogrammer var det 93,8 prosent av elevene som hadde progresjon fra Vg1 høsten 2020. På yrkesfag var den samme andelen 83,5 prosent.

De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til Vg3 eller lære økt hvert år. Økningen har hovedsakelig skjedd innen yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Det siste året har det imidlertid vært en liten nedgang i andelen elever med progresjon totalt, fra 86,8 til 86,5 prosent. På studieforberedende er det helt likt som i fjor, mens det for yrkesfag er en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Høsten 2020 var det 95,7 prosent av elevene som hadde progresjon fra Vg2 på studieforberedende utdanningsprogrammer. På yrkesfag var den samme andelen 75,8 prosent.

Liten nedgang i andelen med overgang til læreplass siste år

Den vanligste overgangen for elever på yrkesfaglig Vg2 er til opplæring i bedrift. De siste årene har andelen elever som går fra Vg2 til læreplass økt vesentlig. Det siste året har det imidlertid vært en nedgang på 2 prosentpoeng. Denne nedgangen finner vi også i andelen søkere som fikk læreplass i 2020. Koronautbruddet i 2020 kan ha gjort det vanskeligere å få læreplass. Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen, og det har ført til at mange lærlinger/lærekandidater har vært permittert (Utdanningsspeilet 2020). Det kan også ha ført til at bedriftene i noe mindre grad tar inn nye lærlinger.

Nesten 44 prosent av elevene får opplæring i bedrift året etter Vg2 yrkesfag. Det er omtrent det samme som for to år siden og en økning på 10 prosentpoeng siden 2013.

Andelen elever som er ute av videregående opplæring sank betraktelig fra 2013 til 2017, og har siden da vært stabil på rundt 17,5 prosent.

 

Flest jenter har progresjon fra Vg1 og Vg2

På Vg1 er det liten forskjell mellom gutter og jenter i andel med progresjon. Guttene har tidligere ligget litt høyere enn jentene, men i 2020 passerte jentene guttene. Guttene har likevel marginalt høyere progresjon på både studieforberedende og yrkesfaglig Vg1. Men siden progresjonen er høyere på studieforberedende og det er større andel jenter her enn gutter, har jentene totalt sett høyere andel med progresjon fra Vg1.

På Vg2 er kjønnsforskjellene større. Jenter har alle år høyere progresjonsandel. I 2020 er forskjellen totalt sett på i underkant av fem prosentpoeng.

Høy progresjon i Oslo

På Vg1 har forskjellen mellom fylkene minket de siste årene. I 2015 var forskjellen på 14 prosentpoeng, mens den i 2020 er på 6 prosentpoeng. Høyest andel med progresjon i 2020 har Rogaland og Oslo med over 90 prosent, mens Nordland og Troms og Finnmark har lavest progresjonsandel med 85 prosent.

På Vg2 har også forskjellen mellom fylkene minket de siste årene. Fylkessammenslåingene har noe av forklaringen, men det har generelt vært økt progresjon i fylkene med lavest progresjonsandel. Forskjellene mellom fylkene er større på Vg2 enn i Vg1. Høyest andel med progresjon fra Vg2 i 2020 har Oslo med 91 prosent, mens Troms og Finnmark har lavest progresjonsandel med 80 prosent.

Høyest progresjon i idrettsfag

På Vg1 har alle utdanningsprogrammer, unntatt to, en økning i andelen elever med progresjon til et høyere trinn det siste året. Størst økning har studiespesialisering med en oppgang på 3 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Høyest andel med progresjon har idrettsfag med 96 prosent, mens design og håndverk har lavest progresjonsandel med 75 prosent.

På Vg2 er det relativt liten endring i progresjon for de fleste utdanningsprogrammene det siste året. Størst økning har kunst, kultur og arkitektur med en oppgang på 3 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Størst nedgang har design og håndverk med en nedgang på 3 prosentpoeng. Høyest andel med progresjon har idrettsfag med 98 prosent, mens design og håndverk har lavest progresjonsandel med 62 prosent.

 

Om statistikken

Statistikken viser status for elever året etter at de var registrert i videregående opplæring. Status blir målt 1. oktober året etter at de gikk i Vg1 eller Vg2. Vi deler overganger i to hovedkategorier: progresjon og ikke progresjon. Progresjon innebærer at eleven har beveget seg til et høyere nivå i den videregående opplæringen, for eksempel fra Vg2 til læreplass. Ikke progresjon vil dermed bety at eleven ikke befinner seg på et høyere nivå skoleåret etter. Hver av de to hovedkategoriene har underkategorier som gir mer detaljert informasjon.

Progresjon:

 • Overgang til studieforberedende utdanningsprogram
 • Overgang til påbygg (kun for Vg2)
 • Overgang til opplæring i bedrift
 • Overgang til alternativt Vg3 i skole (kun for Vg2)
 • Overgang til yrkesfaglig utdanningsprogram

Ikke progresjon:

 • Repetisjon
 • Omvalg
 • Ute av videregående opplæring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!