Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring, våren 2020

60 prosent fikk et tilnærmet normalt undervisningstilbud da skolene stengte, men mange fikk også mindre undervisning enn normalt.  En av ti kunne ikke nyttiggjøre seg av undervisningstilbudet når skolene var stengt. De fleste skolene åpnet som planlagt, og uken etter åpning fikk over halvparten av deltakerne hovedsakelig undervisning på skolen. 

Hovedfunn

  • Stengte skoler økte bruken av digital undervisning også for voksne.
  • Nærmere en tredjedel av deltakerne brukte egen PC, nettbrett eller mobiltelefon i hjemmeundervisningen.
  • 60 prosent fikk et tilnærmet normalt opplæringstilbud i den nedstengte perioden.
  • En tredjedel av deltakerne fikk et begrenset opplæringstilbud, og 10 prosent kunne ikke nyttiggjøre seg av undervisningstilbudet når skolene var stengt.
  • De fleste skoler åpnet som planlagt i uke 20.
  • Uken etter åpning fikk over halvparten av deltakerne hovedsakelig undervisning på skolen.
  • En fjerdedel av deltakerne fikk færre undervisningstimer enn normalt i perioden etter skolene åpnet igjen og 4 prosent møtte ikke fysisk på skolen fordi deltakeren selv eller familie er i en risikogruppe.
  • De fleste skoler hadde kostnader til ekstra renhold, utstyr, inventar og annet for å kunne oppfylle smittevernreglene.

Hvilke konsekvenser hadde smitteverntiltakene for barnehage- og skoletilbudet våren 2020?

Våren 2020 måtte grunnskolene håndtere både nedstenging av skoler og gjenåpning med strenge smitteverntiltak.

For å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for tilbudet i barnehager, grunnskoler og voksenopplæring, ble det i juni 2020 gjennomført flere  ekstraordinære innrapporteringer i regi av Utdanningsdirektoratet, både for grunnskoler, barnehager og grunnskoleopplæring for voksne. 

Informasjonen skal brukes til å tilrettelegge for best mulig barnehage- og skolestart høsten 2020, og for å kunne planlegge for ulike smittescenarier i den kommende tiden.

 

Stengte skoler økte bruken av digital undervisning også for voksne

Digital undervisning var lite brukt i grunnskoleopplæringen for voksne før skolene stengte 13. mars. Da var det kun 7 prosent av deltakerne som fikk nettbasert opplæring.

Når skolene stengte tok voksenopplæringen særlig i bruk digitale samlinger. Kun 10 prosent av skolene hadde tatt i bruk digitale samlinger før 13.mars, men andelen økte til 76 prosent da skolene stengte. Også bruken av sosiale medier som en del av undervisningen økte betydelig, fra 47 til 73 prosent.

Nesten en tredjedel brukte egen PC, nettbrett eller mobiltelefon i hjemmeundervisningen

For å følge den digitale undervisningen brukte 58 prosent av deltakerne PC eller nettbrett fra skolen, mens 27 prosent brukte egen PC, nettbrett eller mobiltelefon.

60 prosent av deltakerne fikk et tilnærmet normalt opplæringstilbud i den nedstengte perioden

Over halvparten av deltagerne fikk tilbud om tilnærmet normalt antall undervisningstimer i perioden skolene var stengt, mens 30 prosent fikk et begrenset tilbud. I Troms og Finnmark, i Innlandet og i Agder er andelen deltakere som fikk et begrenset tilbud størst. I noen fylker var det også en del deltakere som ikke fikk tilbud om opplæring i det hele tatt, det gjaldt for eksempel 16 prosent av deltakerne i Møre og Romsdal.

 

Mange voksne deltagere hadde utfordringer med å delta i opplæringen da skolene var stengt

Mange av deltagerne har hatt utfordringer som følge av korona-situasjonen, for eksempel omsorg for barn når skoler og barnehager stengte, eller arbeid de måtte prioritere. Voksne som får spesialundervisning trenger tett oppfølging, noe som for mange har vært krevende med strenge smittevernregler.

Totalt rapporterte skolene om 1200 deltakere som ikke kunne nyttiggjøre seg av opplæringen, noe som tilsvarer en andel på 10 prosent. Det er fylkesvise forskjeller. I Møre og Romsdal var andelen 20 prosent, mens den var 17 prosent i Agder og 13 prosent i Vestland.

70 prosent av skolene åpnet i uke 20

Voksenopplæringen fikk åpne fra 11. mai (uke 20), forutsatt at de fulgte kravene til smittevern. 70 prosent av skolene åpnet i uke 20, mens 23 prosent åpnet uken etter. Det kan være ulike årsaker til at disse måtte utsette gjenåpningen. Rapporteringen fra grunnskolen viser at en del skoler trengte mer tid til å oppfylle kravene i smittevernveilederen, blant annet knyttet til areal og lærerressurser.

Over halvparten av deltakerne fikk undervisning på skolen

Som for ordinær grunnskole var det også i voksenopplæringen vanlig med en kombinasjon av hjemme- og skoleundervisning like etter gjenåpningen, men de fleste fikk hovedsakelig undervisning på skolen.

Nesten 400 deltakere, tilsvarende 3 prosent, deltok ikke i opplæringen i uke 21. Av disse er det over 300 deltakere med enkeltvedtak om spesialundervisning. Også her kan en viktig årsak være at spesialpedagoger ikke har kunnet gi den planlagte opplæringen på grunn av strenge smittevernregler.

En fjerdedel fikk færre undervisningstimer enn normalt etter gjenåpning

Skolehverdagen for de fleste voksne deltakerne i grunnskoleopplæringen var annerledes den første tiden etter gjenåpningen. 43 prosent av deltakerne vekslet mellom hvilke dager de fysisk var på skolen, eller hadde en annen oppdeling av undervisningen enn tidligere. Det var også 25 prosent som fikk færre undervisningstimer enn normalt.

Per 8. juni hadde over 500 deltakere, tilsvarende 4 prosent, fremdeles ikke møtt fysisk til undervisning fordi deltakeren selv eller familie var i en risikogruppe.

Økte kostnader på grunn av smitteverntiltak

9 av 10 skoler oppgir at de hadde kostnader til ekstra renhold, håndsprit, utstyr, inventar og annet for å kunne oppfylle smittevernreglene. Kun et marginalt antall skoler rapporterte at de hadde kostnader til å leie ekstra lokale. 10 prosent av skolene oppgir at personalet måtte jobbe mer som følge av smittevernreglene.

En tredjedel av skolene hadde reduserte utgifter i perioden skolene var stengt mellom 12.mars og 11.mai. Eksempler på reduserte kostnader kan være vikarer, renhold eller aktiviteter som ble avlyst.

 

Om statistikken

Voksenopplæringsenhetene (kalt skoler) har rapportert gjennom Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). Innsamlingen åpnet 11. juni 2020 og svarfristen var 25. juni.

177 skoler svarte på datainnsamlingen. Det tilsvarer en svarprosent på 77. Svarprosenten varierer mellom fylkene fra 100 til 52 prosent. En del skoler som ikke har svart kan ha hatt aktivitet ved sist rapportering i oktober 2019, men ikke i juni 2020. Rapporteringer fra steder hvor opplæringen organisatorisk er lagt hos kommunen sentralt er i utelatt i denne datainnsamlingen.

Fylke 

Svarprosent 

Oslo 

100 

Møre og Romsdal 

100 

Vestfold og Telemark 

100 

Viken 

100 

Rogaland 

82 

Troms og Finnmark 

71 

Trøndelag 

70 

Vestland 

68 

Agder 

67 

Innlandet 

59 

Nordland 

52 

Totalt 

77 

Skolene som har svart hadde til sammen 12 100 deltakere per 12.mars 2020. Til sammenligning var det i oktober 2019 nesten 14 000 voksne deltakere i grunnskoleopplæringen. Det betyr at skolene som har svart på datainnsamlingen utgjør omtrent 86 prosent av deltakerne per 1.oktober 2019. I utregning av andeler har vi gjennomgående brukt det antallet deltakere som skolene rapporterte de hadde per 12.mars 2020.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!