Konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager våren 2020

Nesten 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning og hjemmeværende foreldre var viktigste fraværsårsak. 9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen i den nedstengte perioden. 

Hovedfunn

Ekstra innsamling om nedstengning og smitteverntiltak våren 2020

I juni 2020 ble det gjennomført en datainnsamling om korona-situasjonen 2020. 5 445 barnehager besvarte innsamlingen, noe som utgjør 97 prosent av barnehagene. 

Formålet med undersøkelsen er å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for tilbudet i barnehager. 

Det ble gjennomført tilsvarende innsamlinger for grunnskolen og for grunnskoleopplæring for voksne.

  • 9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen i den nedstengte perioden.
  • 23 prosent av barna møtte ikke i barnehagen andre uke etter gjenåpning. 
  • Blant minoritetsspråklige barn var det 44 prosent som ikke møtte andre uke etter gjenåpning.
  • Viktigste fraværsårsak andre uke etter gjenåpning var hjemmeværende foreldre.
  • Flere ansatte og færre barn i barnehagene enn normalt andre uke etter gjenåpning.
  • Barnehagene hadde i snitt 7,5 timers åpningstid andre uke etter gjenåpning.

23 400 barn var i barnehagen i den nedstengte perioden 

Alle barnehager var i utgangspunktet stengt mellom 13. mars til 17. april. For å ivareta drift av virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon var det likevel et krav om at foreldre som jobbet i disse virksomhetene skulle ha tilbud om barnehageplass. Kommunen hadde også ansvar for å sørge for et tilbud for barn med særlige behov som ikke kunne ivaretas når barnehagene var stengt eller hadde redusert åpningstid.

23 400 barn var i gjennomsnitt til stede i barnehagen i perioden 13. mars til 17. april. Det utgjør nærmere 9 prosent av barna med plass i barnehagen. Av disse var nærmere 8 av 10 barn av foreldre i samfunnskritiske jobber. Nesten 2 100 var barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som utgjør omtrent 15 prosent av alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne. 2 800 var øvrige utsatte eller sårbare barn.

Årsak til at barn var til stede i perioden barnehagene var nedstengt (13. mars – 17. april)
ÅrsakAntall barn
Foreldre i samfunnskritiske yrker   18 194
Barn med nedsatt funksjonsevne/ vedtak om spesialpedagogisk hjelp   2 118
Øvrige utsatte/ sårbare barn   2 808
Annet   263
Totalt antall barn  23 383

Nesten en tredjedel av de ansatte jobbet i barnehagene i den nedstengte perioden 

I perioden barnehagene var stengt var 18 700 ansatte i grunnbemanningen fysisk til stede i barnehagene og jobbet med barn, noe som utgjør nærmere 30 prosent av de ansatte i grunnbemanningen. Av de ansatte som jobbet i barnehagen under den nedstengte perioden var 6 800 pedagogiske ledere og 11 900 annen grunnbemanning.   

Ansatte i barnehagen under den nedstengte perioden
Stilling Årsverk 
Pedagogisk leder  6 833
Annen grunnbemanning  11 874
Annet  921
Totalt  19 629

Ansatte og årsverk

Barnehagene har oppgitt antall ansatte på rapporteringstidspunktene i årsverk, definert som en andel av en heltidsstilling. 50 prosent av stillingen føres som 0,5. En stilling med for eksempel 25 timer arbeidstid per uke, registreres med 0,67 årsverk (25/37,5=0,67).

Grunnbemanning er de ansatte som jobber direkte med hele barnegruppen og deles inn i pedagogiske ledere og annen grunnbemanning. 

Nesten 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen rett etter gjenåpning 

Totalt ble det rapportert om 211 800 i barn til stede i barnehagen andre uke etter gjenåpning. Det utgjør 77 prosent av barna med plass per 1. mars. Det betyr at nesten 1 av 4 barn var hjemme den første tiden etter oppstart. I uke 24 gikk fraværet ned til 10 prosent.    

Oppmøte i barnehagen etter gjenåpning
Antall barn Antall barn til stede Antall barn med plassFravær
Uke 18 211 795  273 556 23 % 
Uke 24 245 273  273 556 10  %

  

Høyere fravær i Oslo og Innlandet enn resten av landet 

Den andre uken etter gjenåpning hadde Oslo og Innlandet høyest andel barn som ikke møtte i barnehagen, med 27 og 26 prosent.  Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland ligger lavest med 20 prosent. 

I uke 24 har forskjellene mellom fylkene stort sett jevnet seg ut og fraværet er nede i omtrent 10 prosent. Rogaland og Agder er de eneste fylkene hvor mer enn 10 prosent av barna ikke møtte opp i barnehagen.  

Fraværet i uke 18 er generelt litt høyere i kommunale barnehager enn i private, med 24 prosent for kommunale og 21 prosent for private. 

Registrering av oppmøte i barnehagen

Barnehagene rapporterte om gjennomsnittelig antall barn som hadde oppmøte i barnehagen henholdsvis i uke 18 og uke 24, fordelt på små- (0-2 år) og store barn (3-6 år). Utdanningsdirektoratet har ikke tidligere hentet inn tall på oppmøte i barnehagen, kun barn med plass og har dermed ikke noe sammenligningsgrunnlag for disse tallene. 

Blant de 10 største kommunene varierte fraværet i uke 18 fra 34 prosent i Drammen til 16 prosent i Bærum. Også blant de 10 største kommunene jevnet andelene seg betydelig ut i uke 24. 

Det var også store forskjeller i fraværet mellom bydelene i Oslo i uke 18. I Stovner bydel var det 57 prosent av barna som ikke møtte i uke 18, mens andelen var 12 prosent i Ullern bydel.  

44 prosent av minoritetsspråklige barn var hjemme fra barnehagen rett etter gjenåpning 

Oppmøteandelene har sammenheng med andel minoritetsspråklige i bydeler og kommuner. Fraværet fra barnehagen blant minoritetsspråklige barn var 44 prosent i uke 18. I uke 24 er fraværet nede i 12 prosent, som er på nivå med gjennomsnittet i hele landet.

Det er noe variasjon mellom kommuner i fraværet blant minoritetsspråklige barn i uke 18. I Oslo var andelen 52 prosent, mens i Asker og Bærum var den på henholdsvis 34 og 35 prosent.

Andel minoritetsspråklige som ikke møtte i barnehagen
TidspunktAndel
Uke 18*  44 %
Uke 24* 12 %
*Tall oppdatert 21.08 kl 14.00  

Forskjellen i oppmøte mellom private og kommunale barnehager gjelder også når man sammenligner fraværet for minoritetsspråklige barn mellom private og kommunale barnehager. Fraværet var på 46 prosent i kommunale barnehager og 41 prosent i private. Forskjellen er størst i Oslo med 55 prosent fravær blant minoritetsspråklige i kommunale barnehager og 47 prosent i de private. 

Hjemmeværende foreldre viktigste fraværsårsak andre uke etter gjenåpning  

Den andre uken etter gjenåpning skyldes nesten halvparten av fraværet at foreldrene var hjemme, mens under 10 prosent av fraværet skyldes luftveisplager eller annen sykdom. I uke 24 er den viktigste fraværsårsaken sykdom med luftveisplager som gjaldt 31 prosent av barna.  

Høyere bemanning rett etter gjenåpning enn i juni 

Andre uke etter gjenåpning var 72 800 ansatte på jobb i barnehagene. Det er 1 200 færre enn før nedstenging, men litt flere enn 8. juni. 

Sett i forhold til at 77 prosent av barna var til stede i barnehagen andre uken etter gjenåpning, var det betydelig flere ansatte per barn den uken enn ordinært og i uke 24.

Antall ansatte på jobb før nedstenging og etter gjenåpning
Stilling 1.mars Uke 18 Uke 24
Styrer   4 953 4 812 4 789
Pedagogisk leder   27 548 26 949 26 958
Annen grunnbemanning   35 830 35 228 35 175
Rengjøring   2 372 2 436 2 381
Annet 3 353 3 364 3 306
Totalt  74 056 72 789 72 610

Høy vikarbruk 

Nesten halvparten, 45 prosent, av barnehagene oppgir å ha ansatt vikarer på grunn av ansatte med luftveissymptomer i uke 18. I uke 24 gikk andelen ned til 35 prosent. Totalt var det 4 900 årsverk til vikar i uke 18.  

Nær alle barnehagene har fulgt anbefalinger om kohorter 

Tilnærmet alle barnehagene oppgir at de har inndelt alle barna i kohorter i tråd med myndighetenes anbefalinger. I uke 18 var vanligste kohortstørrelse 3 for små barn og 6 for store barn. I uke 24 var kohortstørrelsen økt til henholdsvis 9 og 18, som tilsvarer vanligste gruppestørrelse før korona.  

Kohortstørrelse etter gjenåpning
 Uke 18 Uke 24 Vanlig gruppestørrelse per 15.12.2019 
Små barn 3 9 9
Store barn 6 18 18

 

Forskjellen mellom kohort og gruppestørrelse

  • Kohort er en fast gruppe med barn og ansatte, som minst mulig skal blandes med andre kohorter. Formålet med kohorter er å begrense smitte av koronaviruset og lette smittesporingsarbeid.
  • Gruppestørrelse gir et anslag på hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. 

Få barnehager har hatt utgifter til ekstra leie av lokaler  

81 prosent av barnehagene har hatt økte kostnader smittevernsutstyr. Kun et lite mindretall, 3 prosent, oppgir å ha hatt utgifter til ekstra leie av lokaler. 12 prosent av barnehagene oppgir å ha hatt reduserte utgifter på grunn av nedstengningen av barnehagene.  

Barnehagene hadde i gjennomsnitt 7,5 timers åpningstid rett etter gjenåpning  

Ordinær åpningstid i barnehagene er 9,5 timer per dag. I uke 18 var gjennomsnittlig åpningstid gått ned til 7,5 timer i uken, mens den økte til 9,1 timer i uke 24. Åpningstidene er i gjennomsnitt like i kommunale og private barnehager. 

1 000 barnehager oppgir å ha hatt åpent utover åpningstid for barn av foreldre med samfunnskritiske og/eller virksomhetskritiske oppgaver. I uke 18 omfattet dette 14 400 barn, mens i uke 24 omfattet det 10 600 barn.

85 prosent av barnehagene oppgir at barnehagen har vært åpen for alle barn i hele åpningstiden, mens 13 prosent rullerte slik at ulike kohorter var til stede på ulike tidspunkter av dagen. Bare 31 barnehager rullerte kohorter mellom ulike dager.

Tidslinje over tiltak i barnehagesektor, våren 2020

 

Se tidslinjen i full størrelse her

Om statistikken

5 445 barnehager har besvart innsamlingen. Det utgjør 97 prosent av barnehagene. De åpne barnehagene var ikke pålagt å delta i innsamlingen og er fjernet fra utvalget. Totalt er det 169 av barnehagene som var aktive per 15.12.2019 som ikke har svart. 

Barnehagene som har svart har rapportert om totalt 273 556 barn med plass per 1. mars, det utgjør 99 prosent av barna som hadde plass per 15.12. Selv om det kan være endringer fra 15. desember til 1. mars indikerer det en tilnærmet fulltelling. 

 OrdinæreFamilieTotalt
Antall svar 12.08.2020 5 009 436 5 445
Per 15.12.2019 5 152 462 5 614
Svarprosent 97 % 94 % 97%

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!