Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring våren 2021

1 av 3 voksenopplæringsenheter har måtte holde helt eller delvis fysisk stengt minst en gang denne våren. I Oslo er andelen hele 86 prosent. 

Hovedfunn

  • 32 prosent av voksenopplæringsenhetene har måttet holde helt eller delvis stengt minst én gang i løpet av perioden 4. januar til 12. mars som følge av koronasituasjonen. I Oslo er andelen 86 prosent.
  • I en tilfeldig valgt uke (uke 10), var 10 prosent av lærere borte fra skolen minst én dag. Fraværet var lavere enn for lærere på 1.-10. trinn.
  • 75 prosent av voksenopplæringsenhetene har et alternativt opplæringstilbud for deltakere som har fravær på grunn av smitte, karantene eller isolering.
  • 70 prosent av voksenopplæringssentrene har hatt økte kostnader knyttet til smitteverntiltak.

1 av 3 voksenopplæringsenheter har holdt stengt i løpet av perioden

32 prosent av voksenopplæringsenhetene har måttet holde helt eller delvis stengt minst én gang i løpet av perioden 4. januar til 12. mars som følge av koronasituasjonen. Blant skolene som har vært helt stengt er det også noen som i tillegg har vært delvis stengt.

I tilfeller der hele voksenopplæringen måtte holde stengt, var skolen i gjennomsnitt stengt i åtte dager. Drøyt 40 prosent av voksenopplæringsenhetene var stengt 1-5 dager. Deltakerne fikk da utelukkende digital undervisning.

Det er betydelige geografiske forskjeller. Oslo er i en særstilling og 86 prosent av voksenopplæringsenhetene har holdt helt eller delvis stengt i perioden. I tillegg til et høyt smittetrykk i Oslo er voksenopplæringen organisert ved noen få store voksenopplæringsenheter (eller videregående skoler), slik at elevtallet ved den enkelte skole er høyt sammenlignet med resten av landet.

16 prosent av deltakernes fravær var koronarelatert 

Totalt hadde 4086 deltakere minst én fraværsdag i uke 10 (8.-12. mars). 16 prosent av fraværet blant deltakerne i uke 10 var «koronarelatert». Andelen er lav sammenlignet med elever ved 1.-10. trinn, men også sammenlignet med lærere. For over halvparten av deltakerne med fravær oppgis andre årsaker eller vet ikke/ukjent/ikke gitt beskjedDet er derfor mulig at andel av fraværet som er korona-relatert er høyere enn det som fremgår her. 

Årsaker til fravær blant deltakere i uke 10 
Årsak Antall Andel 

Syk/symptomer på korona 

280 

7 % 

Syk/annet 

1148 

28 % 

Karantene 

379 

9 % 

Andre årsaker 

1111 

27 % 

Vet ikke/ukjent/ikke gitt beskjed 

1168 

29 % 

Sum 

4086 

100 % 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

voksenopplæringen er det mulig å starte i opplæringen på ulike tidspunkter av året. Elevtallet kan derfor være mindre stabilt enn det er for 1.-10. trinn i grunnskolen. Vi mangler oversikt over hvorvidt antall deltakere er endret fra høsten 2020. Vi har derfor valgt å være varsomme med å sammenligne fraværstall med tall fra høsten 2020. 

28 prosent av lærernes fravær var koronarelatert 

Til sammen hadde 10 prosent av lærere minst én fraværsdag i uke 10 (8.-12. mars). Fraværet hos lærere i voksenopplæringen er betydelig lavere enn for lærere som jobber ved 1.-10. trinn i grunnskolen. 

28 prosent av fraværet blant lærere i uke 10 var «koronarelatert», som betyr at de enten var i karantene eller var syk/hadde symptomer på korona. Andelen av fraværet som er koronarelatert er også lavere for lærere i voksenopplæringen enn for lærere ved 1.-10. trinn. 

Årsaker til fravær blant lærere i uke 10 

Årsak 

Antall 

Andel 

Syk/symptomer på korona 

43 

11 % 

Syk/annet 

191 

49 % 

Karantene 

65 

17 % 

Andre årsaker 

89 

23 % 

Vet ikke/ukjent/ikke gitt beskjed 

1 

0 % 

Sum 

389 

100 % 

Kilde: Utdanningsdirektoratet 

Alternativt opplæringstilbud ved fravær  

75 prosent av voksenopplæringsenhetene oppgir at de tilbyr et alternativt opplæringstilbud for deltakere som har fravær på grunn av smitte, karantene eller isolering. 

Vikarbruk  

Totalt rapporterte voksenopplæringen om 665 dagsverk til vikarer i perioden 4. januar til 12. mars som følge av koronarelatert fravær, symptomer eller ansatte i risikogruppe. 

59 prosent av dagsverkene ble gjort av vikarer med lærerutdanning/vikarer som oppfyller kompetansekrav for tilsetting. 31 prosent oppgir at voksenopplæringen har hatt utfordringer med å skaffe vikarer utenfra med lærerutdanning i perioden.   

De fleste voksenopplæringsenhetene ga opplæringen på skolen 

8 prosent av voksenopplæringsenhetene ga hovedsakelig digital opplæring hjemme og 6 prosent ga tilnærmet like mye undervisning på skolen og hjemme. Resten fikk hovedsakelig opplæring på skolen eller kun på skolen. 

Kostnader 

70 prosent av voksenopplæringssentrene har hatt økte kostnader knyttet til smitteverntiltak. Det er økte kostnader til bruk av utstyr som er den mest vanlige utgiftsposten. Til sammenligning har kun 5 prosent av voksenopplæringssentrene hatt økte kostnader knyttet til lokaler.   

9 prosent av voksenopplæringsenhetene oppga at de har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen i 2021. 21 prosent fikk tilsvarende ekstra midler i 2020. 

Om denne statistikken

Grunnskolene og voksenopplæringsenhetene har rapportert gjennom Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). Innsamlingen åpnet 17. mars og svarfristen var 26. mars.

2 767 grunnskoler har svart. Det tilsvarer 100%.

331 voksenopplæringsenheter har svart. Hvis vi bare ser på voksenopplæringsenheter, tilsvarer det 96 %. I tillegg kunne de som hadde aktivitet sentralt i kommunen svare. Når vi omtaler voksenopplæringsenheter i denne analysen har vi inkludert de som har registrert opplæringen sentralt i kommunen.  

Referanser

Utdanningsdirektoratet (2020b): Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring, våren 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!