Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2017-18

Alle karakterer på statistikksidene

På Statistikksidene finner du standpunkt- og eksamenskarakterer i alle fag, for skoleåret 2017-18 og tidligere år. I tillegg finner du karakterer for utvalgte fellesfag og programfag i Skoleporten

Karakterer for privatister og voksne er ikke inkludert i tallene.

Hovedfunn i karakterstatistikken for videregående opplæring skoleåret 2017-18

 • Standpunkt- og eksamenskarakterene endrer seg lite sammenlignet med i fjor
 • Det har samlet sett vært en positiv karakterutvikling i fellesfagene og realfagene de siste fem årene
 • Jentene får bedre karakterer enn guttene i de fleste av fellesfagene og realfagene

Det er kun marginale forskjeller i nasjonale og fylkeskommunale resultater sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i august. For skoler og små fag kan det derimot forekomme større avvik mellom foreløpige endelige resultater.

Oversikt over gjennomsnittskarakter og antall elever i standpunkt og skriftlig eksamen i utvalgte fellesfag, 2017-18: 

 

Skriftlig eksamen

Standpunkt

Fag

Karakter

Antall

Karakter

Antall

Engelsk studieforb.

3,9

3 189

4,3

35 985

Engelsk yrkesfag.

3,2

1 874

3,6

24 828

Matematikk 1P-Y

3,2

2 917

3,4

24 886

Matematikk 2P-Y

2,7

4 914

3,3

10 344

Matematikk 1T-Y

2,8

164

3,7

908

Matematikk 1P

3,0

1 198

3,5

20 590

Matematikk 1T

3,5

1 581

3,9

15 453

Matematikk 2P

3,1

4 918

3,6

19 078

Norsk yrkesfag.

3,4

2 032

3,7

24 166

Norsk hovedmål studieforb.

3,6

31 633

4

31 918

Norsk sidemål studieforb.

3,4

15 499

3,8

29 252

Norsk hovedmål påbygging

3

10 794

3,4

10 901

Norsk sidemål påbygging

2,7

4 502

3,2

9 090

 


Eksamenskarakteren i fellesfagene går svakt opp fra i fjor

 • Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i fellesfagene seg lite.
 • De siste fem årene har standpunktkarakterene steget svakt i de fleste av fellesfagene.
 • Eksamenskarakteren går svakt opp i flere av fellesfagene sammenlignet med fjor.
 • Særlig går snittkarakteren i praktisk matematikk på Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram mye opp, fra 2,4 til 3,0.
 • De siste fem årene har også eksamenskarakteren i praktisk matematikk på Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram gått jevnt oppover, fra 2,7 til 3,1.
 • Tilsvarende stigning ser vi også i engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram, som har gått opp fra 2,8 til 3,2.
 • Samlet sett har eksamenskarakterene i de fleste av fellesfagene, både til skriftlig og muntlig eksamen, gått opp i løpet av de siste fem årene.

Se standpunktkarakterer i alle fellesfagene for de siste fem årene her.

Karakterene i realfagene endrer seg lite fra i fjor

 • Sammenlignet med i fjor endrer de gjennomsnittlige standpunktkarakterene i realfagene seg lite.
 • I løpet av de siste fem årene har de gjennomsnittlige standpunktkarakterene likevel steget i de fleste av programfagene.
 • Den største endringen ser vi i matematikk R2, hvor standpunktkarakteren går opp fra 3,9 til 4,3 i denne perioden.
 • Til skriftlig eksamen går snittkarakterene i flere av realfagene litt ned sammenlignet med i fjor.
 • Likevel har det over en fem års periode vært en positiv utvikling i mange av fagene. Eksamenskarakteren i matematikk S1 har gått mest opp, fra 2,8 i 2013-14 til 3,5 i 2017-18.

Se karakterer i realfag for de siste fem årene her.

Jentene får høyere karakterer enn guttene

 • Jentene får i snitt høyere karakter enn guttene til standpunkt, skriftlig og muntlig eksamen i de fleste av fellesfagene.
 • Forskjellen mellom gutter og jenter er minst i kroppsøving, engelsk og matematikk, og størst i norsk og fremmedspråk.
 • I fellesfagene er det kun i kroppsøving og praktisk matematikk for påbygging til generell studiekompetanse at guttene i snitt får høyere standpunktkarakter enn jentene.
 • I realfagene får jentene også høyere karakterer enn guttene i de flest av fagene. Det skiller minst mellom jenter og gutter i kjemi, fysikk og informasjonsteknologi.

Se karakterer i fellesfag og realfag for gutter og jenter her.

Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Det er likevel forskjell mellom hva som måles ved en standpunktkarakter og hva som måles ved en eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal vise elevens samlede kompetanse etter endt opplæring, og vurderes på et så bredt grunnlag som mulig. En eksamenskarakter skal uttrykke elevens samlede kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamensdagen. Eksamen i sentralt sensurerte fag er ikke egnet til å si noe om elevenes utvikling over tid.

Den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i et fag er normalt meget stabil fra år til år. Eksamenskarakteren kan variere litt mer mellom år.

Endringer i oppgaveformatet, sammensetningen av eksamensoppgavene, og hvilke kompetansemål som testes kan ha betydning for karakteren.Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!