Hovedfunn i karakterstatistikken for grunnskolen 2016-17

Her finner du statistikk over elevenes standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i grunnskolen. 

Alle karakterer i Statistikkportalen

Du finner også tallene i Skoleporten. Her kan du lage dine egne rapporter.

Årets 10.-klassinger har noe bedre karakterer enn fjorårets kull. De har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Dette er 0,2 poeng mer enn i fjor. For det enkelte fag er det relativt små endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer fra i fjor.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn. Når vi beregner grunnskolepoeng, summerer vi alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 . Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  • Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt jevnt de siste årene, både nasjonalt og i alle fylker. Jentene har hatt en mer positiv utvikling enn guttene.
  • Jentene har i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. I Finnmark har guttene hatt en negativ utvikling fra i fjor og jentene har nå i snitt 7,3 grunnskolepoeng mer enn guttene.

  •  Elevene ved private skoler har i snitt 2,7 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler. Kun 3 prosent av elevene går på private grunnskoler.

  • 2,8 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016-17, mot 2 i fjor. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,3 grunnskolepoeng. 

  • I 2016-17 er det rundt 3 500 av nær 62 000 elevene som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, og som derfor ikke får beregnet grunnskolepoeng. Dette utgjør 5,6 prosent av elevene. I fjor utgjorde dette 4,9 prosent. Økningen i antall asylsøkere i fjor kan være en del av forklaringen.

Tabell 1. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng for 10. trinn, 2016-17.

 

Alle

Gutter

Jenter

 

Snittpoeng

Antall elever

Snittpoeng

Antall elever

Snittpoeng

Antall elever

Alle   skoler

41,4

58 360

39,2

29 631

43,7

28 729

Offentlige  

41,4

56 562

39,1

28 750

43,7

27 812

Private  

43,7

1 798

41,4

881

45,9

917

Karakterer

Elevene får i snitt høyere karakterer på muntlig eksamen enn til standpunkt, og høyere karakterer til standpunkt enn på skriftlig eksamen.

  • For det enkelte fag er det snittkarakteren til skriftlig engelsk eksamen som endrer seg mest fra i fjor, fra 3,6 til 3,8.

  • Det er kun små endringer i snittkarakteren i de enkelte fag, både til eksamen og standpunkt, sammenlignet med i fjor.

  • Færre elever får karakteren 1 eller 2. På mattematikkeksamen fikk 23 prosent av elevene får karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen, i fjor var tilsvarende andel 27 prosent. I engelsk får kun 11 prosent av elevene karakteren 1 eller 2, og i norsk hovedmål er det 18 prosent av elevene.

  • Jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen. Forskjellen er størst i norskfagene. 

Tabell 2. Gjennomsnittlige karakterer for 10. trinn, 2016-17.

 

Standpunkt

Skriftlig eksamen

Muntlig eksamen

 

Snittkarakter

Antall elever

Snittkarakter

Antall elever

Snittkarakter

Antall elever

Engelsk,   skriftlig

3,9

57 370

3,8

19 099

 

 

Engelsk,   muntlig

4,3

57 491

 

 

4,5

9 058

Matematikk,   skriftlig

3,6

57 482

3,4

19 322

 

 

Matematikk,   muntlig

 

 

 

 

4,1

8 212

Norsk   hovedmål, skriftlig

3,8

57 106

3,4

17 981

 

 

Norsk   sidemål, skriftlig

3,7

50 863

3,3

15 971

 

 

Norsk,   muntlig

4,3

57 095

 

 

4,4

9  067

Figur 1. Fordeling av gutter og jenter på karakterer til skriftlig eksamen i norsk hovedmål, 2016-17. Prosent.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!