Foreløpige eksamenskarakterer våren 2017

Med unntak av engelskeksamen på 10. trinn er det små forskjeller i snittkarakterene på eksamenene både i grunnskolen og i videregående opplæring. 

Du finner excelark med karaktersnitt og karakterfordeling nederst på siden.

Karaktergjennomsnitt og fordeling på enkeltkarakterer på nasjonalt nivå endrer seg normalt lite fra år til år. Karaktergjennomsnitt for fylker kan derimot variere en del mellom år, spesielt i fag med få elever.

Eksamenskarakteren er et uttrykk for den kompetansen eleven har vist på eksamen. Ettersom oppgavene er ulike fra år til år, er det normalt med noe variasjon i karaktergjennomsnitt og karakterfordeling. Dette innebærer at eksamensresultatene ikke er direkte sammenlignbare fra år til år. De kan derfor ikke brukes til å si noe om endringer i prestasjoner på tvers av kull. 

Resultater fra grunnskolen

Bedre karakterer på engelskeksamen

Elevenes snittkarakter på engelskeksamen i 10. trinn går opp fra 3,5 til 3,8.

Kun 11 prosent av avgangselevene på 10. trinn får karakteren 1 eller 2 på engelskeksamen.

Ingen vesentlig endring i snittkarakteren i matematikk og norsk

Snittkarakteren på vårens matematikkeksamen er 3,4, og endrer seg dermed lite fra i fjor. I fjor gikk snittkarakteren på matematikkeksamen opp fra 2,9 til 3,3.

Det er færre elever som får karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen sammenlignet med i fjor. Andelen går ned fra 29 til 23 prosent.

Også i norsk hovedmål og sidemål endrer resultatene seg lite fra i fjor. Elevene får i snitt karakteren 3,5 på hovedmålseksamen og 3,3 på sidemålseksamen. Henholdsvis 14 og 22 prosent får karakteren 1 eller 2.

Rundt 2 600 elever tok eksamen i norsk for de med fritak fra vurdering i sidemål. Av disse får 50 prosent karakteren 1 eller 2. Dette er en nedgang fra i fjor, hvor 60 prosent fikk karakteren 1 eller 2.

Jentene får høyere karakterer enn guttene

Jentene får i snitt høyere karakterer enn guttene til eksamen. Forskjellen er størst i norsk og minst i matematikk. Jentene får i snitt 0,6 karakterpoeng mer i norsk hovedmål og 0,5 karakterpoeng mer i norsk sidemål enn guttene.

Resultater fra videregående opplæring

Bedre karakterer i programfag matematikk

I videregående opplæring er det generelt små endringer i snittkarakterene i de ulike fagene sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. De største endringene ser vi i programfagene i matematikk. I matematikk for realfag (R2), og matematikk for samfunnsfag (S1 og S2) er de foreløpige snittkarakterene 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor. I matematikk for realfag (R1) og engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram er snittkarakteren 0,3 karakterpoeng høyere enn i fjor.

Det er størst nedgang i snittkarakteren på eksamen i kjemi 2, fra 3,6 i fjor til 3,3 i år.

Jentene får høyere karakterer enn guttene

Jentene får i snitt høyere eksamenskarakterer enn guttene i de fleste fag i videregående opplæring. Forskjellen er størst i jentenes favør i psykologi 2, markedsføring og ledelse 2 og sosialkunnskap. Jentene får i snitt minst en halv karakter bedre enn guttene på disse eksamenene.

I praktisk matematikk Vg1, praktisk matematikk for elever som tar påbygging og kjemi 2 får guttene i snitt litt bedre karakterer enn jentene. 

Jentene og guttene gjør det i tillegg meget jevnt i engelsk, teoretisk matematikk Vg1, praktisk matematikk Vg2 og fysikk 2.

Endelige resultater kommer til høsten

Den foreløpige statistikken inneholder ikke resultater fra klagebehandling. Gjennomsnittskarakterer for fylker beregnet for færre enn ti kandidater publiseres ikke.

I vedleggene under finner du karakterer fra alle sentralt gitte eksamener med sentral sensur i grunnskolen, og fra de største fagene i videregående opplæring. Tallene gjelder både offentlig og private skoler. Voksne som tar eksamen i grunnskolen er ikke inkludert i beregningene. Privatister er inkludert i tallene for videregående opplæring.

I løpet av høsten publiserer vi foreløpige og endelige resultater på skole- og kommunenivå på Skoleporten og på vår statistikkside.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!