Hovedfunn statistikk - gjennomføring i videregående opplæring

Her finner du statistikk som viser hvor stor del av elevene og lærlingene som har fullført og bestått vidaregående opplæring innenfor normert tid eller i løpet av fem år.

Her finner du statistikken

Skoleporten – gjennomføring 
Skoleporten – ungdom uten og utenfor videregående opplæring 
Skoleporten – overganger
Skoleporten – sluttet i løpet av skoleåret 

Flere fullfører videregående opplæring

73 prosent av elevene som startet videregående opplæring i 2011 har fullført og bestått videregående opplæring innen fem år. Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden.

Andelen elever som fullfører innen fem år lå lenge stabilt mellom 67 og 71 prosent. De siste par årene har andelen som fullfører innen fem år økt noe og for elevene som startet videregående opplæring i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.

I år har gjennomføringsindikatoren blitt utvidet med én kategori, «Fullført med planlagt grunnkompetanse». To prosent av elevene havner i denne kategorien. Disse ville tidligere ha blitt plassert i enten «Sluttet»-kategorien eller «Fullført, ikke bestått»-kategorien. Det er dermed et tidsbrudd i disse to kategoriene.

Positiv utvikling i alle fylker

Flest fullfører og består i Akershus med 78 prosent, mens færrest gjør det i Finnmark med 63 prosent. Finnmark har imidlertid hatt en svært god utvikling de seneste årene. Siden 2006-kullet har gjennomføringsandelen økt med 14 prosentpoeng. Forskjellen mellom fylket med høyest gjennomføring og fylket med lavest gjennomføring har fra 2006-kullet til 2011-kullet sunket fra 27 til 15 prosentpoeng.

Samtlige fylker har økt andelen som fullfører og består fra 2006- til 2011-kullet. Oslo har hatt lavest økning, men har likevel tredje høyeste fullføringsandel. Størst økning har det vært i de nordligste fylkene.

Tabell 1: Andelen elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, fordelt på årskull og fylke.

Flere fullfører på studieforberedende utdanningsprogram

86 prosent av elevene som har tatt studieforberedende utdanningsprogram har fullført og bestått videregående innen fem år. For yrkesfaglige studieprogram er andelen 59 prosent. Mens andelen som fullfører og består er omtrent 86 prosent for alle de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, er det større variasjoner mellom de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. For de yrkesfaglige utdanningsprogrammene markeres ytterpunktene med 45 prosent som fullfører og består blant elevene på restaurant- og matfag, og 81 prosent på medier og kommunikasjon.

Det er en god del variasjon mellom fylkene i andelen som fullfører og består de enkelte utdanningsprogrammene. Selv om andelen som fullfører og består innen de studieforberedende utdanningsprogrammene generelt sett er høy, er det relativt lave andeler som fullfører og består idrettsfag i Oslo og musikk, dans og drama i Nordland, Buskerud og Finnmark.

Andelen som fullfører og består yrkesfaglige utdanningsprogram er høyest i kystfylkene fra Vest-Agder i sør, til Møre og Romsdal i nord (med unntak av Hordaland). Mellom de enkelte utdanningsprogrammene er det store variasjoner mellom fylkene. For eksempel er andelen som fullfører og består innen service og samferdsel i Finnmark omtrent halvparten av det man finner i Møre og Romsdal og Akershus.

Tabell 2: Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående opplæring, etter fylke og utdanningsprogram. 2011-kullet. Prosentandel.

Sluttet i løpet av skoleåret

Indikatoren «sluttet i løpet av skoleåret» gir informasjon om andelen elever i videregående opplæring som slutter i løpet av skoleåret. Andelen som slutter i løpet av skoleåret har vært relativt stabil på samtlige trinn de siste årene. Fra 2006-07 frem til 2015-16 har andelen sunket litt på Vg1, vært stabil på Vg2 og økt litt på Vg3.

Fylker med høy andel sluttere på ett trinn har det stort sett også på de andre trinnene. Østfold, Finnmark og Nordland er i denne gruppen. Tilsvarende har de med lav andel sluttere på ett trinn det også på de andre trinnene. Blant annet Sogn og Fjordane og Vestfold er i denne gruppen.

Tabell 3: Elever som slutter i løpet av skoleåret, den nasjonale utviklingen fra skoleåret 2012-2013 til 2015-2016. Prosentandel.

Ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Indikatoren for ungdom uten og utenfor videregående opplæring gir informasjon om de som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående opplæring. Dette gjelder omtrent 16 prosent av befolkningen i alderen 16-25 år. Andelen varierer fra 23 prosent i Finnmark til 12 prosent i Sogn og Fjordane. Andelen er lavest blant de aldersgruppene som normalt befinner seg i videregående opplæring.

Tabell 4: Ungdom som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring, etter alder og fylke. 2016. Prosentandel.

På nasjonalt nivå har andelen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring sunket fra 18 til 16 prosent. Av disse 16 prosentene er omtrent halvparten i arbeid og halvparten ikke i arbeid. Det er andelen som ikke er i arbeid som har vært mest stabil, noe som gjelder for alle fylker.

Tidligere tall

Gjennomføringsbarometeret er en tidligere rapport som viste tilstand og utvikling over tid for et utvalg indikatorer knyttet til gjennomføring i videregående opplæring. 

Det er ikke planlagt en rapport i 2017. Du finner historiske tall også i Skoleporten.

Tidligere rapporter

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!