Nær 9 av 10 lærlinger får fagbrev innen fem år

86 prosent av lærlingene oppnår fagbrev innen fem år etter at de starter i lære, viser tall for 2015-kulletLærlinger innen elektro og datateknologi har høyest gjennomføring. 

Hovedfunn

  • 86 prosent av lærlingene i 2015-kullet oppnår fag- eller svennebrev i løpet av fem år.
  • Det er høyest gjennomføring på elektro- og datateknologi, hvor 93 prosent oppnår fagbrev innen fem år.
  • For elever som starter fagopplæring i skole oppnår 61 prosent fagbrev.
  • 67 prosent av lærekandidatene fullfører med kompetansebevis.

86 prosent får fagbrev innen fem år

En god del av lærlingene som starter opplæring i bedrift bruker mer enn to år på å fullføre læretiden og bestå fagprøven. For 2015-kullet hadde litt over halvparten bestått fag- eller svenneprøven to år etter påbegynt læretid, mens andelen øker til 78 prosent etter tre år. Innen fem år hadde 86 prosent av lærlingene oppnådd fag- eller svennebrev.

I denne statistikken følger vi et kull nye lærlinger, fra to til fem år etter de begynner i lære. 2015-kullet er lærlingene som begynte læretiden mellom 1. oktober 2014 og 30. september 2015.

Det kan være flere grunner til at gjennomføringsgraden øker fra to til tre år etter læretidens start. En viktig grunn er at det er flere lærefag og opplæringsmodeller hvor læretiden i bedrift er lengre enn to år. Elektro og datateknologi, som har flere lange læreløp, har for eksempel lavest fullføring etter to år, men høyest fullføring etter fem år. Videre er det noen elever som bruker lengre tid enn normert på læretiden, blant annet på grunn av midlertidige avbrudd, omvalg, fordi de blir forsinket med fag- eller svenneprøven eller stryker på første forsøk.

Elektro og datateknologi har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev

Det er betydelige forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som fullfører med fagbrev, og hvor fort de gjør det. I elektro og datateknologi har 93 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven innen fem år, mens andelen er 73 prosent i design og håndverk.

93 prosent i lærlingene i elektro og datateknologi, fullfører med fagbrev innen fem år. 

9 av 10 lærlinger får fagbrev i Oppland og Hedmark

Det er også forskjeller mellom fylkene i gjennomføring av læretiden. Fem år etter påbegynt læretid har 90 prosent av lærlingene i Oppland og Hedmark oppnådd fag- eller svennebrev, mens dette gjelder 80 prosent av lærlingene som startet i Oslo.

Færre gjennomfører blant elever og lærekandidater

Elever som ikke får læreplass, skal få tilbud om å fullføre opplæringen i skolen. Noen elever går opp til fag- eller svenneprøve rett etter de har fullført opplæringen i skole, mens andre får en kontrakt i bedrift senere og fullfører læretiden der. I denne statistikken telles de likevel som elev med fagopplæring i skole. 61 prosent av elevene som startet fagopplæring i skole i 2015 har fullført med fag- eller svennebrev innen fem år.

Det er også en del som får opplæring i bedrift som lærekandidat etter å ha inngått en opplæringskontrakt. For 2015-kullet har 67 prosent av lærekandidatene fullført med kompetansebevis innen fem år.

Hva er lærling, lærekandidat og elev i fagopplæring i skole?

Lærlinger er personer som har inngått en lærekontrakt om opplæring og praksis i en bedrift, med sikte på fag- eller svennebrev. Læretiden er normalt på to år.

Lærekandidater har inngått en opplæringskontrakt med en lærebedrift og går opp til en kompetanseprøve med sikte på kompetansebevis. Et kompetansebevis er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.

Fagopplæring i skole er et tilbud til søkere som ikke har fått læreplass. Disse elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift.

Liten endring i gjennomføringsgraden for lærlinger

For lærlinger og lærekandidater har det vært en liten økning i gjennomføringsgraden etter fem år. Andelen lærlinger som har oppnådd fagbrev har økt med 0,4 prosentpoeng fra 2014-kullet til 2015-kullet, mens for lærekandidater har andelen som gjennomfører med kompetansebevis økt med 0,1 prosentpoeng.

Andelen elever som gjennomfører med fag- eller svennebrev varierer mer fra år til år. Det er 9 prosentpoeng færre som har fått fagbrev i 2015-kullet enn i 2014-kullet. Gjennomføringsgraden for 2015-kullet er likevel på nivå med 2012-kullet og 2013-kullet. Generelt har det vært en økning i antall som har startet fagopplæring i skole i denne perioden. Spesielt var det en stor økning mellom 2014-kullet og 2015-kullet, der antall som startet fagopplæring i skole økte med nesten 600.

Andel som har oppnådd sluttkompetanse* etter fem år 
 2012-kullet2013-kullet2014-kullet2015-kullet

Lærling

84,3 %

84,5 %

85,4 %

85,8 %

Lærekandidat

63,6 %

64,5 %

66,8 %

66,9 %

Elev/fagopplæring i skole

59,6 %

60,3 %

70,5 %

61,4 %

*For lærlinger og elever med fagopplæring i skole er sluttkompetansen fag- eller svennebrev. Elever med fagopplæring i skole kan også gå opp til kompetansebevis fremfor fag- eller svennebrev. For lærekandidater er sluttkompetansen kompetansebevis.

Om statistikken

Statistikken viser status for et kull nye lærlinger to til fem år etter de startet i lære første gang. For hvert av de fire årene viser statistikken andelen lærlinger som:

  • Har oppnådd fag- eller svennebrev
  • Fortsatt er i lære
  • Har fullført læretiden, men ikke oppnådd fag- eller svennebrev
  • Er ute av lære uten å ha fullført læretiden eller oppnådd fagbrev.

Et kull er definert som alle lærlinger som begynner læretiden mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter. For eksempel er 2015-kullet de som begynte læretiden mellom 1. oktober 2014 og 30. september 2015. Det er også mulig å se status for kullene med elever med fagopplæring i skole og for lærekandidater.

Hver person telles kun i kullet der de først fikk kontrakt. Dersom en person har tegnet flere kontrakter, er det den første kontrakten som definerer læretidens starttidspunkt og hvilket fylke, lærefag og kontraktstype en person blir registrert med. Det vil si at hvis en person får en ny kontrakt senere, vil de for alle måletidspunktene være registrert i det kullet, fylket og lærefaget der de først fikk kontrakt og med den kontraktstypen de først ble registrert med. En person kan dermed ha fullført læretid innen et annet fag eller i et annet fylke enn kontrakten er registrert på, dersom de har fått en ny kontrakt.

Tidspunkt for gjennomføringsstatus (måletidspunkt) er avhengig av startdato for hver persons kontrakt. For hvert måletidspunkt inkluderer vi to måneder utover angitt antall år, slik at første status registreres akkurat 2 år og 2 måneder etter hver enkelt persons startdato, andre status etter 3 år og 2 måneder osv. Dette er fordi fag- og svenneprøven kan tas inntil to måneder etter læretidens slutt.

Status for en lærling/elev/lærekandidat kan endre seg helt til sluttkompetanse er oppnådd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!