Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 69 prosent. Foreldrene er fornøyde med barnehagetilbudet.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage, men gir også viktig informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsen er et av verktøyene i Kvalitet i barnehagen, et kvalitetssystem som består av verktøy og ressurser barnehager kan bruke til å arbeide med egen kvalitetsutvikling.

Om undersøkelsen i 2016

 • Undersøkelsesperiode: 1.- 30. november
 • Antall barnehager: Totalt 2 200. 1 100 private og 1 100 kommunale
 • Antall kommuner: Barnehager fra 271 kommuner har deltatt
 • Antall foreldre som har svart: 86 200
 • Svarprosent: 68, 6 prosent

Om gjennomføringen

Det er barnehagen selv som inviterer foreldre til å delta. Det sendes ut én invitasjon per barn. Det vil si at søsken skal få en invitasjon hver, uavhengig av om de er i samme barnehage/ avdelinger eller ikke. Barnehagen bestemmer om det er mor eller far som skal motta undersøkelsen.

Bakgrunnsvariabler i undersøkelsen

 • Barnets kjønn
 • Barnets alder
 • Om barnet har et annet morsmål enn norsk
 • Barnehagens eierform (privat eller kommunal)

Spørsmål og skala

På alle spørsmål svarer foreldrene på en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. Man kan også svare «vet ikke». Undersøkelsen har nærmere 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder/ indekser. Barnehagen og barnehageeier kan se resultatene og svarfordeling på alle spørsmål i en egen portal.

Her gjengir vi de viktigste nasjonale funnene fra Foreldreundersøkelsen i 2016.
Vi publiserer utvalgte resultater på barnehagenivå på barnehagefakta.no 15. februar 2017.

Høy tilfredshet

Norske barnehageforeldre er jevnt over godt fornøyde med barnehagen barna går i.

59 prosent er totalt sett svært fornøyd og 34 prosent er ganske fornøyd. Under 2 prosent er totalt sett misfornøyde med barnehagen.

Trivsel og relasjonen mellom barn og voksen scorer høyest

Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen i barnehagen:

 • 84 prosent er helt enige i at barnet trives i barnehagen, 13 prosent er delvis enige.
 • 81 prosent er helt enige at barnet føler seg trygg på personalet i barnehagen, 16 prosent er delvis enig.
 • 76 prosent opplever er helt enig i at de ansatte tar hensyn til sitt barns behov.

Foreldre opplever at barnehagen tilrettelegger for barnets utvikling

Foreldrene er fornøyde med hvordan barnehagen bidrar til den sosiale utviklingen til barnet:

 • 77 prosent er helt enig i og 17 delvis enige i at barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling. 
 • Nesten like mange er fornøyde med hvordan de ansatte i barnehagen oppmuntrer barnets nysgjerrighet og lærelyst.  
 • Litt færre, 67 prosent, er helt enige i at barnehagen tilrettelegger for barnets språkutvikling.

Foreldre er relativt sett litt mindre fornøyd med informasjonen fra barnehagen

55 prosent er helt enige i at de får god informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen mens 32 prosent er delvis enige. 7 prosent av foreldrene er uenige i at informasjonen er god.  

Foreldre og barns medvirkning

Bare 1 av 3 foreldre er helt enige i at barnet får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen. På dette spørsmålet svarer totalt 35 prosent «vet ikke» eller «verken eller».

54 prosent av foreldrene er helt enige i at barnehagen tar hensyn til deres synspunkter og 26 prosent er delvis enige.

Foreldrene er litt mindre tilfreds med barnehagens ute- og innemiljø  

 • 35 prosent er svært fornøyde med barnehagens utearealer, og 32 prosent er svært fornøyde med barnehagens lokaler.
 • 34 prosent er svært fornøyde med barnehagens mattilbud, mens 39 prosent er ganske fornøyd.

Foreldre med barn i private barnehager er betydelig mer fornøyd med barnehagens lokaler og leker og utstyr enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Det samme gjelder mattilbudet, 46 prosent er svært fornøyd med mattilbudet i private barnehager, mens andelen er 34 prosent i kommunale.

Nasjonale resultater for de ni hovedområdene
HovedområdeNasjonalt snitt 2016 (på skala fra 1 til 5)
Ute- og innemiljø 4,1
Relasjon mellom barn og voksen 4,6
Barnets trivsel 4,7
Informasjon 4,2
Barnets utvikling 4,6
Medvirkning 4,2
Henting og levering 4,4
Tilvenning og skolestart 4,5
Tilfredshet 4,5

 

Ute- og innemiljø 
 Svært fornøydGanske fornøydVerken ellerGanske misfornøydSvært misfornøydVet ikke
Barnehagens utearealer 35,0% 48,1% 10,7% 4,7% 1,3% 0,2%
Barnehagens lokaler 31,5% 49,1% 13,4% 4,8% 1,0% 0,2%
Barnehagens leker og utstyr 32,7% 50,4% 12,2% 2,9% 0,6% 1,1%
Hygienen i barnehagen 33,1% 46,1% 13,0% 3,7% 0,9% 3,2%
Barnehagens mattilbud 33,6% 39,0% 16,3% 7,5% 2,6% 1,1%
Hvordan barnehagen ivaretar barnas sikkerhet 47,8% 40,4% 7,3% 1,9% 0,7% 2,0%

 

Relasjon mellom barn og voksen 
 Helt enigDelvis enigVerken ellerDelvis uenigHelt uenigVet ikke
Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen 80,9% 16,0% 1,3% 1,5% 0,2% 0,2%
Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov 72,6% 21,9% 2,5% 2,1% 0,4% 0,4%
Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn 75,7% 19,0% 2,9% 1,7% 0,4% 0,4%
Jeg opplever at personaltettheten -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende 47,9% 31,9% 6,2% 8,8% 3,6% 1,5%

 

Barnets trivsel 
 Helt enigDelvis enigVerken ellerDelvis uenigHelt uenigVet ikke
Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen 83,9% 13,3% 1,4% 1,0% 0,2% 0,1%
Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen 77,3% 14,9% 4,6% 1,0% 0,2% 2,0%
Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter 76,0% 18,6% 2,9% 1,4% 0,3% 0,8%

 

Informasjon 
 Helt enigDelvis enigVerken ellerDelvis uenigHelt uenigVet ikke
Jeg får god informasjon fra personalet om hvordan barnet mitt har det i barnehagen 55,4% 31,6% 5,4% 5,8% 1,7% 0,1%
Jeg får god informasjon om innholdet i barnehagedagen 52,8% 32,9% 6,4% 5,9% 1,8% 0,2%
Barnehagen er flinke til å informere om eventuelle endringer i personalgruppen 46,7% 26,9% 10,4% 9,0% 4,5% 2,6%

 

 Barnets utvikling
 Helt enigDelvis enigVerken ellerDelvis uenigHelt uenigVet ikke
Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling 66,1% 23,8% 5,5% 3,1% 1,0% 0,6%
Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) 76,7% 17,2% 3,4% 1,1% 0,3% 1,4%
Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære 71,9% 18,9% 4,9% 1,0% 0,3% 2,9%
Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling 67,3% 20,4% 6,6% 1,7% 0,6% 3,4%

 

 Medvirkning
 Helt enigDelvis enigVerken ellerDelvis uenigHelt uenigVet ikke
Jeg har inntrykk av at barnet mitt får være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen 34,6% 26,2% 20,5% 2,7% 1,2% 14,8%
Barnehagen tar hensyn til mine synspunkter 53,9% 26,4% 11,4% 2,8% 0,9% 4,6%
Barnehagen jobber for å sikre foreldrenes medvirkning 48,6% 26,9% 13,6% 3,1% 1,2% 6,6%

 

Henting og levering 
 Svært fornøydGanske fornøydVerken ellerGanske misfornøydSvært misfornøydVet ikke
Hvordan personalet møter dere ved levering av barn 57,5% 32,4% 6,7% 2,5% 0,7% 0,3%
Hvordan personalet møter dere ved henting av barn 50,5% 36,3% 9,4% 2,9% 0,7% 0,2%

 

Tilvenning og skolestart 
 Svært fornøydGanske fornøydVerken ellerGanske misfornøydSvært misfornøydVet ikke
Hvordan barnehagen forbereder barnet ditt til skolestart 47,6% 32,8% 11,0% 1,9% 0,6% 6,2%
Hvordan barnet ditt ble ivaretatt i tilvenningsperioden 65,4% 24,6% 5,5% 3,0% 0,9% 0,5%

 

Tilfredshet 
 Svært fornøydGanske fornøydVerken ellerGanske misfornøydSvært misfornøydVet ikke
Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage? 58,9% 34,4% 4,9% 1,4% 0,3% 0,1%

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!