Barn, barnehager og ansatte

De siste årene har tallet på barn i barnehage gått ned, det har også blitt færre og litt større barnehager. Det ble utført 77 700 årsverk i barnehagene og de fleste av disse jobber direkte med barna. 43,1 prosent av de ansatte er barnehagelærere. 

Synkende årskull gir færre barnehagebarn

272 264 barn gikk i barnehage ved utgangen av 2020, det er 3500 færre enn i 2019. 92,8 prosent av barn i alderen 1-5 år går i barnehagen, det er en økning på 0,6 prosentpoeng siden 2019.

De siste fem årene har det blitt 10 000 færre barn som går i barnehage, til tross for at retten til barnehageplass er utvidet og dekningsgraden for de yngste barna har økt. Nedgangen har sammenheng med synkende årskull. De siste fem årene har det blitt 14 000 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen (Statistisk sentralbyrå).

97 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken.

De siste fem årene har det blitt 10 000 færre barn som går i barnehage.

 

Andel barn i barnehage 
Alder20162017201820192020
0 år 4,0 % 3,9 % 4,0 % 4,2 % 4,3 %
1 år 71,7 % 72,1 % 73,2 % 74,8 % 76,6 %
2 år 92,3 % 92,9 % 93,2 % 93,6 % 94,1 %
3 år 95,9 % 96,1 % 96,4 % 96,5 % 96,7 %
4 år 97,2 % 97,3 % 97,2 % 97,1 % 97,6 %
5 år 97,5 % 97,6 % 97,6 % 97,5 % 97,7 %
           
1–5 år 91,1 % 91,3 % 91,7 % 92,2 % 92,8 %
1–2 år 82,0 % 82,5 % 83,4 % 84,4 % 85,4 %
3–5 år 96,9 % 97 % 97,1 % 97,1 % 97,3 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå

Det blir stadig færre og større barnehager

Det er 5 620 barnehager i Norge, 110 færre enn i 2019. Det blir først og fremst færre av de minste barnehagene, både familiebarnehager og ordinære barnehager med under 26 barn.

47 prosent av barnehagene er kommunale, og 53 prosent er private. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager har vært stabil de siste 4 årene. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt litt større, slik at 50 prosent av barna går i kommunale barnehager. 

Antall barnehager etter eierform (alle typer)
 20162017201820192020
Private 3 206 3 154 3 093 3 041 2 976
Kommunale 2 774 2 722 2 695 2 689 2 644
Totalt 5 980 5 876 5 788 5 730 5 620
Kilde: Utdanningsdirektoratet (statistikkbanken)

25 prosent av barnehagene har under 25 barn, men bare 7 prosent av barna går i de minste barnehagene. 16 prosent av barna går i barnehager med over 100 barn, og denne andelen har vært stabil de siste 5 årene.

 

 

Det har blitt færre barnehager de siste årene, særlig er det de minste som forsvinner.

Familiebarnehager og åpne barnehager utgjør en stadig mindre del av tilbudet

99 prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. De siste 10 årene er antall familiebarnehager halvert, og antall barn i familiebarnehager har gått ned fra over 10 000 til 3 200. I 2020 var det 422 familiebarnehager, og totalt 3 200 barn gikk i familiebarnehage. Det er 110 åpne barnehager.

Familiebarnehager og åpne barnehager

En familiebarnehage er en liten barnehageenhet som drives i et privat hjem. I hver enhet eller gruppe kan det være opptil fem barn. I hovedsak er det en assistent som utfører det daglige arbeidet, mens en barnehagelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke. En familiebarnehage kan være godkjent som et fellesskap mellom to hjem, eller som et fellesskap mellom et hjem og en ordinær barnehage.

En åpen barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet hvor det ikke går en fast gruppe barn, men hvor barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan komme sammen med andre en viss tid per dag. Virksomheten ledes av en barnehagelærer og er basert på at de voksne som følger barna, tar del i barnehagens aktiviteter.

Mange friluftsbarnehager

1445 barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen – totalt oppgir 495 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 9 prosent av alle barnehager.

Uendret gruppestørrelse

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn. For de eldste barna (3–5 år) er vanligste gruppestørrelse 18. For aldersblandede grupper er også 18 barn den vanligste gruppestørrelsen.

Gruppestørrelsen har vært uendret de siste årene. Selv om en del barnehager har vært på rødt nivå, og dermed hatt mindre kohorter i løpet av høsten, har ikke det påvirket gruppestørrelsen ved ordinær drift. 

Gruppestørrelse

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per barn, men om hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige.

Det er stor variasjon i gruppestørrelse. Selv om 9 er vanligste gruppestørrelse for små barn, har over halvparten (58 prosent) over 9 barn som vanligste gruppestørrelse. Tilsvarende har 35 prosent av barnehagene mer enn 18 barn i storebarnsgruppene.

Gruppestørrelse henger blant annet sammen med størrelsen på barnehagen. For barnehager med mer enn 50 barn er det vanligst med 12 barn i småbarngruppene.  

 

77 700 årsverk i barnehagene

I 2020 ble det utført 77 700 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 64 400, går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Hva er grunnbemanning?

Grunnbemanningen består av pedagogiske ledere og andre ansatte som jobber direkte med alle barna i barnehagen. 

Sammenlignet med 2019, har det vært en nedgang i årsverk til de fleste stillingstypene. Dette henger sammen med at det også er færre barn i barnehagen, ikke at det har blitt flere barn per ansatt. Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats har økt med 170 årsverk siden 2019. Dette henger sammen med at det også er flere barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen i 2020.

Årsverk etter stillingskategori (alle barnehagetyper)
 20162017201820192020
Styrere 4 803 4 822 4 783 4 785 4 739
Pedagogiske ledere 24 967 25 583 28 970 29 476 29 369
Annen grunnbemanning 37 646 37 123 35 165 35 368 35 023
Årsverk til særskilt språkstimulering  387  403  399  358  317
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats 3 984 4 359 4 566 4 944 5 118
Øvrige personale 3 242 3 244 3 220 3 122 3 134
Totalt 75 033 75 534 77 101 78 055 77 704
Lærlinger 1 728 1 601 1 611 1 643 1 567
Kilde: Utdanningsdirektoratet (statistikkbanken)

4 av 10 ansatte er barnehagelærere

Det er totalt 43 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen. 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er omtrent lik i kommunale og private barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager.

Det er bare for pedagogiske ledere og styrere det stilles krav om godkjent utdanning. De skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Loven stiller ingen krav om hvor høy andel barne- og ungdomsarbeidere barnehagene skal ha.

Andelen ansatte som er barnehagelærere eller tilsvarende, økte fra 39 prosent i 2016 til 43 prosent 2020. Utviklingen kan ses i sammenheng med normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen), som ble skjerpet i 2018 (se faktaboks).

 

 

Nær 1 av 4 barnehagelærere har relevant tilleggsutdanning

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen barnehagelærere som også har relevant tilleggsutdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Fra 2016 til 2020 økte denne andelen fra 18 til 23 prosent.

Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning (minst 15 studiepoeng)

 20162017201820192020
Barnehagelærere totalt 24 726 25 860 27 415 28 248 28 658
Med relevant tilleggsutdanning  4 416 5 374 5 980 6 363 6 580
Andel  18 % 21 % 22 % 23 % 23 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det har de siste årene vært et mål å styrke videreutdanning for barnehagelærere. Flere barnehagelærere har fra 2016 kunne søke på noen prioriterte studietilbud via Utdanningsdirektoratet. I tallene for relevant tilleggsutdanning inngår både disse og andre studietilbud. 

1 av 10 ansatte er menn

1 av 10 ansatte i grunnbemanningen er menn. Andelen har vært relativt stabil de siste årene, men  har økt gradvis fra 9,0 prosent til 9,9 prosent fra 2016 til 2020. Det er alt i alt en større andel menn som jobber i private barnehager, med 11,7 prosent i private og 8,0 prosent i kommunale barnehager. Det er høyest andel menn i Oslo, med 17,4 prosent og lavest i Møre og Romsdal med 6,1 prosent. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!