Status normer

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen per 15.12.2020, mens 69 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det er gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer.  

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

Hele 99 prosent av barnehagene oppfylte normen per 15. desember 2020. Dette er en oppgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. 

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år.

Barnehager som ikke innfrir kravet, må søke om dispensasjon. 

Normen trådte i kraft 1. august 2019. 

Kilde: Barnehageloven § 26

På nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt. Det er i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager, denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Det er 49 barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, og det ser ikke til å være spesifikke kjennetegn ved disse knyttet til geografi, eierform eller størrelse. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen 6,3 barn per ansatt. 7 barnehager har 6,5 barn per ansatt eller mer, i 2019 var tallet 50.  

12 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Det utgjør 24 prosent av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går det 2 419 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, som er en stor nedgang fra 2019 da tallet var 16 400.

Andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt fra 55 til 99 prosent siden 2016, med et tydelig hopp i 2019 da bemanningsnormen trådte i kraft. 

7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen

69 prosent av barnehagene oppfylte normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i 2020, dette er en økning på 4,8 prosent fra 2019. 7 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen i 2020, mens 24 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke er barnehagelærere.

Det er i snitt 13,3 barn per barnehagelærer

Fra 2019 til 2020 gikk antall barn per barnehagelærer ned fra 13,6 til 13,3. Det er en forbedring i barnehagelærertettheten som henger sammen med at flere barnehager oppfyller pedagognormen.  Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,5 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,2.

Det er litt større variasjon i antall barn per barnehagelærer på tvers av kommuner enn det er mellom fylker. Bærum er kommunen med flest barn per barnehagelærer, med 15,8, mens Trondheim har 12,4.

 

7 prosent av de pedagogiske lederne har dispensasjon 

I 2020 hadde 6,8 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en liten nedgang fra 2019. Det betyr at de utfører oppgaver som pedagogisk leder, men ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. 

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet 
Dispensasjon201620172018*20192020
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon  1 427 1 266 2 968 2 560 1 486
Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon  5,7 % 4,9 % 10,2 % 8,7 % 6,8 %
*Pedagognormen skjerpet      
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Om normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen)

Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever  at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  

Normen ble skjerpet 1. august 2018. Før det kunne barnehagene ha inntil 9 små barn og 18 store barn per pedagogisk leder.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §§ 1 og 2. 

Det mangler 2 500 årsverk for å oppfylle pedagognormen

Det er totalt 1 587 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1 113  av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler mer enn et enn ett årsverk.

Totalt mangler det litt over 2 500 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2019 manglet det 3 100 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder, noe som betyr at alle barnehager som ikke oppfyller pedagognormen mangler minst ett årsverk til pedagogisk leder.

 Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen, 2020
Inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravetEksklusiv barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet
 - 2517  -534
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!