Minoritetsspråklige barn

1 av 5 barn i barnehagen er minoritetsspråklige, og det er store forskjeller mellom kommuner. 

Økning i antall minoritetsspråklige barn de siste 10 årene

Det var nærmere 52 500 minoritetsspråklige barn i barnehagen i 2020. For at et barn skal defineres som minoritetsspråklig i barnehagesammenheng, må både barnet og begge foreldrene ha et annet morsmål enn norsk, samisk eller engelsk.

De siste ti årene har det blitt nesten dobbelt så mange minoritetsspråklige barn i barnehage.

Totalt er 19 prosent av barna i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Drammen og Lillestrøm har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage.

I private barnehager er 16 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen i kommunale barnehager er 23 prosent. Av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage, går 59 prosent i kommunale barnehager.

Økningen i antallet minoritetsspråklige barn som går i barnehage, skyldes først og fremst at det har blitt flere innvandrere i befolkningen, men det har også vært en økning i andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen.

I 2020  gikk 85 prosent av de minoritetsspråklige barna i alderen 1–5 år i barnehage, en økning på 6 prosentpoeng siden 2016 (Statistisk sentralbyrå / Statistikkbanken). 

19 prosent av barna får styrket norskopplæring

10 026 minoritetsspråklige barn i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Det utgjør 19 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage.

I motsetning til hva som gjelder i grunnskolen, har ikke minoritetsspråklige barn i barnehagen noen lovfestet rett til norskopplæring, men kommuner med mange minoritetsspråklige barn får tilskudd til å gi slik opplæring. Barnehagene kan organisere en eventuell norskopplæring slik at den foregår i bestemte perioder av året. Fordi barnehagene rapporter hvor mange barn som får styrket norskopplæring per 15. desember, vil ikke tallene nødvendigvis romme opplæring som har foregått på andre tider av året. Per 15. desember 2020 gikk det med totalt 317 årsverk til personale som gir styrket norskopplæring.

Minoritetsspråklige barn og barn med innvandrerbakgrunn

Statistikk om dekningsgrad for minoritetsspråklige barn er hentet fra to ulike kilder:

Teller: Minoritetsspråklige barn (BASIL/Udir) er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Nevner: Barn med innvandrerbakgrunn (SSB) 1-5 år er barn som enten selv har innvandret eller som er født i Norge av foreldre som har innvandret. Landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand inkluderes ikke.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (SSB) er minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til barn med innvandrerbakgrunn. Denne indikatoren brukes som dekningsgrad for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!