Fakta om barnehager 2020

Her finner du fakta om barn og barnehager, status for bemannings- og pedagognormen, og en del om moderasjonsordninger. Det står også om barnehager som har stengt eller redusert åpningstiden som følge av koronasituasjonen. 

Barn, barnehager og ansatte

De siste årene har tallet på barn i barnehage gått ned, det har også blitt færre og litt større barnehager. Det ble utført 77 700 årsverk i barnehagene og de fleste av disse jobber direkte med barna. 43,1 prosent av de ansatte er barnehagelærere. 

Synkende årskull gir færre barnehagebarn

272 264 barn gikk i barnehage ved utgangen av 2020, det er 3500 færre enn i 2019. 92,8 prosent av barn i alderen 1-5 år går i barnehagen, det er en økning på 0,6 prosentpoeng siden 2019.

De siste fem årene har det blitt 10 000 færre barn som går i barnehage, til tross for at retten til barnehageplass er utvidet og dekningsgraden for de yngste barna har økt. Nedgangen har sammenheng med synkende årskull. De siste fem årene har det blitt 14 000 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen (Statistisk sentralbyrå).

97 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer i uken.

De siste fem årene har det blitt 10 000 færre barn som går i barnehage.

 

Andel barn i barnehage 
Alder20162017201820192020
0 år 4,0 % 3,9 % 4,0 % 4,2 % 4,3 %
1 år 71,7 % 72,1 % 73,2 % 74,8 % 76,6 %
2 år 92,3 % 92,9 % 93,2 % 93,6 % 94,1 %
3 år 95,9 % 96,1 % 96,4 % 96,5 % 96,7 %
4 år 97,2 % 97,3 % 97,2 % 97,1 % 97,6 %
5 år 97,5 % 97,6 % 97,6 % 97,5 % 97,7 %
           
1–5 år 91,1 % 91,3 % 91,7 % 92,2 % 92,8 %
1–2 år 82,0 % 82,5 % 83,4 % 84,4 % 85,4 %
3–5 år 96,9 % 97 % 97,1 % 97,1 % 97,3 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet/Statistisk sentralbyrå

Det blir stadig færre og større barnehager

Det er 5 620 barnehager i Norge, 110 færre enn i 2019. Det blir først og fremst færre av de minste barnehagene, både familiebarnehager og ordinære barnehager med under 26 barn.

47 prosent av barnehagene er kommunale, og 53 prosent er private. Fordelingen mellom private og kommunale barnehager har vært stabil de siste 4 årene. De kommunale barnehagene er i gjennomsnitt litt større, slik at 50 prosent av barna går i kommunale barnehager. 

Antall barnehager etter eierform (alle typer)
 20162017201820192020
Private 3 206 3 154 3 093 3 041 2 976
Kommunale 2 774 2 722 2 695 2 689 2 644
Totalt 5 980 5 876 5 788 5 730 5 620
Kilde: Utdanningsdirektoratet (statistikkbanken)

25 prosent av barnehagene har under 25 barn, men bare 7 prosent av barna går i de minste barnehagene. 16 prosent av barna går i barnehager med over 100 barn, og denne andelen har vært stabil de siste 5 årene.

 

 

Det har blitt færre barnehager de siste årene, særlig er det de minste som forsvinner.

Familiebarnehager og åpne barnehager utgjør en stadig mindre del av tilbudet

99 prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. De siste 10 årene er antall familiebarnehager halvert, og antall barn i familiebarnehager har gått ned fra over 10 000 til 3 200. I 2020 var det 422 familiebarnehager, og totalt 3 200 barn gikk i familiebarnehage. Det er 110 åpne barnehager.

Familiebarnehager og åpne barnehager

En familiebarnehage er en liten barnehageenhet som drives i et privat hjem. I hver enhet eller gruppe kan det være opptil fem barn. I hovedsak er det en assistent som utfører det daglige arbeidet, mens en barnehagelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke. En familiebarnehage kan være godkjent som et fellesskap mellom to hjem, eller som et fellesskap mellom et hjem og en ordinær barnehage.

En åpen barnehage er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet hvor det ikke går en fast gruppe barn, men hvor barn og foreldre eller andre omsorgspersoner kan komme sammen med andre en viss tid per dag. Virksomheten ledes av en barnehagelærer og er basert på at de voksne som følger barna, tar del i barnehagens aktiviteter.

Mange friluftsbarnehager

1445 barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen – totalt oppgir 495 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 9 prosent av alle barnehager.

Uendret gruppestørrelse

For de yngste barna (0–2 år) er den vanligste gruppestørrelsen 9 barn. For de eldste barna (3–5 år) er vanligste gruppestørrelse 18. For aldersblandede grupper er også 18 barn den vanligste gruppestørrelsen.

Gruppestørrelsen har vært uendret de siste årene. Selv om en del barnehager har vært på rødt nivå, og dermed hatt mindre kohorter i løpet av høsten, har ikke det påvirket gruppestørrelsen ved ordinær drift. 

Gruppestørrelse

Med gruppestørrelse menes hvor mange barn det vanligvis er i de stabile gruppene som en personalgruppe har ansvar for. Gruppestørrelse sier ikke noe om hvor mange ansatte det er per barn, men om hvor mange andre barn det enkelte barn forholder seg mest til i det daglige.

Det er stor variasjon i gruppestørrelse. Selv om 9 er vanligste gruppestørrelse for små barn, har over halvparten (58 prosent) over 9 barn som vanligste gruppestørrelse. Tilsvarende har 35 prosent av barnehagene mer enn 18 barn i storebarnsgruppene.

Gruppestørrelse henger blant annet sammen med størrelsen på barnehagen. For barnehager med mer enn 50 barn er det vanligst med 12 barn i småbarngruppene.  

 

77 700 årsverk i barnehagene

I 2020 ble det utført 77 700 årsverk i barnehagene. De fleste årsverkene, 64 400, går til pedagogiske ledere og annen grunnbemanning.

Hva er grunnbemanning?

Grunnbemanningen består av pedagogiske ledere og andre ansatte som jobber direkte med alle barna i barnehagen. 

Sammenlignet med 2019, har det vært en nedgang i årsverk til de fleste stillingstypene. Dette henger sammen med at det også er færre barn i barnehagen, ikke at det har blitt flere barn per ansatt. Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats har økt med 170 årsverk siden 2019. Dette henger sammen med at det også er flere barn som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen i 2020.

Årsverk etter stillingskategori (alle barnehagetyper)
 20162017201820192020
Styrere 4 803 4 822 4 783 4 785 4 739
Pedagogiske ledere 24 967 25 583 28 970 29 476 29 369
Annen grunnbemanning 37 646 37 123 35 165 35 368 35 023
Årsverk til særskilt språkstimulering  387  403  399  358  317
Årsverk til barn som krever ekstra ressursinnsats 3 984 4 359 4 566 4 944 5 118
Øvrige personale 3 242 3 244 3 220 3 122 3 134
Totalt 75 033 75 534 77 101 78 055 77 704
Lærlinger 1 728 1 601 1 611 1 643 1 567
Kilde: Utdanningsdirektoratet (statistikkbanken)

4 av 10 ansatte er barnehagelærere

Det er totalt 43 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen. 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er omtrent lik i kommunale og private barnehager, mens andelen barne- og ungdomsarbeidere er vesentlig høyere i kommunale barnehager. Nær en tredjedel av de ansatte har ikke høyere utdanning eller fagarbeiderutdanning, og denne andelen er høyest i private barnehager.

Det er bare for pedagogiske ledere og styrere det stilles krav om godkjent utdanning. De skal ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. Loven stiller ingen krav om hvor høy andel barne- og ungdomsarbeidere barnehagene skal ha.

Andelen ansatte som er barnehagelærere eller tilsvarende, økte fra 39 prosent i 2016 til 43 prosent 2020. Utviklingen kan ses i sammenheng med normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen), som ble skjerpet i 2018 (se faktaboks).

 

 

Nær 1 av 4 barnehagelærere har relevant tilleggsutdanning

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen barnehagelærere som også har relevant tilleggsutdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Fra 2016 til 2020 økte denne andelen fra 18 til 23 prosent.

Barnehagelærere med relevant tilleggsutdanning (minst 15 studiepoeng)

 20162017201820192020
Barnehagelærere totalt 24 726 25 860 27 415 28 248 28 658
Med relevant tilleggsutdanning  4 416 5 374 5 980 6 363 6 580
Andel  18 % 21 % 22 % 23 % 23 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Det har de siste årene vært et mål å styrke videreutdanning for barnehagelærere. Flere barnehagelærere har fra 2016 kunne søke på noen prioriterte studietilbud via Utdanningsdirektoratet. I tallene for relevant tilleggsutdanning inngår både disse og andre studietilbud. 

1 av 10 ansatte er menn

1 av 10 ansatte i grunnbemanningen er menn. Andelen har vært relativt stabil de siste årene, men  har økt gradvis fra 9,0 prosent til 9,9 prosent fra 2016 til 2020. Det er alt i alt en større andel menn som jobber i private barnehager, med 11,7 prosent i private og 8,0 prosent i kommunale barnehager. Det er høyest andel menn i Oslo, med 17,4 prosent og lavest i Møre og Romsdal med 6,1 prosent. 

Status normer

99 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen per 15.12.2020, mens 69 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon. Det er gjennomsnitt 13,3 barn per barnehagelærer.  

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

Hele 99 prosent av barnehagene oppfylte normen per 15. desember 2020. Dette er en oppgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. 

Normen for grunnbemanning (bemanningsnormen)

Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år.

Barnehager som ikke innfrir kravet, må søke om dispensasjon. 

Normen trådte i kraft 1. august 2019. 

Kilde: Barnehageloven § 26

På nasjonalt nivå er det i gjennomsnitt 5,7 barn per ansatt. Det er i gjennomsnitt 5,6 barn per ansatt i kommunale barnehager og 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Kommunale barnehager har over tid hatt litt bedre bemanningstetthet enn private barnehager, denne forskjellen har de siste årene jevnet seg ut.

Det er 49 barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, og det ser ikke til å være spesifikke kjennetegn ved disse knyttet til geografi, eierform eller størrelse. I snitt har barnehagene som ikke oppfyller normen 6,3 barn per ansatt. 7 barnehager har 6,5 barn per ansatt eller mer, i 2019 var tallet 50.  

12 barnehager har dispensasjon fra bemanningsnormen. Det utgjør 24 prosent av barnehagene som ikke oppfyller bemanningsnormen. Totalt går det 2 419 barn i barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen, som er en stor nedgang fra 2019 da tallet var 16 400.

Andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt fra 55 til 99 prosent siden 2016, med et tydelig hopp i 2019 da bemanningsnormen trådte i kraft. 

7 av 10 barnehager oppfyller pedagognormen

69 prosent av barnehagene oppfylte normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) i 2020, dette er en økning på 4,8 prosent fra 2019. 7 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen i 2020, mens 24 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke er barnehagelærere.

Det er i snitt 13,3 barn per barnehagelærer

Fra 2019 til 2020 gikk antall barn per barnehagelærer ned fra 13,6 til 13,3. Det er en forbedring i barnehagelærertettheten som henger sammen med at flere barnehager oppfyller pedagognormen.  Det er relativt små forskjeller mellom kommunale og private barnehager. Private barnehager har i gjennomsnitt 13,5 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,2.

Det er litt større variasjon i antall barn per barnehagelærer på tvers av kommuner enn det er mellom fylker. Bærum er kommunen med flest barn per barnehagelærer, med 15,8, mens Trondheim har 12,4.

 

7 prosent av de pedagogiske lederne har dispensasjon 

I 2020 hadde 6,8 prosent av de pedagogiske lederne dispensasjon fra utdanningskravet, noe som er en liten nedgang fra 2019. Det betyr at de utfører oppgaver som pedagogisk leder, men ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende. 

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet 
Dispensasjon201620172018*20192020
Årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon  1 427 1 266 2 968 2 560 1 486
Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon  5,7 % 4,9 % 10,2 % 8,7 % 6,8 %
*Pedagognormen skjerpet      
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Om normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen)

Normen for pedagogisk bemanning (pedagognormen) krever  at det skal være minst 1 pedagogisk leder per 7 barn under 3 år, og minst 1 pedagogisk leder per 14 barn over 3 år.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  

Normen ble skjerpet 1. august 2018. Før det kunne barnehagene ha inntil 9 små barn og 18 store barn per pedagogisk leder.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år om gangen, slik at en person som ikke oppfyller utdanningskravet, kan jobbe som pedagogisk leder.

Kilde: Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §§ 1 og 2. 

Det mangler 2 500 årsverk for å oppfylle pedagognormen

Det er totalt 1 587 barnehager som ikke oppfyller pedagognormen, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1 113  av disse barnehagene mangler ett årsverk for å oppfylle pedagognormen. Resten mangler mer enn et enn ett årsverk.

Totalt mangler det litt over 2 500 årsverk på nasjonalt nivå for å oppfylle kravet om maks 14 barn per pedagogisk leder. I 2019 manglet det 3 100 årsverk.

På barnehagenivå utløser ett ekstra barn krav om en ny heltidsstilling til pedagogisk leder, noe som betyr at alle barnehager som ikke oppfyller pedagognormen mangler minst ett årsverk til pedagogisk leder.

 Manglende årsverk for å oppfylle pedagognormen, 2020
Inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravetEksklusiv barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet
 - 2517  -534
Kilde: Utdanningsdirektoratet

 

Minoritetsspråklige barn

1 av 5 barn i barnehagen er minoritetsspråklige, og det er store forskjeller mellom kommuner. 

Økning i antall minoritetsspråklige barn de siste 10 årene

Det var nærmere 52 500 minoritetsspråklige barn i barnehagen i 2020. For at et barn skal defineres som minoritetsspråklig i barnehagesammenheng, må både barnet og begge foreldrene ha et annet morsmål enn norsk, samisk eller engelsk.

De siste ti årene har det blitt nesten dobbelt så mange minoritetsspråklige barn i barnehage.

Totalt er 19 prosent av barna i barnehagen minoritetsspråklige. De fleste av de 10 største kommunene ligger over landsgjennomsnittet. Drammen og Lillestrøm har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage.

I private barnehager er 16 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen i kommunale barnehager er 23 prosent. Av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage, går 59 prosent i kommunale barnehager.

Økningen i antallet minoritetsspråklige barn som går i barnehage, skyldes først og fremst at det har blitt flere innvandrere i befolkningen, men det har også vært en økning i andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen.

I 2020  gikk 85 prosent av de minoritetsspråklige barna i alderen 1–5 år i barnehage, en økning på 6 prosentpoeng siden 2016 (Statistisk sentralbyrå / Statistikkbanken). 

19 prosent av barna får styrket norskopplæring

10 026 minoritetsspråklige barn i barnehage får styrket norskopplæring i form av ekstra personalressurser. Det utgjør 19 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage.

I motsetning til hva som gjelder i grunnskolen, har ikke minoritetsspråklige barn i barnehagen noen lovfestet rett til norskopplæring, men kommuner med mange minoritetsspråklige barn får tilskudd til å gi slik opplæring. Barnehagene kan organisere en eventuell norskopplæring slik at den foregår i bestemte perioder av året. Fordi barnehagene rapporter hvor mange barn som får styrket norskopplæring per 15. desember, vil ikke tallene nødvendigvis romme opplæring som har foregått på andre tider av året. Per 15. desember 2020 gikk det med totalt 317 årsverk til personale som gir styrket norskopplæring.

Minoritetsspråklige barn og barn med innvandrerbakgrunn

Statistikk om dekningsgrad for minoritetsspråklige barn er hentet fra to ulike kilder:

Teller: Minoritetsspråklige barn (BASIL/Udir) er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Nevner: Barn med innvandrerbakgrunn (SSB) 1-5 år er barn som enten selv har innvandret eller som er født i Norge av foreldre som har innvandret. Landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand inkluderes ikke.

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (SSB) er minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til barn med innvandrerbakgrunn. Denne indikatoren brukes som dekningsgrad for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Spesialpedagogisk hjelp

Barn med spesialpedagogisk hjelp har økt litt de siste årene. Det er flest gutter som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

3,4 prosent av barna får spesialpedagogisk hjelp

I 2020 hadde 9 255 barn vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som tilsvarer 3,4 prosent av barna i barnehagen. Det har vært en svak, men jevn økning i andelen barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte til for eksempel å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis individuelt eller i gruppe.

Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp
 20162017201820192020
Antall  8 290 8 674 8 813 9 190 9 255
Andel av alle barn i barnehage 2,9 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,4 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Andelen som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, øker fra 0,3 prosent blant barna under 2 år til 6,4 prosent blant 5-åringene. Til sammenligning får bare 3,5 prosent av elevene på 1. trinn spesialundervisning. En årsak til at andelen barnehagebarn som får spesialpedagogisk hjelp, øker med alderen, kan være at det tar tid før et barns utfordringer kommer til syne, og at hjelpen settes inn som skoleforberedende tiltak (Wendelborg mfl. 2015). 

Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, 2020
0-1 år2 år3 år4 år5 år6 årTotalt
0,3 % 1,1 % 2,9 % 4,7 % 6,4 % 80,8 % 3,4 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

I tillegg til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp går det 4 673 barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barnehageloven § 31 slår fast at barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

7 av 10 barn som får spesialpedagogisk hjelp, er gutter

72 prosent av dem som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, er gutter. Overvekten av gutter er større i aldersgruppen 3–5 år enn blant de yngste barna.

 

 

7 av 10 som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen er gutter.

Åpningstider og stengte barnehager høsten 2020

Selv om barnehager i liten grad har vært helt stengt, har koronasituasjonen påvirket åpningstidene til noen barnehager i løpet av høsten 2020. Det er store variasjoner mellom kommuner.

4 prosent av barnehagene har hatt stengt som følge av korona høsten 2020

4 prosent av barnehagene holdt helt stengt, mens 9 prosent har vært delvis stengt mellom 1. august og 15. desember 2020. Barnehagene som var helt eller delvis stengt i perioden var i gjennomsnitt stengt i 6 dager. 

Stengte barnehager i perioden 1.august til 15. desember
 Antall barnehagerAndel barnehager
Ikke stengt 4 901 87 %
Delvis stengt (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 480 9 %
Hele barnehagen stengt 225 4 %
Totalt 5 606 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Av de barnehagene som måtte stenge stengte 76 prosent én gang, 15 prosent stengte 2 ganger mens 8 prosent stengte 3 eller flere ganger. 

Antall ganger barnehagen har vært stengt (helt eller delvis)
 Antall barnehagerProsent
1 gang 538 76 %
2 ganger 105 15 %
3 ganger 24 3 %
4 ganger eller mer 37 5 %
Totalt 704 100 % 
Kilde: Utdanningsdirektoratet 

 

13 prosent av barnehagene var helt eller delvis stengt høsten 2020.

 

Det er stor variasjon mellom kommuner i antall barnehager som har hatt helt stengt i perioden. I Oslo kommune var det 46 barnehager som hadde helt stengt dernest følger Indre Østfold kommune med 33 stengte barnehager og Bergen kommune med 23 stengte barnehager.

33 prosent av barnehagene hadde redusert åpningstid høsten 2020

Barnehagene har en gjennomsnittlig ordinær åpningstid på 9,5 timer per dag. Høsten 2020 hadde 24 prosent av barnehagene redusert åpningstid for hele barnehagen, mens 9 prosent har hatt det for enkelte kohorter/grupper eller avdelinger. Barnehagene som hadde redusert åpningstid høsten 2020 hadde i gjennomsnitt 1 time kortere åpningstid enn ordinært. For disse barnehagene var den gjennomsnittlige åpningstiden på 8,4 timer per dag. De reduserte åpningstidene er i gjennomsnitt på 8,5 i private barnehager og 8,3 i kommunale barnehager. 

Barnehager med redusert åpningstid
 Redusert åpningstidAndel barnehager
Nei 3 784 67 %
Ja, delvis (feks. enkelte kohorter/grupper/avdelinger) 491 6 %
Ja, hele barnehagen 1 342 24 %
Totalt 5 606 100 %
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

For at alle barn skal ha anledning til å gå i barnehage, er det innført nasjonale moderasjonsordninger. Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Familier med en samlet inntekt under 566 100 kroner (fra 1. august 2020) har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen per uke (udir.no).

Formålet med de nasjonale moderasjonsordningene er å tilrettelegge for økt barnehagebruk og å bedre økonomien til økonomisk utsatte familier.

46 000 husholdninger har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt

Totalt fikk nærmere 46 100 husholdninger reduksjon i foreldrebetalingen og/eller gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i 2020. Til sammen har 56 500 barn fått lavere oppholdsbetaling, hvorav nær 34 000 barn fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt. Sammenlignet med 2019, fikk over 10 000 flere husholdninger og 12 700 flere barn inntektsgradert foreldrebetaling i 2020. Noen kommuner oppgir at de har justert grensen for moderasjon, noe som kan ha ført til at flere husholdninger og barn omfattes av ordningen. Omtrent 2 300 barn har i tillegg friplass i barnehage.

Tall for inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon, 2020
 InntektsmoderasjonSøskenmoderasjon 
Antall husholdninger som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt 46 098 Barn som har fått søskenmoderasjon som 2. barn 45 030
Antall barn som har fått lavere oppholdsbetaling på grunn av lav inntekt 56 503 Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3. 2 682
Barn som har fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt 33 917 Søskenmoderasjon totalt 47 712

Søskenmoderasjon til 47 700 barn

88 prosent av kommunene har 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, som er kravet i forskrift. De andre kommunene har ordninger som går utover minimumskravet. 45 000 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 2, og omtrent 2 700 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 3. Alle kommuner har 50 prosent eller høyere søskenmoderasjon for barn nummer 3, som er kravet i loven.

 

Tall for inntektsmoderasjon og søskenmoderasjon, 2020
 InntektsmoderasjonSøskenmoderasjon 
Antall husholdninger som har fått redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt 46 098 Barn som har fått søskenmoderasjon som 2. barn 45 030
Antall barn som har fått lavere oppholdsbetaling på grunn av lav inntekt 56 503 Barn som har fått søskenmoderasjon barn 3. 2 682
Barn som har fått gratis kjernetid på grunn av lav inntekt 33 917 Søskenmoderasjon totalt 47 712

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!