Hva kjennetegner elever som ikke får grunnskolepoeng?

Statistikknotat 5/2018

2700 av totalt 59 000 sekstenåringer manglet karakter i mer enn halvparten av fagene etter avsluttet grunnskole skoleåret  2017-18.

Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene får ikke grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng uttrykker elevens karaktersnitt på 10. trinn og benyttes som grunnlag for inntak til videregående opplæring. 

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Elever som ikke får beregnet grunnskolepoeng tas opp til videregående opplæring på individuelt grunnlag.

Elever som ikke får grunnskolepoeng tilhører i hovedsak følgende elevgrupper:

  • Elever som får spesialundervisning
  • Elever med manglende vurderingsgrunnlag på grunn av høyt fravær
  • Minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge

Disse elevene utgjør en liten del av den totale elevmassen, men fordi vi vet at mange av dem får utfordringer med å gjennomføre videregående opplæring, ønsker vi å undersøke hva som kjennetegner dem og hvorfor de blir flere. I resten av analysen omtaler vi elever som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene som elever uten grunnskolepoeng.

Nesten 5 prosent av elevene står uten grunnskolepoeng

De siste 10 årene har andelen sekstenåringer uten grunnskolepoeng økt fra 2,6 til 4,6 prosent. Andelen økte relativt mye fra 2008-09 til 2009-10, for så å flate ut. Fra 2014-15 til 2016-17 økte andelen betydelig. Det siste året har økningen flatet ut.

Det har blitt flere innvandrergutter som ikke får grunnskolepoeng

De fleste elever som ikke får beregnet grunnskolepoeng er elever uten innvandrerbakgrunn, men andelen innvandrere i denne gruppen har økt fra 17 til 36 prosent de siste 10 årene (figur 2). Samtidig har gruppen blitt større totalt sett. 

At andelen innvandrere blant elever uten grunnskolepoeng har blitt større skyldes først og fremst flyktningstrømmen i perioden 2015 til 2016. Den førte til en betydelig økning i antall innvandrere samtidig som andelen innvandrere uten grunnskolepoeng opp. 

*For skoleåret 2017-18 har vi ikke informasjon om innvandrerbakgrunn. Figurene som viser elevers innvandringsbakgrunn har derfor ikke med tall for 2017-18. 

25 prosent av 16-årige gutter som har innvandret til Norge får ikke beregnet grunnskolepoeng skoleåret 2016-17 (figur 3). Andelen uten grunnskolepoeng blant norskfødte med innvandrerforeldre er marginalt høyere enn for øvrige elever. 

 

    

Det er særlig elever med kort botid som ikke får grunnskolepoeng

 Fra 2014-15 til 2015-16 var det en markant økning i andelen nyankomne gutter uten grunnskolepoeng. Det er gutter som har vært i Norge i under ett år (figur 4). For nyankomne jenter er økningen mindre markant, og det er også langt færre jenter blant nyankomne innvandrere.  For elever som har bodd i Norge i 1-2 år er andelen uten grunnskolepoeng betydelig lavere, selv om den er høyere enn øvrig befolkning.

Flertallet nyankomne er gutter fra Afghanistan eller Syria

6250 av de som søkte asyl i Norge i 2015 var i aldersgruppen 11-17 år. 58 prosent av disse kom fra Afghanistan og 15 prosent kom fra Syria. De fleste fra Afghanistan, 95 prosent, var gutter. Fra Syria var gutteandelen 73 prosent. Mange av asylsøkerne fra Afghanistan har lite tidligere skolegang (UDI.no).

Andelen elever som ikke får beregnet grunnskolepoeng øker mest for elever fra landene med flest nyankomne. For elever med bakgrunn fra Syria er andelen uten grunnskolepoeng høy både for gutter og jenter, mens det er kun gutter fra Afghanistan som i stor grad ikke får beregnet grunnskolepoeng.  

Flere elever uten grunnskolepoeng også blant elever uten innvandrerbakgrunn

For elever uten innvandrerbakgrunn har andelen uten grunnskolepoeng økt med 1,1 prosentpoeng fra 2007-08 til 2016-17, og utviklingen er lik for gutter og jenter.

Ser vi på gruppen elever uten grunnskolepoeng samlet sett finner vi at de har et betydelig høyere fravær enn gjennomsnittet. Det gjennomsnittlige fraværet for en elev med null grunnskolepoeng er 30 dager og 20 timer, mens det er 9 dager og 9 timer for alle elever. 18 prosent av elever med null grunnskolepoeng har ikke fått vurdering i minst ett fag. Det skyldes normalt høyt fravær. 26 prosent av elevene har individuell opplæringsplan som indikerer at de får spesialundervisning i ett eller flere fag.

Lav sannsynlighet for å fullføre videregående opplæring uten grunnskolepoeng

Elever uten grunnskolepoeng går i mindre grad enn øvrige elever direkte fra grunnskolen til Vg1. 77 prosent av elever uten grunnskolepoeng har direkte overgang til videregående opplæring, mens andelen er 97 prosent for øvrige elever (overgang til Vg1 skoleåret 2017-18). Elever uten grunnskolepoeng utgjør halvparten av elever som ikke har direkte overgang til Vg1.  

Det er en nær sammenheng mellom resultater fra grunnskolen og sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring. Det ser vi også for gruppen som står uten grunnskolepoeng. Blant elever som begynte på Vg1 i 2012 og manglet grunnskolepoeng hadde kun 27 prosent fullført etter fem år. Det er likevel en litt høyere andel enn elever med 10-24 grunnskolepoeng. Det kan indikere at enkelte av dem som ikke får grunnskolepoeng har god kompetanse, men at kort botid eller andre årsaker gjør at de mangler vurderingsgrunnlag.

Oppsummering

Hovedårsaken til at andelen elever uten grunnskolepoeng har økt de siste årene er at det har kommet flere flyktninger med for kort tid i grunnskolen til å ha opparbeidet seg et vurderingsgrunnlag. Det er ikke nødvendigvis et bekymringsfullt trekk ved opplæringen i grunnskolen, men en konsekvens av kort botid i Norge og mangelfull skolegang fra hjemlandet. Statistikken viser likevel at mange av disse elevene vil få utfordringer med å gjennomføre videregående opplæring. Det er også grunn til å følge med på økningen uten grunnskolepoeng blant elever uten innvandrerbakgrunn.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!