Vurderinger og foreløpige anbefalinger fra eksamensgruppa

1. Innledning

Eksamensgruppa1 , nedsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) i siste del av september 2018, bistår Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utrede et helhetlig eksamensordningssystem for fagene som omfattes av fagfornyelsen. Læreplanene ble også fornyet med Kunnskapsløftet, og den påfølgende satsingen på Vurdering for læring har bedret vurderingspraksisen, spesielt knyttet til underveisvurderingen2 , samtidig har det skjedd mindre endringer i eksamensordningene og formatene for hvordan eksamen gjennomføres.

Når vi endrer læreplanene, er det viktig at vi også ser på vurderingsordningene, slik at vi sikrer god sammenheng mellom læreplanene og vurderingsformene. Eksamensgruppa har derfor tatt utgangspunkt i kompetansebegrepet i fagfornyelsen som grunnlag for vurdering, og hvordan eksamen kan støtte opp under en opplæring med større vekt på dybdelæring, systematisk progresjon og arbeidet med tverrfaglig temaer.

Som et grunnlag for å vurdere endringsbehovene i dagens eksamensordninger har eksamensgruppa sett på hva slags formål eksamen bør ha i sluttvurderingen – hvordan eksamen kan være en valid og reliabel prøving av kompetanse slik fagfornyelsen beskriver den. Gruppa har også diskutert hvordan eksamen kan være rettferdig og ivareta elevmedvirkning, og hvordan arbeidet med kvalitetssikring av sensur og tolkningsfellesskap kan bidra til profesjonalisering innenfra.

Eksamensgruppa mener at det er viktige trekk ved den norske eksamenstradisjonen som bør videreføres, og som også vil ha verdi i framtidens skole. Her peker eksamensgruppa på forhold som tolkningsfellesskapet mellom lærere i vurderingssituasjonen og muligheten felles nasjonale ordninger gir for en rettferdig sluttvurdering med høy kvalitet som ikke kun utøves av den enkelte faglærer.

Samtidig ser eksamensgruppa nødvendigheten av å modernisere og forbedre eksamensordningene. Mer spesifikt ser eksamensgruppa behovet for å tydeliggjøre formålet som rammer inn hva eksamen skal være etter fagfornyelsen, etterkomme kravene en prøving av kompetanse stiller til eksamens format og innhold, og forbedre urettferdige og metodisk problematiske sider ved eksamen, for eksempel trekkordningen. Eksamensgruppa ser også behovet for økt elevmedvirkning og variasjon i hvordan eksamen prøver elevenes kompetanse. Eksamensgruppa anbefaler blant annet å styrke kvalitetssikringen av eksamensordningene gjennom rammeverk, metodiske endringer og felles nasjonale retningslinjer.

I dette dokumentet gir eksamensgruppa sine første anbefalinger til endringer i eksamensordningene. I sluttrapporten vil eksamensgruppa følge opp disse anbefalingene med å peke ut retningen for et langsiktig arbeid med å fornye sluttvurderingen i grunnopplæringen.

Eksamensgruppa avslutter etter planen sitt arbeid januar 2020. Arbeidet består av fire deler:

  1. Foreløpig status og vurdering av kunnskapsgrunnlag om eksamen
  2. Vurdering av læreplangruppenes forslag til fagenes eksamensordninger
  3. Vurdering av hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningen, samt forslag til endringer i eksamensordningen grunnet fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen
  4. Forslag til eventuelle nye eksamensformer og videre retning for arbeidet med sluttvurdering

Dette dokumentet er en skriftliggjøring av del 3 av arbeidet og gir eksamensgruppas vurderinger av hvilken betydning fagfornyelsen og den teknologiske utviklingen bør ha for eksamensordningene, foruten eksamensgruppas anbefalinger til endringer i lys av dem. Dette er den andre publiseringen av eksamensgruppas arbeid, den første var rapporten Kunnskapsgrunnlag for evaluering av eksamensordningen (publisert 27. februar 2019).

Det er gjennomført månedlige møter i gruppa i forbindelse med arbeidet. Referansegruppas innspill er flettet inn i dokumentet.

Medlemmer i eksamensgruppa per 15. juni 2019

Sigrid Blömeke (leder), Universitetet i Oslo
Sissel Skillinghaug, Utdanningsdirektoratet
Marte Blikstad-Balas, Universitetet i Oslo
Per-Odd Eggen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Henning Fjørtoft, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Høgskulen i Volda
Sverre Tveit, Universitetet i Agder
Rita Helgesen, Norsk Lektorlag
Stig Johannessen, Skolelederforbundet
Martin Minken, Utdanningsforbundet
Agathe Waage, Elevorganisasjonen
Mette Johnsen Walker, Skolenes landsforbund

Sekretariat: Cathrine Hjulstad, Hilde Hultin, Trude Saltvedt, Øyvind Pedersen og
Per Kristian Larsen-Evjen (leder), Utdanningsdirektoratet

 

Referansegruppa består per 15. juni 2019 av følgende medlemmer:

Siri Halsan, KS
Marianne Lindheim, KS
Pål Georg Rødsten, Oslo kommune
Kjetil Stavø Høvig, Fylkesmannen i Vestland
Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Trøndelag
Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier (UIT)
Karen-Inga Eira, Samisk høgskole (Kautokeino)


1) Informasjon om bakgrunnen for oppdraget og gruppas mandat: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ekstern-gruppe-skal-evaluere-eksamensordningen/

2) Erfaringer fra nasjonal satsing på Vurdering for læring (2010–2018) https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/erfaringer-fra-nasjonal-satsing-pa-vurdering-for-laring-2010-2018/

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!