Delrapport 1

Inkludering på alvor

Ulike tilnærminger til begrepet «inkludering» er blant utfordringene for å finne frem til en felles modell for økt samhandling og inkludering av barn og unge med særskilte behov.

Hva skjer når et departement tar initiativ til at et direktorat, to fylkesmennsembeter, Statped, 5 kommuner, barnehager og skoler skal samarbeide om mer og bedre inkludering? «Inkludering på alvor?» er første delrapport fra evalueringen av prosjektet med samme navn. Sluttrapporten kommer våren 2020.

Delrapporten redegjør for deltakernes erfaringer og vurderinger midtveis i prosjektet.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet «Inkludering på alvor» ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2017, med mål om å «Gjennomføre en modellutprøving for økt inkludering av barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole gjennom bedre utnyttelse av de samlede ressursene ved Statped, Fylkesmannen og lokalt nivå, i utvalgte regioner». En annen målsetning med prosjektet er å identifisere faktorer som fremmer inkludering i barnehage og skole.

I denne delrapporten viser NTNU samfunnsforskning hvordan teoretiske bidrag om den inkluderende barnehage og skole utfordrer hele organisasjonen, og måten ansatte arbeider på.

Funn i rapporten

De lokale prosjektene som til sammen utgjør grunnlaget for «Inkludering på alvor» har ulik inngang til inkludering som fenomen. I rapporten kommer en av konsekvensene ved dette frem ved at valg av målgrupper i de lokale prosjektene ofte er ulike.

Informantene opplever videre at de gjennom sine prosjekter utvikler arbeidsmåter og virkemidler, men flere er usikre på om de faktisk utvikler en «modell», slik målet fra departementet sin side er formulert. De ulike lokale prosjektene oppgir å være i rute med tanke på planlagt fremdrift og deltakerne gir uttrykk for å ha gjort seg nyttige erfaringer i arbeidet.

I flere av prosjektene har Statped spilt en viktig rolle som pådriver og motivator. Når Statped støtter med kompetanse som mangler, og rollen deres er tydelig definert, har dette ført til økt samskaping om inkludering.  I andre prosjekter finner forskerne at overlappende kompetanse mellom for eksempel Statped og PPT kan gjøre arbeidet mer utfordrende.