Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Vi har satt i gang et evalueringsprogram for å få kunnskap om hvordan rammeplanen implementeres og brukes i praksis.

Programmet har varighet fra 2018-2023, med en total kostnadsramme på 20 millioner kroner.

NORCE skal gjennomføre evalueringen 

Etter en åpen anbudskonkurranse har et eksternt programstyre valgt forskningsinstituttet NORCE til å gjennomføre forskningsprosjektet.  

NORCE leverte et veldig godt tilbud, både tematisk og metodisk. De har gode planer for å bruke et bredt spenn av datakilder og metodiske tilnærminger, og har fremvist god faglig og metodisk kompetanse. Programstyret gikk enstemmig inn for å tildele prosjektet til NORCE.

Evalueringen har fire hovedproblemstillinger:

  1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?  
  1. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?  

  1. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?  

  1. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?   

Kunnskapen vi får gjennom evalueringen skal bidra til å gi et forskningsbasert beslutningsgrunnlag for videre politikkutforming. 

Prosjektet skal ledes av Anne Dåsvatn Homme. Hun har med seg ti andre forskere fra Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Agder.

Eksternt programstyre

Utdanningsdirektortatet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy kvalitet i alle ledd av programmet, og som er øverste beslutningsmyndighet. Programstyrets leder er Henrik Zachrisson, professor ved ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!