Evaluering av eksamen i matematikk på 10. trinn 2018

Delrapport 2

Eksamenen i matematikk for 10. trinn 2018 framstår som god og rettferdig. Det er satt av god nok tid, og prøven måler sentrale områder i faget. Men en del elever har ikke hatt god til nok tilgang til og trening i bruk av digitale verktøy før eksamen.

Rapportserie

For perioden 2017 til og med 2019 er eksamen i matematikk for grunnskolens 10. trinn gjenstand for en ekstern evaluering. Her gis en vurdering av eksamens innhold og utforming og hvordan sensuren fungerer. Videre undersøkes det hvordan lærere og sensorer vurderer sammenhengen mellom læreplan, undervisning og eksamen i matematikk, og hvordan elevene opplever eksamen.

For evalueringen av eksamen i matematikk 2018 har forskerne satt et spesielt fokus på hvor godt forberedt elevene er på å håndtere bruk av digitale verktøy i matematikk, som de prøves i på del to av eksamen.

Se de øvrige rapportene:

2017

Sluttrapport

Hovedfunn

  • Forskjeller i tilgang til og opplæring i bruk av digitale verktøy før eksamen
  • God sammenheng mellom læreplan og eksamen
  • Passende vanskegrad på oppgavene
  • Sensorene er fornøyde med sensorskoleringen

Forskjeller i tilgang og opplæring i bruk av digitale verktøy

Visse elevgrupper omtales i rapporten som å ha digitale privilegier. Det innebærer at de har bedre digitale forutsetninger for å lykkes på eksamen enn andre elever. Deres digitale fortrinn er ikke nødvendigvis knyttet til deres matematiske ferdigheter, men til andre og ytre faktorer. Det gjelder tilgang på digitale verktøy, forskjeller i prioriteringer ved de ulike skolene når det gjelder innkjøp, omfang av undervisning i digitale verktøy og forskjeller i kvaliteten på undervisningen i bruk av digitale verktøy i faget.

God sammenheng mellom læreplan og eksamen

De fleste lærerne er enige i at det er godt samsvar mellom kompetansemålene og hva elevene blir prøvd i på årets eksamenen.  Det store flertallet mener også at det ikke er kompetansemål elevene sjelden eller aldri blir prøvd i til eksamen.

Passende vanskegrad på oppgavene

Ut fra elevenes prestasjoner hadde årets eksamen passende vanskegrad med en god fordeling mellom oppgavene,

Sensorene er fornøyde med sensorskoleringen

Sensorene ønsker i størst mulig grad klare retningslinjer for vurderingen og er klar over utfordringen skjønn åpner for. De er i hovedsak fornøyde med veiledningsdokumentene og sensorskoleringen, men ønsker at forhåndssensurrapporten skal foreligge tidligere. Sensorene framhever at de digitale leveringene av besvarelser fra skolene i enkelte tilfeller er så dårlige at det kan påvirke sensuren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!