Delrapport 2

Evaluering av eksamen i matematikk på 10. trinn 2018

Eksamenen i matematikk for 10. trinn 2018 framstår som god og rettferdig. Det er satt av god nok tid, og prøven måler sentrale områder i faget. Men en del elever har ikke hatt god til nok tilgang til og trening i bruk av digitale verktøy før eksamen.

Hovedfunn

  • Forskjeller i tilgang til og opplæring i bruk av digitale verktøy før eksamen
  • God sammenheng mellom læreplan og eksamen
  • Passende vanskegrad på oppgavene
  • Sensorene er fornøyde med sensorskoleringen

Forskjeller i tilgang og opplæring i bruk av digitale verktøy

Visse elevgrupper omtales i rapporten som å ha digitale privilegier. Det innebærer at de har bedre digitale forutsetninger for å lykkes på eksamen enn andre elever. Deres digitale fortrinn er ikke nødvendigvis knyttet til deres matematiske ferdigheter, men til andre og ytre faktorer. Det gjelder tilgang på digitale verktøy, forskjeller i prioriteringer ved de ulike skolene når det gjelder innkjøp, omfang av undervisning i digitale verktøy og forskjeller i kvaliteten på undervisningen i bruk av digitale verktøy i faget.

God sammenheng mellom læreplan og eksamen

De fleste lærerne er enige i at det er godt samsvar mellom kompetansemålene og hva elevene blir prøvd i på årets eksamenen.  Det store flertallet mener også at det ikke er kompetansemål elevene sjelden eller aldri blir prøvd i til eksamen.

Passende vanskegrad på oppgavene

Ut fra elevenes prestasjoner hadde årets eksamen passende vanskegrad med en god fordeling mellom oppgavene,

Sensorene er fornøyde med sensorskoleringen

Sensorene ønsker i størst mulig grad klare retningslinjer for vurderingen og er klar over utfordringen skjønn åpner for. De er i hovedsak fornøyde med veiledningsdokumentene og sensorskoleringen, men ønsker at forhåndssensurrapporten skal foreligge tidligere. Sensorene framhever at de digitale leveringene av besvarelser fra skolene i enkelte tilfeller er så dårlige at det kan påvirke sensuren.

Rapportserie