Ulike perspektiver på skoleresultatene til barn og unge med innvandringsbakgrunn

Avslutning og refleksjonsspørsmål

De ulike perspektivene gir ulike retninger til hvordan vi kan forstå læringssituasjonen i skolen og grunnlaget for de utdanningsvalg barn og unge med innvandringsbakgrunn foretar seg. Samtidig er det viktig å være klar over at perspektivene ikke trenger å være gjensidig utelukkende, siden de kan bidra til å forklare ulike forhold.

De ulike perspektivene gir også grunnlag for å diskutere hvilke tiltak som det kan være fornuftig å sette inn dersom målet er å skape de beste forutsetningene for at også minoritetsspråklige elever skal ha gode muligheter til å klare seg godt i skolen.

Refleksjonsspørsmål

  • Ta utgangspunkt de tre perspektivene og diskuter hvilke tiltak som det er logisk å sette i verk innenfor hvert av dem.
  • Vær kritisk! Diskuter perspektivenes gyldighet på egen skolehverdag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!