Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

6. Reviderte læreplaner

Læreplaner i de gjennomgående fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag er revidert og gjelder fra 01.08.2013. Det er sentralt gitte skriftlige eksamener i norsk, engelsk og matematikk i både grunnskolen og i videregående opplæring, og læreplanrevisjonen medfører noen justeringer i eksamen for disse fagene. 

Revisjonen hadde som mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. I tillegg ble det utarbeidet veiledende kjennetegn på måloppnåelse til støtte for underveis- og standpunktvurderingen på 10. trinn. 

I engelsk og norsk er endringene til eksamen hovedsakelig knyttet til endret tekstbegrep i læreplanen. Der den tidligere læreplanen omtalte ulike sjangere, omtaler den reviderte læreplanen ulike tekster eller ulike typer tekster. Eksamen er basert på læreplanen, og oppgavene vil derfor ikke be om andre typer tekster enn de som er nevnt i læreplanen. 

I norsk hovedmål og sidemål i grunnskolen er det utarbeidet eksempeloppgaver med veiledningsmateriell som følge av endret struktur, se eget punkt om dette. Eksempeloppgavene er også justert i tråd med endret begrepsbruk i revidert læreplan. 

I matematikk er det mindre endringer, men noe mer algebra i grunnskolen, i tillegg til noen endrede kompetansemål og hovedområder. Dette medfører ikke større endringer til eksamen. 

Endringene til eksamen som følge av de reviderte læreplanene vil bli utdypet og forklart i eksamensveiledningene. Disse revideres årlig og publiseres hvert år i februar på direktoratets nettsider, i tillegg til at de sendes alle skoleeiere i Norge.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!