Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

5. Endrede eksamensordninger

5.1 Eksamen for privatister i naturfag

Til og med denne høsten har privatister i naturfag Vg1 hatt en egen eksamensordning hvor de har hatt en sentralt gitt eksamen i to timer, og deretter gjennomført en lokalt gitt praktisk/ muntlig prøve. I tråd med øvrige eksamener i Kunnskapsløftet og revidert læreplan i naturfag, vil privatister i naturfag Vg1 nå få samme eksamen som ordinære elever. Dette er en lokalt gitt muntlig/ praktisk eksamen.

Eksamensordningen for privatister i naturfag Vg1 har vært en særordning for dette faget.

Før Kunnskapsløftet fikk elever og privatister ulike eksamener, med begrunnelse om at privatister måtte prøves bredere fordi de ikke hadde fulgt opplæring i et fag, og dermed ikke hadde standpunktvurdering. Med innføringen av Kunnskapsløftet ble dette endret, og elever og privatister gjennomfører nå samme eksamen, med utgangspunkt i prinsippet om at én læreplan skal ha samme eksamen, se også begrunnelsen for å samordne eksamen for elever i grunnskolen og for voksne.

5.2 Samfunnsøkonomi 2

Våren 2013 ble sentralt gitt eksamen i samfunnsøkonomi 2 gjennomført for første gang som en todelt eksamen: del én er uten hjelpemidler og del to er med alle hjelpemidler tillatt. Eksamensordningen ble endret etter at Utdanningsdirektoratet mottok flere tilbakemeldinger fra fagmiljøer og faglærere som uttrykte bekymring for eksamensordningen i faget. I tillegg var elevenes eksamensresultater noe svakere, sammenlignet med andre fag. I 2010 ble eksamen i noen utvalgte samfunnsfag evaluert. Det var Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS) og Rambøll sto for evalueringen. I evalueringen anbefalte de direktoratet å vurdere en todelt eksamensordning, hovedsakelig på bakgrunn av det de beskriver som en for lav kompleksitet i læreplanen, jf. omtale av dette i Utdanningsdirektoratets brev til Kunnskapsdepartementet av 19.12.2012.

Den reviderte eksamensordningen har blitt positivt mottatt av lærere og sensorer.

5.3 Fremmedspråk nivå I

Utdanningsdirektoratet omtalte i brev av 11. desember 2011 foreslåtte endringer i eksamensordningen i fremmedspråk nivå I for elever og privatister. Endringen består i å gå fra en 5-timers sentralt gitt skriftlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen. Bakgrunnen for endringen var et stort og systematisk avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer på nivå I, og at dagens eksamensordning gjør faget mer akademisk enn det læreplanen tilsier. Elever på nivå I i fremmedspråk vil, etter direktoratets vurdering, ha en bedre mulighet til å vise sin kompetanse med en slik kombinert eksamen. Utdanningsdirektoratet har foreslått for KD å endre eksamensordningen. Dette er oversendt som egen sak til Kunnskapsdepartementet 28.06.2013.

5.4 Norsk i grunnskolen og i videregående opplæring

Norskeksamen i grunnskolen har lenge vært den eneste eksamenen hvor elevene kun har besvart én oppgave. Utdanningsdirektoratet mener at det vil øke validiteten til eksamen dersom elevene besvarer flere enn én oppgave. Det vil også være i tråd med øvrige eksamener i grunnskolen.

Fra våren 2014 vil det derfor være en annen struktur på eksamen i norsk i grunnskolen. Oppgavesettene vil ha to deler, og elevene skal knytte en av skriveoppgavene til en vedlagt tekst for å knytte skrivekompetansen tettere til lesekompetanse og slik få mulighet til å vise bredere kompetanse i faget til eksamen. Denne strukturelle endringen av eksamen i norsk sammenfaller med revidert læreplan for faget. Se egen omtale.

I forbindelse med denne endringen har vi utarbeidet eksempeloppgaver i norsk hovedmål og sidemål for grunnskolen. Disse ble publisert ved skolestart høsten 2013 og viser endret struktur for eksamen som gjelder fra våren 2014. Endringen er også informert om i eget skriv til alle landets grunnskoler og grunnskoleopplæring for voksne.

Eksamen i norsk hovedmål og sidemål for Vg3 og påbygging til generell studiekompetanse blir også justert fra våren 2014, fordi kompetansemålene for skriving er tydeliggjort i den reviderte læreplanen. Alle oppgavesett får to deler, slik at eksaminandene skriver én kortere og én lengre tekst, og oppgaveinstruksene blir tilpasset begrepsbruken i den reviderte læreplanen. Det er lagt ut egen informasjon om endringene på direktoratets nettsider.

5.5 Matematikk

Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk vil bli endret fra og med våren 2015. Endringen er todelt. Den ene delen av endringen innebærer at eksamensordningen for teoretisk matematikk og matematikk programfag i videregående opplæring endres slik at del 1, uten hjelpemidler, nå vil være 3 timer mot 2 timer i dag. Del 2, med alle hjelpemidler, vil være 2 timer mot 3 timer i dag. Hovedargumentasjonen for dette er å ivareta læreplanens krav til kunnskaper og kompetanse i fagets metoder, symbol- og formalismekompetanse, algoritmer og framgangsmåter, matematiske ferdigheter, utledninger, bevis, argumentasjon, drøfting, resonnement og så videre. Eksamen i grunnskolen og praktisk matematikk i videregående opplæring vil ha samme eksamensordning som i dag, 2 timer uten hjelpemidler og 3 timer med alle hjelpemidler.

Den andre delen av endringen innebærer en innføring av obligatorisk bruk av ulike digitale verktøy til eksamen for del 2 av eksamen. Dette er i tråd med læreplanens kompetansemål. Det er Utdanningsdirektoratets vurdering at forslaget til endring av eksamensordningen i matematikk handler om å ta eksisterende læreplaner på alvor. Dagens læreplaner krever at elevene får opplæring i ulike digitale verktøy i matematikk. Dette bør derfor også prøves til eksamen. I denne sammenheng viser vi til at vi har erfaring med å innføre bruk av regneark ved eksamen i matematikk i grunnskolen. Da vi krevde bruk av regneark ved eksamen våren 2009, brukte de aller fleste elevene regneark. Ved tidligere eksamener hadde det vært valgfritt å bruke regneark. Da brukte svært få elever regneark ved eksamen, og elevene fikk trolig heller ikke opplæring i dette digitale verktøyet siden eksamen ikke krevde bruk av regneark. Vi vet at eksamen av mange oppfattes som en rettesnor for hva sektor prioriterer i opplæringen. Vi mener det er viktig at vi lager eksamensoppgaver som prøver alle deler av læreplanen.

Krav til digitale verktøy ved eksamen innebærer at noen skoleeiere må investere i datamaskiner, dataprogrammer m.m.. Forslaget innebærer også at enkelte privatistkontorer som per i dag arrangerer privatisteksamener på papir, må tenke nytt når det gjelder logistikk. Det er i dag store forskjeller mellom skolenes tilbud til elever og privatister når det gjelder å benytte digitale verktøy ved eksamen.

Endringen i eksamensordningen for matematikk har vært varslet siden 2011 med både egen informasjon sendt alle skoleeiere, informasjon på nettsidene våre, eksempeloppgaver og mulighet for sektoren til å gi innspill på den reviderte eksamensordningen. Endringene tematiseres også på samlinger Utdanningsdirektoratet deltar på. Den nye eksamensordningen i matematikk gjennomføres for første gang våren 2015. Det er derfor vår vurdering av skoleeierne har tilstrekkelig tid til å forberede seg på en slik eksamensordning.