Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

4. Samordning av eksamen for voksne og elever i grunnskolen

Elever i grunnskolen og voksne i grunnskoleopplæring har til nå hatt ulike eksamensoppgaver, men med utgangspunkt i samme læreplan. Fra våren 2014 vil de to gruppene få samme eksamensoppgaver. 

Fordi både elever i ordinært løp, og voksne skal ta eksamen etter samme læreplan, er det viktig å sikre at prøvingen er likeverdig. Det har derfor vært Utdanningsdirektoratets vurdering at den faglige beste løsningen er om både elever og voksne kandidater får samme eksamensoppgaver. Det er et grunnleggende prinsipp at én læreplan skal ha én eksamen, og at det er kompetansemålene i læreplanen som ligger til grunn for utforming av eksamensoppgavene. Med Kunnskapsløftet har vi fått læreplaner med aldersnøytrale kompetansemål og en stor grad av innholdsfrihet, slik at ulikt innhold kan legges til grunn for å opparbeide den kompetansen som læreplanen krever. Det er ikke et bestemt innhold eller en bestemt arbeidsmåte som skal vurderes, men kompetansen til eleven eller kandidaten slik den kommer til uttrykk på eksamen.1

Etter en lengre prosess med ulike aktører i sektoren (17 voksenopplæringssentre og VOX) er det nå enighet om å samordne eksamen for disse gruppene. Dette har skjedd gradvis og over tid, ved først å samordne forberedelsesdelene i engelsk og norsk, deretter eksamen i engelsk og matematikk, og fra våren 2014 også i norsk. I forbindelse med samordningen har direktoratet lagt vekt på å inkludere representanter fra voksensektoren i både nemndene som utarbeider eksamensoppgaver og blant sensorene for å sikre voksenperspektivet.

 


1) Jf. forskrift til opplæringsloven §3-25: Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Eksamenskarakteren skal fastsetjast på individuelt grunnlag og gi uttrykk for kompetansen til eleven eller privatisten slik denne kjem fram på eksamen.


 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!