Erfaringer og vurderinger av eksamen 2013

3. Utprøving av ekstra gjennomføring av eksamen i matematikk i Troms

Troms fylkeskommune gjennomfører i august 2013 og august 2014 forsøk med toukers sommerskole og ny sentralt gitt eksamen i fellesfaget matematikk i videregående opplæring (to ulike eksamenskoder). Elever som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen samme år får tilbud om å delta. Formålet med forsøket er å prøve ut om sommerskole og eksamen i august gjør det lettere å motivere elever til å gjennomføre ny eksamen enn om de må vente til november/desember med å ta eksamen. 

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide den sentralt gitte oppgaven, å gjennomføre sensuren og å evaluere forsøket. 

I brev av 15.11.2013 oversendte vi første delrapport fra forsøket. Endelig rapport ferdigstilles 1.11.2014 Hovedfunn fra evalueringen av den første gjennomføringen er: 

Antall påmeldte elever til sommerskolen august 2013 er lavt (17) i forhold til de elevene som fikk karakter 1 ved ordinær eksamen våren 2013 (59 elever).

16 av elevene tok ny eksamen.

Budsjettrammen for 2013 fordelt på disse elevene er ca. 44 000 kroner per elev. Budsjettrammen for 2013 fordelt på antall elever (12) som besto eksamen er ca. 58 000 kroner per elev.

4 av 16 elever fikk karakteren 1 og strøyk på nytt.

12 av 16 elever fikk karakteren 2 eller 3 eller 4.

Ingen av eleven klaget på eksamenskarakteren. 

Elevene ved sommerskolen utgjør en liten og klart mer homogen gruppe enn det som finnes i den ordinære undervisningen. Det er trolig derfor enklere å tilpasse undervisningen på sommerskolen i forhold til den enkelte elevs behov. I evalueringen sier elevene at de er mer fornøyd med lærerne ved sommerskolen enn de er med lærerne i ordinær undervisning. Dette kan trolig forklares med at undervisningen skjer i små grupper hvor alle elevene er på samme nivå, sammen med at Troms fylkeskommune har håndplukket dyktige lærere med lang erfaring til sommerskolen. 

Et lavt antall deltakere ved sommerskolen, bruk av erfarne og kompetente lærere, en homogen elevgruppe, god arbeidsro, skolemåltid, et godt sosialt klasseromsmiljø og godt motiverte elever med høye forventninger er elementer som i sum gjør at sommerskolen har vært en fordel for mange av elevene. Elevene mener undervisningen ved sommerskolen skiller seg fra undervisningen ellers i året. Det er færre elever, lærerne lykkes i større grad med å tilpasse undervisningen til elevenes nivå, og en stor andel av elevene som deltar består eksamen. Datamaterialet i evalueringen gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om denne undervisningen kunne vært gjennomført tidligere i året, før elevene strøk på eksamen, men både elever og lærere vektlegger at tilpasset undervisning har vært veldig viktig for resultatene. Det gjenstår å se om elevantallet ved sommerskolen i august 2014 vil bli større enn i 2013. Det relativt lave deltakertallet på sommerskolen gjør det vanskelig å konkludere hvor god effekt sommerskolen i Troms fylkeskommune har hatt.

3.1 Direktoratets vurdering

Utdanningsdirektoratet mener at sommerskole med ny eksamen i august er et kostbart og omfattende tiltak for få elever. Selv om deltakerne er fornøyde og oppnår resultater ved å delta på sommerskolen, mener vi at det er grunn til å vurdere om dette er den mest effektive måten å oppnå disse resultatene på. Et tilleggsmoment er at med enda én eksamensgjennomføring, i tillegg til de to ordinære eksamensgjennomføringene, vil elevenes motivasjon til å jobbe med fagene for å bestå eksamen første gang de gjennomfører den, muligens svekkes.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!