Resultatregnskap fra private barnehager

Alle ikke-kommunale barnehager skal levere resultatregnskapsskjema. 

Før rapporteringen

  • BASIL blir tilgjengelig for kommunen 30. juli 2021
  • BASIL åpner for barnehagene 13. august 2021
  • Kommunene har kontrollert og godkjent skjemaene 4. oktober 2021

  Kommunen setter en frist for barnehagene. Dere bør gi barnehagene en frist som gjør at dere selv er i stand til å overholde fristen for innrapportering.

  Resultatregnskapet gir viktig styringsinformasjon til både kommunene og staten. Det er derfor viktig at alle overholder rapporteringsfristene.

 • I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på årsmeldingen. 

  Dersom barnehager mangler i løsningen, må dere sende informasjon om dette til basil@udir.no så raskt som mulig. Husk å oppgi barnehagens organisasjonsnummer.

  Vær spesielt oppmerksom på barnehager som er lagt ned, er nyåpnet eller har skiftet eier.

 • Kommunen, barnehagen og revisor benytter brukernavn og passord fra UBAS (Utdanningsdirektoratets brukeradministrasjonssystem) for å logge seg inn i BASIL.

  Dere kan lese mer om UBAS her.

  Kommunen må registrere en UBAS-bruker for barnehagestyrer. Når styrer har fått UBAS-brukernavn og passord så kan styrer selv gå inn i UBAS og registrere flere UBAS-brukere for sin barnehage, etter behov. Styrer kan f.eks registrere UBAS-bruker for barnehagens revisor.

 • Dere videreformidler informasjon til barnehagene om innlogging i BASIL, frister og revisjonsattest. I BASIL ligger det en mal som dere kan bruke for å sende ut informasjon.

  Kommunen innhenter regnskapsopplysninger fra alle private barnehager i kommunen som var i drift per 15.12.

 • Veiledning: Hvordan tildele rolle som revisor i BASIL, også hvis revisor allerede er tildelt en slik rolle for en annen barnehage

  Hvordan registrere en bruker med rolle som revisor

  Som barnehagestyrer har du tilgang til å logge deg inn i UBAS som brukeradministrator for din barnehage. Du kan derfor registrere UBAS-bruker med Revisor-rolle i BASIL for din barnehage. Revisor-rollen kan tildeles regnskapsfører og/eller revisor og gir tilgang kun til regnskapsrapporteringen i BASIL.

  Revisorens må registreres i UBAS med en gyldig epostadresse som brukernavn. Som for alle UBAS-brukere skal dette fortrinnsvis da være en jobb-tilknyttet epostadresse, i dette tilfelle en epostadresse tilknyttet revisor- eller regnskapsfirmaet som revisoren representerer.  Av sikkerhetshensyn bør private epostadresser, gmail- og hotmailadresser og likende unngås. 

  Tildelingen av tilgang skjer i to steg:

  1. Revisoren blir først opprettet med standardrolle ‘Andre’ -  denne standardrollen inkluderer ikke tilgang til noen spesifikke system
  2. Deretter blir Revisor-rollen i BASIL tildelt som en «Ekstra tjenestetilgang»

  Merk: Når en bruker blir opprettet for første gang med standardrolle «Andre» vil du etter pkt.1 få melding «Brukeren har ikke tilgang til noen aktive tjenester. E-post med passord ble ikke sendt».  Etter punkt 2. må du derfor trykke på «Send nytt passord».  Det gjør at revisoren får tilsendt et engangspassord. Dette engangspassordet skal revisoren endre til et nytt, selvvalgt passord ved pålogging første gang.

  Hva hvis revisor allerede er knyttet i UBAS til en annen barnehage?

  Revisoren kan allerede være registrert i UBAS som revisor for en annen barnehage. Da vil barnehagestyrer, når du forsøker å opprette revisor-brukeren, få beskjed om at «Brukernavn <dvs.: epost-adresse> er allerede i bruk. Velg eksisterende bruker under, eller ...» og det vil bli vist hvilke andre barnehager vedkommende allerede er registrert som revisor for.

  Slik tildeler du revisorrollen til en bruker som allerede har revisorrollen i en annen barnehage

  Eksempelet og skjermbildene er hentet fra UBAS-testmiljø.

  Som styrer i Læringsverkstedet Gimlekollen ønsker du å registrere revisor «Knut BarraBroadp» med epostadresse «kbarra@broadpark.no» med Revisor-rolle i BASIL for sin barnehage. ‘ kbarra@broadpark.no ‘ er imidlertid allerede registrert med Revisor-rolle for en annen barnehage.

  Merk at dette vil du ikke kunne se i UBAS før du forsøker å opprette vedkommende som en ny UBAS-bruker. Du kan ikke søke fram brukeren ‘kbarra@broadpark.no’ under «Søk etter bruker».  Dette søket viser kun fram brukere som allerede har en rolle knyttet til den eller de organisasjonsenheter du selv er brukeradministrator for.  I dette eksempelet kan du kun få søkt frem brukere som allerede har rolle knyttet til Læringsverkstedet Gimlekollen.

  Selv om du vet, eller har grunn til å tro, at den aktuelle revisor allerede er registrert i UBAS, nytter det altså ikke å bekrefte eller avkrefte dette ved å søke under «Søk etter bruker».
  Du må i stedet gjøre følgende (se skjermbildet nedenfor):

  1. Velg «Opprett ny bruker».
  2. Tast inn navn og epostadresse.
  3. Sørg for at det er riktig barnehage som fremkommer under «Organisasjon» og velg standardrolle «Andre» for brukeren.
  4. Trykk på «Registrer ny bruker»  -  først da gir UBAS beskjed om at brukeren allerede er registrert, og det blir vist hvilke(n) andre roller brukeren allerede har.
  5. Sjekk at dette faktisk er samme revisor, med samme navn og i alle fall samme epostadresse (navn kan være feilskrevet, men gyldige epostadresser er alltid unike), og klikk så på navnet til vedkommende.

   

  Skjermbilde fra UBAS-testmiljø, som viser roller en bruker er tildelt

  Nå kan du på vanlig måte tilordne Revisor-rolle i BASIL, som «Ekstra tjenestetilgang», knyttet til din barnehage:

  Skjermbilde fra UBAS-testmiljø, som viser oversiktebilde for hvordan redigere bruker og gi "Ekstra tjenestetilgang".

  Velg «BASIL» og rolle «Revisor» og trykk på «Legg til valgt rollemedlemskap» for å få vist brukeren med alle rollene vedkommende har.  

  Merk at de rollene vedkommende har som er knyttet til andre enheter enn den eller de du selv er brukeradministrator for, blir vist med grå skrift og uten mulighet til å endre eller slette:

  Skjermbilde fra UBAS-testmiljø, som viser oversikt over alle rollene en bruker har.

Under rapporteringen

 • Barnehagen rapporterer via rapporteringsløsningen BASIL (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). Dere trenger ikke levere papirskjema.

  Barnehagen fyller ut og sender inn det elektroniske resultatregnskapsskjemaet innen den fristen som fastsettes av kommunen.

  Revisor skal signere revisjonsberetningen. Revisjonsberetningen lastes enten opp elektronisk i BASIL, eller sendes til kommunen.

  Barnehagen kan tildele revisor tilgang til resultatregnskapsskjema gjennom UBAS. En revisor som skal kontrollere flere resultatregnskapsskjema kan ha ett brukernavn og ett passord for alle barnehagene.

  Her kan du se malen for skjemaet i 2020. Malen viser hvilke opplysninger barnehagen skal fylle ut. 

 • Kommunen veileder barnehagene i utfyllingen av resultatregnskapsskjemaet. Dersom barnehagen og/eller kommunen trenger faglig veiledning for å fylle ut skjema, kontakt oss på e-post basil@udir.no.

  Ved tekniske feil i BASIL, ta kontakt med IST på e-post basil@ist.com.  

 • Kommunen skal purre på de barnehagene som ikke leverer innen fristen eller som leverer et mangelfullt eller feilaktig utfylt skjema. BASIL er tilrettelagt for at dere kan purre ved å sende e-post til barnehager som ikke har levert innen gitt frist.

 • Kommunen rapporterer via rapporteringsløsningen BASIL (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). 

  Kommunen skal fylle ut felter på steg 13 i BASIL «Supplerende opplysninger fra kommunen».

 • Statsforvalteren har kun innsyn i resultatregnskapet i BASIL, men skal purre kommuner som ikke overholder godkjenningsfristen.

Etter rapporteringen

 • Kommunen må kontrollere opplysningene i rapporteringen, og at en signert utgave av revisjonsberetningen er levert. Dette gjelder ikke for barnehager som er unntatt dette kravet i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.

 • Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

  Opplysningene inngår også i statistikkgrunnlaget for barnehagene.

 • Innsyn og offentlighet

  Offentlighetsloven inneholder regler for hvordan vi skal behandle forespørsler om innsyn fra offentligheten, for eksempel fra media. Utgangspunktet etter offentlighetsloven er at dokumenter er åpne for innsyn, jf. § 3. I enkelte tilfeller kan/skal vi unnta opplysninger og dokumenter fra offentligheten. Dette gjelder spesielt når andre hensyn veier tyngre enn hensynet til åpenhet, som for eksempel å beskytte enkeltpersoner.

  Både forvaltningsloven og offentlighetsloven inneholder regler om når vi skal, eller kan, unnta opplysninger fra offentlighet. Offentlighetsloven gir også en rett til innsyn i sammenstilling av opplysninger som ligger lagret i et organ sine databaser, så lenge sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter, jf. § 9.

  Justis- og beredskapsdepartementet har skrevet en veileder til offentlighetsloven. Den inneholder informasjon om unntakene i offentlighetsloven, og gir nyttig veiledning når vi skal vurdere om vi skal gi innsyn i et dokument.

  Taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger 

  Alle som jobber i stat og kommune er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten innebærer at vi har en plikt til å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold og enkelte drifts- og forretningsforhold, jf. forvaltningsloven § 13. 

  Opplysninger som er omfattet av taushetsplikten skal derfor alltid unntas fra innsyn. Dette gjelder også ved sammenstilling av tall fra databaser hvor enkelte tall kan føre til indirekte identifisering av enkeltpersoner.

  For eksempel i en liten barnehage med få barn er det lettere å identifisere hvilket barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, enn i en stor barnehage med flere barn med spesialpedagogisk hjelp. Når vi vurderer om en opplysning gjelder noens personlige forhold, må vi vurdere de konkrete forholdene i hver enkelt sak.

  I Basil skal vi unnta opplysninger som direkte og indirekte identifiserer noens personlige forhold. Dette gjelder særlig ved små forhold hvor det foreligger fare for indirekte identifisering av enkeltpersoner. Vurderingen må gjøres i hvert enkelt tilfelle.  

  I resultatregnskapet vil dere ofte kunne unnta:

  • Refusjon foreldrenes betalingsevne
  • 3410/3420 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
  • 3430 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn
  • Supplerende opplysninger fra barnehagen, siste del som knytter seg til kostnader til integrering av barn med særskilte behov
  • Supplerende opplysninger fra kommunen – her kan omtalen fjernes, mens summen kan beholdes  

  Ofte vil det være grunn til å unnta «Barnehagens kommentar til føring av tilskudd» ettersom det ofte kommenteres tall knyttet til 3410, 3420 og 3430.

  Se informasjon om hva som kan unntas i årsmeldingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!