Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL. 

Resultatregnskapet gir viktig styringsinformasjon til både kommunene og staten.

BASIL blir tilgjengelig for kommunen: 1. august 2022

BASIL åpner for barnehagene: 15. august 2022

Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022 

Barnehagen skal:

 • rapportere via rapporteringsløsningen BASIL
 • fylle ut og sende inn det elektroniske resultatregnskapsskjemaet innen fristen som fastsettes av kommunen

Revisor skal:

 • signere revisjonsberetningen
 • laste opp revisjonsberetningen i BASIL

Kommunen skal: 

 • kontrollere at barnehagene er riktig registrert. I BASIL er det lagt inn opplysninger om den enkelte barnehage basert på årsmeldingen. Vær spesielt oppmerksom på barnehager som er lagt ned, er nyåpnet eller har skiftet eier. Dersom barnehager mangler i løsningen, må kommunen sende informasjon om dette til basil@udir.no så raskt som mulig. Husk å oppgi barnehagens organisasjonsnummer.
 • videreformidle informasjon til barnehagene om innlogging i BASIL, frister og revisjonsattest. I BASIL ligger det en mal som kan brukes for å sende ut informasjon. Kommunen bør gi barnehagene en frist som gjør at den selv er i stand til å overholde fristen for innrapportering.
 • veilede barnehagene i utfyllingen av resultatregnskapsskjemaet. Dersom barnehagen og/eller kommunen trenger faglig veiledning for å fylle ut skjema, kontakt oss på basil@udir.no
 • purre på barnehagene som ikke leverer innen fristen, eller som leverer et mangelfullt eller feilaktig utfylt skjema. BASIL er tilrettelagt for at kommunen kan purre ved å sende e-post til barnehager som ikke har levert innen fristen.
 • kontrollere opplysningene i rapporteringen, og at en signert utgave av revisjonsberetningen er levert i BASIL. Dette gjelder ikke for barnehager som er unntatt dette kravet i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.
 • fylle ut felter på steg 13 i BASIL: «Supplerende opplysninger fra kommunen».
 • Statsforvalteren har kun innsyn i resultatregnskapet i BASIL, og skal purre kommuner som ikke overholder godkjenningsfristen.

Brukernavn og passord

Kommunen, barnehagen og revisor benytter brukernavn og passord fra UBAS for å logge seg inn i BASIL.

Kommunen må opprette en UBAS-bruker for styreren i barnehagen. Deretter kan styrer selv opprette flere brukere for sin barnehage.

Barnehagen gir revisor tilgang til resultatregnskapsskjema gjennom UBAS. En revisor kan ha tilgang til flere barnehager med samme brukernavn og passord.

Barnehagestyrer kan registrere nye UBAS-brukere for sin barnehage, og knytte revisor-rolle til disse. Revisor-rollen kan tildeles regnskapsfører og/eller revisor, og gir kun tilgang til regnskapsrapporteringen i BASIL.

Slik gjør du det: 

 1. Velg "Opprett ny bruker".
 2. Tast inn navn en gyldig epostadresse. E-postadressen vil være brukernavnet.
 3. Skriv inn navnet på barnehagen under "Organisasjon", og velg standardrolle "Andre" for brukeren.
 4. Trykk på "Registrer ny bruker".
 5. Du vil nå få meldingen "Brukeren har ikke tilgang til noen aktive tjenester. E-post med passord ble ikke sendt". Trykk på "Send nytt passord". Revisoren vil få tilsendt et engangspassord, som hun eller han må endre første ved første pålogging.
 6. Gå til "Ekstra tjenestetilgang", og velg "BASIL" under tjeneste. Du får da mulighet til å legge til “Revisor" under rolle. Trykk på "Legg til valgt rollemedlemskap".
 7. Trykk på "Send nytt passord". Revisoren vil få tilsendt et engangspassord, som må endres ved første pålogging. Hvis du tildeler rolle som revisor til en bruker som er registrert fra før, skal du ikke trykke på "Send nytt passord".

Hva hvis revisor allerede er knyttet til en annen barnehage i UBAS?

Hvis revisoren allerede er registrert i UBAS som revisor for en annen barnehage, vil du få beskjed om at brukernavnet (e-postadressen) allerede er i bruk. 

 1. Sjekk at dette faktisk er samme revisor, med samme navn og i alle fall samme e-postadresse, og klikk så på navnet til vedkommende.
 2. Tildel revisorrolle på samme måte som beskrevet i punkt 6 ovenfor.

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og til å tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Vi bruker også opplysningene i statistikkgrunnlaget for barnehagene.

Innsyn og offentlighet

Offentlighetsloven inneholder regler for hvordan vi skal behandle forespørsler om innsyn fra offentligheten, for eksempel fra media. Utgangspunktet etter offentlighetsloven er at dokumenter er åpne for innsyn, jf. § 3. I enkelte tilfeller kan/skal vi unnta opplysninger og dokumenter fra offentligheten. Dette gjelder spesielt når andre hensyn veier tyngre enn hensynet til åpenhet, som for eksempel å beskytte enkeltpersoner.

Både forvaltningsloven og offentlighetsloven inneholder regler om når vi skal, eller kan, unnta opplysninger fra offentlighet. Offentlighetsloven gir også en rett til innsyn i sammenstilling av opplysninger som ligger lagret i et organ sine databaser, så lenge sammenstillingen kan gjøres med enkle fremgangsmåter, jf. § 9.

Justis- og beredskapsdepartementet har skrevet en veileder til offentlighetsloven. Den inneholder informasjon om unntakene i offentlighetsloven, og gir nyttig veiledning når vi skal vurdere om vi skal gi innsyn i et dokument.

Taushetsplikt og taushetsbelagte opplysninger

Alle som jobber i stat og kommune er bundet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel 3. Taushetsplikten innebærer at vi har en plikt til å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens personlige forhold og enkelte drifts- og forretningsforhold, jf. forvaltningsloven § 13. 

Opplysninger som er omfattet av taushetsplikten skal derfor alltid unntas fra innsyn. Dette gjelder også ved sammenstilling av tall fra databaser hvor enkelte tall kan føre til indirekte identifisering av enkeltpersoner.

For eksempel i en liten barnehage med få barn er det lettere å identifisere hvilket barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, enn i en stor barnehage med flere barn med spesialpedagogisk hjelp. Når vi vurderer om en opplysning gjelder noens personlige forhold, må vi vurdere de konkrete forholdene i hver enkelt sak.

I Basil skal vi unnta opplysninger som direkte og indirekte identifiserer noens personlige forhold. Dette gjelder særlig ved små forhold hvor det foreligger fare for indirekte identifisering av enkeltpersoner. Vurderingen må gjøres i hvert enkelt tilfelle.

I resultatregnskapet vil dere ofte kunne unnta:

Refusjon foreldrenes betalingsevne

 • 3410/3420 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
 • 3430 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn
 • Supplerende opplysninger fra barnehagen, siste del som knytter seg til kostnader til integrering av barn med særskilte behov
 • Supplerende opplysninger fra kommunen – her kan omtalen fjernes, mens summen kan beholdes

Ofte vil det være grunn til å unnta «Barnehagens kommentar til føring av tilskudd» ettersom det ofte kommenteres tall knyttet til 3410, 3420 og 3430.

Se informasjon om hva som kan unntas i årsmeldingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!