Spørsmål i Elevundersøkelsen

Dette er de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Spørsmålene er organisert ut fra tema. 

Elevundersøkelsen har også tilleggsspørsmål som skolene kan velge å ta med. Se alle tilleggsspørsmålene

Innledningsvis får elevene spørsmål om kjønn (gutt/jente). 

Innhold

Trivsel

Trives du på skolen?

Svaralternativ: Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt

Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Motivasjon

Er du interessert i å lære på skolen?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag  I mange fag – I noen fag  I svært få fag  Ikke i noen fag

Hvor godt liker du skolearbeidet?

Svaralternativ: Svært godt – Godt – Nokså godt – Ikke særlig godt – Ikke i det hele tatt

Jeg gleder meg til å gå på skolen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Hjem-skole

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen.

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Støtte fra lærerne

Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Arbeidsforhold og læring

Det er god arbeidsro i timene.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Får du nok utfordringer på skolen?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag – Har ikke lekser

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Spørsmål til 10. trinn og vg1

Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende)

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Vurdering for læring

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Spørsmål til 10. trinn og vg1:

Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i fag?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Spørsmål til alle trinn

Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

Svaralternativ: Flere ganger i uken – 1 gang i uken – 1-3 ganger i måneden – 2-4 ganger i halvåret – Sjeldnere

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Medvirkning

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?

Svaralternativ: I alle eller de fleste fag – I mange fag – I noen fag – I svært få fag – Ikke i noen fag

Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Hører skolen på elevenes forslag?

Svaralternativ: Svært ofte eller alltid – Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri

Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Trygt miljø

Spørsmål til 7. trinn

De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen 

Spørsmål til 10. trinn og vg1

De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre.

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Spørsmål til alle trinn

Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev?

Svaralternativ: Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min.

Svaralternativ: Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd.

Mobbing

Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg ble kalt stygge ting og ertet på en sårende måte på skolen – Jeg ble holdt utenfor og baksnakket på skolen – Jeg ble slått, dyttet eller holdt fast på skolen

Hvem var det som mobbet deg på skolen? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Hvor skjedde mobbingen? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: I klasserommet – I korridoren – I skolegården  På do – I garderoben/dusjen  Kantina – Annet sted på skolen  På skoleveien

Gjorde skolen noe for å hjelpe deg?

Svaralternativ: Nei, ingen voksne på skolen visste noe – Skolen visste det, men gjorde ikke noe – Ja, skolen gjorde noe, men det hjalp ikke – Ja, skolen gjorde noe, som hjalp litt – Ja, skolen gjorde noe som fikk slutt på mobbingen

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg ble kalt stygge ting og ertet – Jeg ble holdt utenfor og baksnakket – Noen spredte ting på nettet som såret meg

Hvem var det som mobbet deg digitalt? (mobil, iPad, PC)? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Har du mobbet andre elever på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg har kalt andre stygge ting og ertet dem på en sårende måte på skolen – Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket dem på skolen – Jeg har slått, dyttet eller holdt fast andre på skolen

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Har du mobbet andre elever digitalt på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Jeg har kalt andre stygge ting og ertet – Jeg har holdt andre utenfor og baksnakket – Jeg har spredt ting på nettet som såret

Hvem mobbet du digitalt (mobil, iPad, PC)? (Du kan velge flere)

Svaralternativ: En eller flere elever i klassen/gruppen – En eller flere elever på skolen – En eller flere som ikke går på skolen, men som jeg kjenner – En eller flere som jeg ikke kjenner

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?

Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang  2 eller 3 ganger i måneden  Omtrent 1 gang i uken  Flere ganger i uken

Er du blitt mobbet av voksne på skolen på en eller flere av disse måtene?

Svaralternativ: Den voksne sa sårende ord til meg – Den voksne lo av meg på en sårende måte - Den voksne fikk andre elever til å le av meg – Den voksne fikk meg til å føle meg utenfor – Den voksne slo, dyttet eller holdt meg fast

Regler på skolen

Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.

Svaralternativ: Alltid – Ofte – Noen ganger – Sjelden – Aldri

Utdannings- og yrkesrådgivning

Spørsmål til 9. og 10. trinn

Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Spørsmål til vg1

Hvor fornøyd er du med den rådgivingen du fikk om valg av utdanning og yrke på ungdomsskolen?

Svaralternativ: Svært fornøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd – Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Spørsmål til vg1 og vg2

Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt i videregående opplæring.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!